Aktualności

UWAGA. 29 PAŹDZIERNIKA MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

  • 15-10-2021
Przypominamy, że do 29 października 2021 r. można składać wnioski (oświadczenia) na dofinansowanie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Termin wynika z konieczności przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Urząd Miejski w Sępopolu i wysyłania go do ministerstwa, dlatego dokumenty składane po tym terminie nie mogą być rozpatrywane.
 
Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:
 
dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 
- dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
 
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodziców uczniów szkół podstawowych oraz lub rodziców ucznia niepełnoletniego szkoły średniej. Pełnoletni uczniowie szkół średnich sami wypełniają oświadczenia oraz podpisują zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
• w Urzędzie Miejskim w Sępopolu (sekretariat),
• w szkołach z terenu naszej gminy (sekretariat),
• na stronie projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Wnioski (oświadczenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskim w Sępopolu lub sekretariatach szkół podstawowych.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją