Kultura

Kultura

  • 13-11-2018
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury.
Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji.
W strukturze M-GOK działają:
- Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna
- świetlice wiejskie
 Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka należy:
1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
4. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
5. Podejmowanie działań proekologicznych i profilaktycznych.
Zadania te realizowane są poprzez:
1.  Organizację imprez artystycznych i rozrywkowych.
2. Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze.
3. Organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.
4. Organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę w szczególności w formie ognisk, zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
5. Wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru.
6. Wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym.
7. Inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych,  mieszkańców Gminy.
8. Współpraca z przedstawicielami różnych grup społeczności lokalnej w procesie zapobiegania wykluczeniu osób starszych oraz upowszechnianiu stylu uczenia się przez całe życie przez organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją