Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 19/08/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

ZGOK Sp. z o.o. z Olsztyna podnosi ceny za odbiór i utylizację odpadów

 • 04-01-2019
31 grudnia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wspólników ZGOK Sp. z o.o. podjęto uchwałę o podniesieniu stawek za odbiór i utylizację śmieci z terenu 37 samorządów...
W związku z niebilansowaniem się wpływów i wydatków związanych z gospodarka śmieciową wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j ze zm.), wynoszących:
wpływy – około 471 000 zł
wydatki – około 967 000 zł (za rok 2018)
-------------------------------------------
brakująca kwota – około - 496 000 zł
 
oraz informacją z dnia 21 grudnia 2018r.  Prezesa ZGOK Olsztyn o planowanym zaprzestaniu przyjmowania odpadów z dniem 31 stycznia 2019r., w związku z brakiem środków finansowych na działalność zakładu w 2019 roku w wysokości około 17 000 000 zł, w celu zmniejszenia różnicy miedzy wpływami, a wydatkami w budżecie naszej gminy, 28 grudnia 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę na mocy której podniesiono stawkę do 14 zł za odbiór śmieci segregowanych oraz 21 zł za odbiór śmieci niesegregowanych. Stawki po podniesieniu ich wysokości są na poziomie stawek z gmin sąsiednich obowiązujących już od dłuższego czasu, a należących do Regionu Centralnego - Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, które obowiązują w:
         Gminie Bartoszyce – od kwietnia 2019r. 21zł segregowane i 41zł niesegregowane,         
Mieście Bartoszyce – 14zł segregowane,
Mieście Olsztyn – 18zł segregowane,
Gminie Górowo Iławeckie - od marca 2019r. 17zł segregowane i 30zł niesegregowane.
 
 
Zmiana stawek spowoduje wzrost wpływów do budżetu gminy na poziomie około:
 
wpływy – około 660 000 zł
wydatki – około 967 000 zł (za rok 2018)
-------------------------------------------
brakująca kwota w budżecie gminy po podwyżce stawek – około - 307 000
 
Szacunki nie uwzględniają wzrostu cen odbioru i zagospodarowania śmieci przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna (ZGOK) oraz wzrostu cen transportu śmieci do stacji przeładunkowej w Medynach za Lidzbarkiem Warmińskim przez firmę Eko-Bartko z Bartoszyc. Natomiast, już po podjęciu uchwały przez Radę Gminy 28 grudnia 2018r., dnia 31 grudnia 2018r. ZGOK w Olsztynie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjął uchwałę o podniesieniu opłat za odbiór i zagospodarowania śmieci o ponad 40%. Nasza gmina posiadająca 0,94% udziałów wraz z uczestniczącymi w głosowaniu gminami naszego powiatu głosowała przeciw wzrostowi cen odbioru, natomiast przedstawiciel miasta Olsztyn (38,62% udziałów) wraz z innymi gminami głosował za podniesieniem opłat. Po podwyżce wzrost cen netto za tonę wynosi dla wybranych frakcji odpowiednio:
śmieci zmieszane z 300zł na 418zł, wzrost o 40%
odpady zielone z 270zł na 320zł, wzrost o 18,5%
odpady kuchenne z 1000zł na 1150zł, wzrost o 15%
opony z 250zł na 400zł, wzrost o 60%
lodówki i telewizory z 1zł na 500zł, wzrost o 49 900%
pozostały sprzęt z 1zł na 60zł, wzrost o 5 900%
popiół z 205zł na 225zł, wzrost o 10%
opakowania niebezpieczne z 3000zł na 5500zł, wzrost o 83%
rozpuszczalniki z 3000zł na 4900zł, wzrost o 63%
kwasy z 3000zł na 10 000zł, wzrost o 233%
środki ochrony roślin z 3000zł na 4900zł, wzrost o 63%
baterie z 1zł na 300zł, wzrost o 29 900%
odpady ceramiczne z 153zł na 250zł, wzrost o 63%
śmieci zmieszane budowlane z 400zł na 480zł, wzrost o 20%
gruz z 157zł na 270zł, wzrost o 72%
szkło z 800 na 850zł, wzrost o 6%
tworzywa sztuczne budowlane z 600zł na 800zł, wzrost o 33%
tekstylia z 500zł na 600zł, wzrost o 20%
 
Sytuacja w jakiej obecnie znalazła się nasza gmina, wraz z pozostałymi 36 samorządami naszego województwa, jest konsekwencją konieczności zawarcia jeszcze w 2009 roku umowy, na mocy której, zgodnie z uchwalonym przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego WPGO „połączono gminy” w celu wspólnego wybudowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w związku z dostosowaniem procesu unieszkodliwiania odpadów do przepisów unijnych. Podpisana umowa uniemożliwia faktycznie tworzenie alternatywnego procesu zagospodarowania śmieci i nakłada obowiązek na 37 samorządów ponoszenia kosztów zagospodarowania śmieci, wytwarzanych w Regionie Centralnym WPGO.  Dlatego też, przez okres 25 lat od podpisanie w/w umowy, gminy proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, muszą wspólnie ponosić koszty związane z ich unieszkodliwianiem. Spółka ZGOK z Olsztyna wykonując prognozę na najbliższe lata przewiduje dalszy wzrost opłat w kolejnych latach związanych z unieszkodliwianiem śmieci. Składa się na to między innymi:
 
 • wzrost opłaty marszałkowskiej,
 • brak mocy przerobowych (zakład wybudowano z myślą o przetwarzaniu 95 000 ton śmieci, a obecnie wpływa 133 000 ton i ilość ta będzie rosła),
 • konieczność przekazania do zagospodarowania innej instalacji RIPOK 38 000 ton,
 • inwestycje zwiększające moce przerobowe,
 • konieczność wybudowania stacji przeładunkowej w miejscowości Kocioł Duży opodal Pisza (szacunkowa kwota 4 500 000 zł),
 • konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników (praca na 3 zmiany), obecnie brakuje około 10% składu załogi,
 • wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego,
 • konieczność dopłacania do wytwarzanego RDF’u (paliwa) w celu jego zagospodarowania (które pierwotnie miało przynosić dochód spółce w wysokości około 110 zł za tonę, a obecnie jest kosztem wynoszącym około 285 zł za tonę w 2019 roku),
 • koszty obsługi pożyczek zaciągniętych przez ZGOK w wysokości  około 47 000 000 zł.
Poniżej zamieszczamy skany pism otrzymanych od ZGOK Olsztyn.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk