Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Remont świetlicy w Romankowie w ramach PROW.

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.
          18 marca Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Romankowie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty następujących firm:
 
 1. Spec-Bud Kuś Krystian z Mrągowa
 2. Firmy Usługowo – Handlowej - Jolanty Andruszkiewicz z Bartoszyc
 3. Firmy Handlowo – Usługowej „Mozaika” – Pawła Puciato z Sępopola
 
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Mozaika”, p. Pawła Puciato, opiewającą na kwotę  91 018,37 zł. Szacunkowe koszty wykonania inwestycji, określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiły 110 891,74 zł. W związku z wyborem najkorzystniejsze cenowo oferty budżet gminy zyskał oszczędności wynoszące blisko 20 000 zł.
Przypomnijmy, że świetlica w Romankowie uzyskała wsparcie finansowe wynosi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na „inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W ramach prac przewidziane jest wykonanie między innymi:
 • kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
 • przemurowanie kominów,
 • odbicie tynków,
 • wymiana części okien na spełniające obecnie obowiązujące normy dotyczące przenikalności cieplnej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • naprawa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku.
Mamy nadzieję, że przebudowana świetlica zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Romankowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Romankowo remont świetlicy

„Dzień Sołtysa”

Wielkie święto wszystkich sołtysów.
czytaj dalej

Droga Lwowiec – Romankowo

Droga Lwowiec – Romankowo

Realizacja kontynuacji przebudowy drogi należącej do powiatu kętrzyńskiego coraz bliżej …
          6 marca bieżącego roku z inicjatywy burmistrza p. Ireny Wołosiuk odbyło się spotkanie ze starostą powiatu kętrzyńskiego, p. Michałem Kochanowskim w Kętrzynie. Celem spotkania było omówienie planów przebudowy drogi powiatowej zlokalizowanej na terenie powiatu kętrzyńskiego, a łączącej miejscowości naszej gminy - Lwowiec i Romankowo. Planowana przebudowa drogi stanowiła będzie kontynuację wspólnej inwestycji gminy, powiatu bartoszyckiego, lasów państwowych, wykonanej na przełomie 2017 i 2018 roku, podczas której gruntownie przebudowano drogę powiatową numer 1396N. Proces dotyczący kontynuacji przebudowy drogi na odcinku położonym  na terenie powiatu kętrzyńskiego, rozpoczęty został jeszcze przez poprzedniego starostę kętrzyńskiego, a obecnego burmistrza Kętrzyna p. Ryszarda Niedziółkę. Według zapewnień obecnego starosty p. Michała Kochanowskiego na ukończeniu znajduje się dokumentacja techniczna, na którą z budżetu powiatu kętrzyńskiego przeznaczono kwotę około 35 000 zł. Z chwilą gdy opracowanie techniczne uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, zostanie przedstawiona jako załącznik do wniosku który zostanie złożony w naborze ogłoszonym w ciągu najbliższych 2 miesięcy przez wojewodę warmińsko-mazurskiego p. Artura Chojeckiego, w ramach środków pochodzących z nowoutworzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie jakie mogą uzyskać samorządy w tym programie może wynosić nawet do 80% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jeśli wniosek uzyska wsparcie z budżetu wojewody, prace będą mogły się rozpocząć jeszcze w tym roku. Wartym podkreślenia jest fakt, że środki przyznawane w ramach FDS nie będą musiały koniecznie być wydatkowane do końca roku kalendarzowego, jak to było dotychczas w podobnych naborach, co często stanowiło duży problem z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, a mogą być kontynuowane w kolejnym roku. Mamy nadzieję, że tak potrzebna inwestycja uzyska wsparcie finansowe i zostanie zrealizowana w możliwie krótkim okresie czasu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejna droga zostanie gruntownie przebudowana, tym razem w Liskach.

 • 29-01-2019
Wykonanie w 100% ze środków zewnętrznych.
          W związku z przyznaniem środków finansowych w wysokości ponad 556 000 zł, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/T w Warszawie, w ramach udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie, z przeznaczeniem na gruntowną przebudowę drogi w miejscowości Liski wraz z budową miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż bloków mieszkalnych, ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty następujących firm:
 
 • Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego,
 • „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego z Bartoszyc,
 • Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Lidzbarka Warmińskiego,
 • Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „MARPOL” z Bartoszyc.
 
Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą złożyła firma PRD z Lidzbarka Warmińskiego na kwotę 479 640,50 zł, jednocześnie proponując udzielenie gwarancji na wykonaną pracę wynoszącą 72 miesiące. Najdroższa oferta wynosiła natomiast ponad 664 000 zł. Inwestycja zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni w technologii asfaltowej, na którą składa się wykonanie 4 warstw konstrukcyjnych. Dodatkowo w ramach inwestycji wybudowane zostaną miejsca parkingowe bezpośrednio przylegające do drogi z kostki polbrukowej, o które zabiegali mieszkańcy. Przyznane gminie środki finansowe pokryją w 100% koszty wykonania inwestycji. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie p. Mariusz Piórkowski z Kętrzyna (budowniczy o wszechstronnej wiedzy z ogromnym doświadczeniem w wykonawstwie), którego oferta na pełnienie tej funkcji był najkorzystniejsza. Przypomnijmy, że firma która wygrała postępowanie przetargowe w ostatnim okresie była wykonawcą przebudowy między innymi następujących dróg: śródmieścia Sępopola (Kościelnej, Kościuszki, Moniuszki, Mostowej, 11 Listopada, placu Kopernika), a także dróg w Rygarbach, Gulkajmach, Stopkach Osadzie oraz ul. Korszyńskiej, ul. Przemysłowej. Jest to kolejna inwestycja którą możemy zrealizować dzięki temu, że udało się gminie uzyskać zewnętrzne środki finansowe. Z własnych środków gminy nigdy nie byłoby stać aby wykonać tak poważne przedsięwzięcia. Podkreślenia na pewno wymaga również fakt sprawnego i bardzo szybkiego przygotowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. Zakończenie prac planowane jest pod koniec czerwca bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie komisji przyznającej dofinansowanie lub zgodę Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie oczekują jeszcze kolejne nasze wnioski na różnej długości odcinki dróg zlokalizowanych również w innych miejscowościach naszej gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w Wiatrowcu.

 • 25-01-2019
Kontynuacja inwestycji doczekała się wyłonienia wykonawcy prac.
           W ramach ogłoszonego postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, związanych z gruntowną przebudową drogi w Wiatrowcu, zlokalizowanej na działce 102/2, dokonano wyboru firmy która wybuduje drogę. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert firm wykonujących tego typu prace z następujących gmin: Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie, Sępopol, Bisztynek oraz Bartoszyce. Spośród złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFBUD, Pana Janusza Kwiecińskiego z Bartoszyce, a rozpiętość cen między najtańszą, a najdroższą ofertą wynosiła ponad 250%. Inwestycja ta stanowi kontynuację prac polegających na wybudowaniu drogi oraz parkingu, wraz z wykonaniem podbudowy o zupełnie nowej, mocniejszej od poprzedniej konstrukcji. Środki na jej wykonanie pochodziły z bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej jeszcze w 2017 roku przez byłą Agencję Nieruchomości Rolnych, O/T w Olsztynie. Pierwotnie kontynuacja inwestycji zaplanowana była na rok 2018, jednak z uwagi na drastyczny wzrost cen na rynku na tego typu usługi oraz brak wystarczających środków finansowych w budżecie gminy w minionym roku, inwestycja została przełożona na rok obecny. Podkreślenia wymaga fakt, że aby skorzystać z niższych cen materiałów zdecydowano się na zakup kostki polbrukowej oraz krawężników, a także kruszyw w okresie gdy nie było dużego popytu na rynku, a co za tym idzie ceny były niższe, poza tak zwanym „sezonem budowlanym”. Dlatego też, małymi krokami, na tyle na ile pozwalał budżet gminy udało się zgromadzić wszystkie niezbędne materiały budowlane, a obecnie w celu dokończenia prac wyłoniono wykonawcę któremu zapłacimy jedynie za robociznę. Po wykonaniu brakującego fragmentu drogi cały odcinek, począwszy od drogi powiatowej numer 1394N będzie posiadał już nową jednolitą nawierzchnię. Prace zostaną rozpoczęte jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą na ich prowadzenie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Wiatrowiec

Spektakl ze znanymi aktorami zawitał do Sępopola

12 stycznia na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zagościł Teatr Komedii ze sztuką „Kłamstwo” w reżyserii Wojciecha Malajkata.
Swoją obecnością oraz kunsztem aktorskim zaszczyciły nas takie osobowości jak Adriana Kalska, Iza Kuna, Piotr Szwedes oraz Mikołaj Roznerski.
Sztuka nie raz rozbawiła do łez licznie zgromadzoną publiczność a owacjom nie było końca.
Po spektaklu aktorzy spotkali się z widzami aby zrobić pamiątkowe zdjęcia.
 
 Opis i zdjęcia autorstwa Arka Pakuły pochodzą ze strony organizatora.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

ZGOK Sp. z o.o. z Olsztyna podnosi ceny za odbiór i utylizację odpadów

 • 04-01-2019
31 grudnia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wspólników ZGOK Sp. z o.o. podjęto uchwałę o podniesieniu stawek za odbiór i utylizację śmieci z terenu 37 samorządów...
W związku z niebilansowaniem się wpływów i wydatków związanych z gospodarka śmieciową wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j ze zm.), wynoszących:
wpływy – około 471 000 zł
wydatki – około 967 000 zł (za rok 2018)
-------------------------------------------
brakująca kwota – około - 496 000 zł
 
oraz informacją z dnia 21 grudnia 2018r.  Prezesa ZGOK Olsztyn o planowanym zaprzestaniu przyjmowania odpadów z dniem 31 stycznia 2019r., w związku z brakiem środków finansowych na działalność zakładu w 2019 roku w wysokości około 17 000 000 zł, w celu zmniejszenia różnicy miedzy wpływami, a wydatkami w budżecie naszej gminy, 28 grudnia 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę na mocy której podniesiono stawkę do 14 zł za odbiór śmieci segregowanych oraz 21 zł za odbiór śmieci niesegregowanych. Stawki po podniesieniu ich wysokości są na poziomie stawek z gmin sąsiednich obowiązujących już od dłuższego czasu, a należących do Regionu Centralnego - Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, które obowiązują w:
         Gminie Bartoszyce – od kwietnia 2019r. 21zł segregowane i 41zł niesegregowane,         
Mieście Bartoszyce – 14zł segregowane,
Mieście Olsztyn – 18zł segregowane,
Gminie Górowo Iławeckie - od marca 2019r. 17zł segregowane i 30zł niesegregowane.
 
 
Zmiana stawek spowoduje wzrost wpływów do budżetu gminy na poziomie około:
 
wpływy – około 660 000 zł
wydatki – około 967 000 zł (za rok 2018)
-------------------------------------------
brakująca kwota w budżecie gminy po podwyżce stawek – około - 307 000
 
Szacunki nie uwzględniają wzrostu cen odbioru i zagospodarowania śmieci przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna (ZGOK) oraz wzrostu cen transportu śmieci do stacji przeładunkowej w Medynach za Lidzbarkiem Warmińskim przez firmę Eko-Bartko z Bartoszyc. Natomiast, już po podjęciu uchwały przez Radę Gminy 28 grudnia 2018r., dnia 31 grudnia 2018r. ZGOK w Olsztynie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjął uchwałę o podniesieniu opłat za odbiór i zagospodarowania śmieci o ponad 40%. Nasza gmina posiadająca 0,94% udziałów wraz z uczestniczącymi w głosowaniu gminami naszego powiatu głosowała przeciw wzrostowi cen odbioru, natomiast przedstawiciel miasta Olsztyn (38,62% udziałów) wraz z innymi gminami głosował za podniesieniem opłat. Po podwyżce wzrost cen netto za tonę wynosi dla wybranych frakcji odpowiednio:
śmieci zmieszane z 300zł na 418zł, wzrost o 40%
odpady zielone z 270zł na 320zł, wzrost o 18,5%
odpady kuchenne z 1000zł na 1150zł, wzrost o 15%
opony z 250zł na 400zł, wzrost o 60%
lodówki i telewizory z 1zł na 500zł, wzrost o 49 900%
pozostały sprzęt z 1zł na 60zł, wzrost o 5 900%
popiół z 205zł na 225zł, wzrost o 10%
opakowania niebezpieczne z 3000zł na 5500zł, wzrost o 83%
rozpuszczalniki z 3000zł na 4900zł, wzrost o 63%
kwasy z 3000zł na 10 000zł, wzrost o 233%
środki ochrony roślin z 3000zł na 4900zł, wzrost o 63%
baterie z 1zł na 300zł, wzrost o 29 900%
odpady ceramiczne z 153zł na 250zł, wzrost o 63%
śmieci zmieszane budowlane z 400zł na 480zł, wzrost o 20%
gruz z 157zł na 270zł, wzrost o 72%
szkło z 800 na 850zł, wzrost o 6%
tworzywa sztuczne budowlane z 600zł na 800zł, wzrost o 33%
tekstylia z 500zł na 600zł, wzrost o 20%
 
Sytuacja w jakiej obecnie znalazła się nasza gmina, wraz z pozostałymi 36 samorządami naszego województwa, jest konsekwencją konieczności zawarcia jeszcze w 2009 roku umowy, na mocy której, zgodnie z uchwalonym przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego WPGO „połączono gminy” w celu wspólnego wybudowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w związku z dostosowaniem procesu unieszkodliwiania odpadów do przepisów unijnych. Podpisana umowa uniemożliwia faktycznie tworzenie alternatywnego procesu zagospodarowania śmieci i nakłada obowiązek na 37 samorządów ponoszenia kosztów zagospodarowania śmieci, wytwarzanych w Regionie Centralnym WPGO.  Dlatego też, przez okres 25 lat od podpisanie w/w umowy, gminy proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, muszą wspólnie ponosić koszty związane z ich unieszkodliwianiem. Spółka ZGOK z Olsztyna wykonując prognozę na najbliższe lata przewiduje dalszy wzrost opłat w kolejnych latach związanych z unieszkodliwianiem śmieci. Składa się na to między innymi:
 
 • wzrost opłaty marszałkowskiej,
 • brak mocy przerobowych (zakład wybudowano z myślą o przetwarzaniu 95 000 ton śmieci, a obecnie wpływa 133 000 ton i ilość ta będzie rosła),
 • konieczność przekazania do zagospodarowania innej instalacji RIPOK 38 000 ton,
 • inwestycje zwiększające moce przerobowe,
 • konieczność wybudowania stacji przeładunkowej w miejscowości Kocioł Duży opodal Pisza (szacunkowa kwota 4 500 000 zł),
 • konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników (praca na 3 zmiany), obecnie brakuje około 10% składu załogi,
 • wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego,
 • konieczność dopłacania do wytwarzanego RDF’u (paliwa) w celu jego zagospodarowania (które pierwotnie miało przynosić dochód spółce w wysokości około 110 zł za tonę, a obecnie jest kosztem wynoszącym około 285 zł za tonę w 2019 roku),
 • koszty obsługi pożyczek zaciągniętych przez ZGOK w wysokości  około 47 000 000 zł.
Poniżej zamieszczamy skany pism otrzymanych od ZGOK Olsztyn.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018

Przedstawiamy część inwestycji wykonanych dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych w naszej gminie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria filmów: Podsumowanie kadencji 2014-2018 Irena Wołosiuk (1)

ZA NAMI SPEKTAKL „PÓŁ NA PÓŁ - CZYLI O JEDNĄ MATKĘ ZA DUŻO…”

W niedzielę w Domu Kultury odbył się spektakl w reżyserii Wojciecha Malajkata „Pół na Pół…” jest to, jak napisał jeden z hiszpańskich krytyków teatralnych, „dramat przebrany za komedię”. Odtwórcami głównych ról byli aktorzy warszawskich teatrów, znani również z małego ekranu Piotr Polk i Piotr Szwedes. Sala mieszcząca ponad 230 miejsc wypełniona była po brzegi, konieczne było dostawienie krzeseł dla osób którym zabrakła miejsc na widowni.
czytaj dalej

MASUNY Z NOWĄ ŚWIETLICĄ

Z przyjemnością możemy poinformować, że zakończono prace dotyczące gruntownego remontu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Masunach. Wykonawcą była lokalna firma handlowo-usługowa „Mozaika”, Pana Pawła Puciato, która w wyznaczonym terminie wywiązała się z umowy zawartej 18 kwietnia bieżącego roku.
czytaj dalej