Profilaktyka zdrowia

Trzymaj formę

 • 18-11-2019
XIV edycja programu „Trzymaj formę!”
 
W roku szkolnym 2019/2020 ruszyła kolejna XIV edycja programu „Trzymaj formę!”.
Jest to Ogólnopolski Program Edukacyjny, który powstał w 2006 roku z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Program „Trzymaj formę!” skierowany jest do uczniów klas V, VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców. A działania podejmowane podczas realizacji programu
w szkołach zmierzają do zwiększenia wiedzy uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Do XIV edycji programu przystąpiło 17 szkół podstawowych z pośród 25 wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu bartoszyckiego.
Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Metoda ta stanowi ciekawe wyzwanie dla młodych ludzi i daje szanse współpracy z innymi. Pozwala wspólnie osiągnąć założony cel, wpływa na proces zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczenia, a także pozwala wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem problemowym. 
W poprzednich edycjach programu „Trzymaj formę!” placówki szkolne w ramach kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych społeczności szkolnej, podejmowały działania takie jak:
 • spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia;
 • zajęcia praktyczne, warsztaty z edukacji konsumenckiej;
 • układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;
 • konsultacje z rodzicami na temat istoty problemu właściwego żywienia;
 • spożywanie przez uczniów i nauczycieli wspólnego drugiego śniadania;
 • zajęcia, pokazy, warsztaty kulinarne.
Mając na uwadze złożoność celu programu „Trzymaj formę!” szkoły podejmowały także działania sprzyjające zwiększeniu aktywności fizycznej społeczności szkolnej tj. organizowały:
 • zawody i inne imprezy sportowe;
 • turnieje i zawody międzyszkolne;
 • dodatkowe zajęcia sportowe rozwijające pasje i zainteresowania młodzieży;
 • propozycje planów obowiązkowych lekcji WF.
W ramach zwiększenia atrakcyjności programu „Trzymaj formę!” oraz zaangażowania w jego realizację organizowany jest Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych (klasy VI, VII i VIII) zlokalizowanych na terenie wszystkich powiatów ze wszystkich województw w Polsce. Zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu. Partnerem merytorycznym Konkursu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez:
 • pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
 • pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.
Ponadto, Konkurs ma na celu:
 • wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;
 • rozwijaniu zainteresowań młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia;
 • kształtowaniu postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” od trzynastu lat cieszy się stałym zainteresowaniem i zaangażowaniem w szkołach oraz środowiskach lokalnych, dlatego planowana jest jego kontynuacja do 2021 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zachęca wszystkie szkoły podstawowe z terenu powiatu bartoszyckiego do zgłaszania się do dziewiątej edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, jak również zaprasza do kolejnych edycji Programu „Trzymaj formę!”.
 
 
Magdalena Dmitruk
PSSE w Bartoszycach
 
 
Źródła: www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl
             www.trzymajforme.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją