Harmonogram wyborów

Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej

  • 08-04-2019
  Zarządzenie  Nr 73/19
Burmistrza Sępopola
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
 
 
w sprawie: wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w jednostkach pomocniczych Gminy Sępopol.
 
                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Nr VII/33/15 Rady Miejskiej  w Sępopolu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek  pomocniczych Gminy Sępopol
                                        -  z a r z ą d z a m –
                                        co następuje:
§ 1
1.Zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad sołeckich (uzupełnienie ilości członków rady sołeckiej) w sołectwach Kinwągi, Śmiardowo, Rogielkajmy na okres kadencji jednostek pomocniczych 2019 – 2023.
2.Zwołuje się zabrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w następujących terminach:
1) Sołectwo Kinwągi – 15.04.2019 r. godz. 10 00,
2) Sołectwo Śmiardowo – 15.04.2019 r. godz. 11 00,
3) Sołectwo Rogielkajmy – 16.04.2019 r. godz. 15 00.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją