RFIL

Przebudowa ul. Dworcowej w Sępopolu

  • 05-10-2021
Jeszcze w tym roku kolejna ulica zostanie gruntownie przebudowana…
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zawarto umowę z firmą „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, na mocy której w najbliższych miesiącach zrealizowana zostanie gruntowna przebudowa ulicy Dworcowej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w prac, w wyznaczonym terminie złożono zaledwie 1 ofertę na kwotę 753 481,97 zł.  Kwota jaką zaproponowała firma z Mińska Mazowieckiego, przewyższała założone szacunkowe koszty realizacji prac (w oparciu o kosztorys inwestorski), które wynosiły 633 667,56 zł. Dlatego też, aby wykonać planowaną inwestycję niezbędnym było zwiększenie wkładu własnego gminy. Tak też uczyniono. Niestety w ostatnim okresie można zaobserwować, że koszty realizacji inwestycji drogowych znacząco wzrosły. Jak doskonale widać na przykładzie chociażby inwestycji w miejscowości Wiatrowiec, część firm proponuje ceny na poziomie podobnym do tych z ubiegłego roku, a znaczna większość podnosi drastycznie swoje oferty. Dlatego też, to co było planowane w minionych latach jest obecnie niezmiernie trudne do zrealizowania z uwagi na niewspółmierny wzrost cen usług budowlanych.
               
Nowa konstrukcja ulicy Dworcowej będzie się składać z:
- warstwy odsączającej o grubości 25 cm,
- warstwy podbudowy o grubości 22 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
 
Ponadto, wykonana zostanie:
- kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu korpusu drogi,
- nowa sieć wodociągowa,
- kanał technologiczny, umożliwiający wprowadzenie sieci teletechnicznych w późniejszym okresie bez ingerencji w konstrukcję nowej nawierzchni,
- nowa nawierzchnia chodników wraz z odpowiednią podbudową,
- ścieżka rowerowa prowadząca do istniejącego MOR’u, w ramach sieci Green Velo.
 
          Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją