Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 18/08/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Ogłoszenia

Uprzejmie informujemy, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwająca 1 minutę.

Uprzejmie informujemy, że w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwająca 1 minutę.

"Gramy w wiatr - zmieniamy świat" — konkurs dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym i technicznym "Gramy w wiatr — zmieniamy świat". Organizatorem konkursu jest Energix Polska Sp. z o.o., który przewidział bardzo atrakcyjne nagrody dla uczestników oraz szkół.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Sępopol.
Szkoły biorące udział w Konkursie:
• Szkoła podstawowa w Dzietrzychowie,
• Szkoła Podstawowa w Ponikach,
• Zespół Szkono-Przedszkolny w Sępopolu
• Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu.

Uczeń może przystąpić do Konkursu w 1 z 4 kategorii:
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów zerówek oraz klas 1-3,
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 4-6,
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 7-8,
- Konkurs techniczny dla uczniów klas 6-8 – grupy 3-5 osobowe.

Określenie charakterystyki prac:
Praca biorąca udział w Konkursie plastycznym powinna być wykonana w formie płaskiej, na papierze w rozmiarze A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, farby akwarelowe, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage (wyklejanki).

Praca zgłoszona do Konkursu technicznego — przykładowe propozycje: makiety, grafika komputerowa, instalacje, prace techniczne, filmy, fotografie, rzeźby

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora w Bartoszycach, ul. Marii Konopnickiej 2a godzinach 8.30-16.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Biuro Budowy Energix Polska/ONDE, ul. Marii Konopnickiej 2a, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem: Konkurs „Gramy w wiatr — Zmieniamy świat” 7.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę swojego autorstwa. Uczestnik może przystąpić do Konkursu plastycznego lub Konkursu technicznego, nie ma możliwości zgłoszenia w obydwu kategoriach.

Informacja o Nagrodach na Konkurs plastyczny i Konkurs techniczny organizowany przez Energix Polska Sp. z o.o. w terminie 19.04-20.05.2022 dla uczniów Szkół Podstawowych z gminy Sępopol pod nazwą „Gramy w wiatr – zmieniamy świat”:

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranych biorących udział w konkursie indywidualnym plastycznym:
I. Kategoria wiekowa: Zerówka + Klasy 1-3 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN.

II. Kategoria wiekowa klasy 4-6 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN

III. Kategoria wiekowa klasy 7-8 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranych biorących udział w konkursie grupowym technicznym:
3 najlepsze zespoły z klas 6-8 otrzymają następujące nagrody:
1 miejsce – 3000,00 PLN;
2 miejsce –2000,00 PLN,
3 miejsce – 1000,00 PLN.

Wysokość nagród dla poszczególnych osób zależy od liczebności grupy, która zgłasza się do Konkursu.

Nagrody będą w postaci voucherów do sklepu sportowego / z artykułami RTV.

• Szkoły otrzymają nagrodę w formie darowizny:
1. Szkoła, z największym procentem uczniów uczestniczących w konkursie względem ogólnej liczby uczniów danej szkoły: 10 000 PLN,
2. Szkoła, która zajęła drugie miejsce 5 000,00 PLN
3. Szkoła, która zajęła trzecie miejsce 2 000,00 PLN
4. Szkoła, która zajęła czwarte miejsce 1 000,00 PLN.

• Dla Laureatów Konkursu, którzy zajmą pierwsze miejsce oraz ich całej klasy z wychowawcą Organizator przewiduje dodatkową nagrodę w postaci wizyty na Farmie Wiatrowej Sępopol. Termin wycieczki będzie do indywidualnego ustalenia z Kierownikiem Projektu, w zależności od dostępności pracowników Organizatora, z zachowaniem wszelkich norm oraz zasad bezpieczeństwa.
 
Szczegóły konkursu na stronie organizatora: 
 

Projekt Nowy Start

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021
Dofinansowanie: 31 597,18 zł
Całkowita wartość: 31 597,18 zł
Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021
Realizowane zadania
Przekazywanie środków z Funduszu Pracy gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Grupa docelowa
Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Olsztyna
Efekty programu
Pomoc pracodawcom w kształceniu  wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach kadr.

Konsultacje społeczne programu Cittaslow. Prosimy o uwagi do zapisów programu

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”. Prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi. 
Program został dostosowany do zapisów krajowych I regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.
 
Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 20.12.2021r.
 
Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com 
 
lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
Dokumenty do pobrania: 
 
 
 
(Na zdjęciu mapa województwa warmińsko-mazurskiego z siecią miast cittaslow)
 

Ptasia grypa

Realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu"

Nr umowy: 450/2014/Wn14/OA-xn-04/D
 
Witamy na stronie internetowej Projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu".
Projekt korzystał z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Sępopol.
 
Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
 
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe
 
Cel główny Projektu (zgodny z Planem Wdrażania Projektu): Poprawa efektywności energetycznej w budynkach. Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Całkowita wartość Projektu: 3 497 584,16 zł
Dofinansowanie ze środków MF EOG i NMF: 2 768 679,22
 
I ETAP REALIZACJI PROJEKTU
Pod koniec roku 2014 zrealizowano zamówienie na wykonanie I etapu robót budowlanych określonych w SIWZ jako zadanie pn. „Termomodernizacja wraz robotami towarzyszącymi budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – etap I”. Zamówienia udzielono na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.). Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano w dniu 17.09.2014r., tego samego dnia nastąpiło przekazanie placu budowy.
Szczegółowy zakres robót kwalifikowalnych termomodernizacyjnych wykonanych w ramach w/w zadania:
1. Budynek Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, Al. Wojska Polskiego 8b, dz. nr 61/2, 60: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku (powierzchnia docieplona 588,35 m2, styropian gr. min. 15 cm, max. λ=0,040 W/(mK, współczynnik U po wyk. 0,199 W/m2K), docieplenie ścian przy gruncie (197,85 m2, styrodur gr. min. 17 cm, max. λ=0,042 W/(mK, współczynnik U po wyk. 0,194 W/m2K) docieplenie stropodachu (480,28 m2, wełna mineralna gr. min. 22 cm, max. λ=0,040 W/(mK, współczynnik U po wyk. 0,146 W/m2K), wymiana stolarki okiennej (8 szt./7,82 m2, wymiana na okna PCV,max. współczynnik U po wyk.=0,90 W/m2K) oraz inne  prace związane z termomodernizacją (m.in. obróbki blacharski, rozebranie i odtworzenie różnych elementów elewacji) które były konieczne do właściwego, zgodnego z normami przeprowadzenia prac . Przebieg robót był nadzorowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego z którym umowę podpisano w dniu 18.09.2014r.
2. Budynek Szkoły w ZS-P w Sępopolu, ul. Wojska Polskiego 8, Dz. nr 63: Docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia docieplona 752,36 m2,  styropian gr. min. 14 cm, max. λ=0,040 W/(mK), współczynnik U po wyk. 0,193 W/m2K), docieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika (776,38 m2, styropian gr. min. 22 cm, max. λ=0,040 W/(mK, współczynnik U po wyk. 0,150 W/m2K), wymiana stolarki okiennej (1 szt./1 m2, wymiana na okna PCV, max. współczynnik U po wyk.=0,90 W/m2K) oraz roboty towarzyszące które były konieczne do właściwego przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych.
 
II ETAP REALIZACJI PROJEKTU
Pod koniec roku 2015 zrealizowano zamówienie na wykonanie II etapu robót budowlanych określonych w SIWZ jako zadanie pn. „Termomodernizacja wraz robotami towarzyszącymi budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu – etap II”. Termin podpisania umowy z Wykonawcą i rozpoczęcia realizacji robót – 09.06.2015r. Szczegółowy zakres robót kwalifikowalnych termomodernizacyjnych wykonanych w ramach w/w zadania:
1. Budynek Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, Al. Wojska Polskiego 8b, dz. nr 61/2, 60. W budynku wykonano: Modernizację instalacji wewnętrznej C.O. – w tym wymiana 69 szt. grzejników z termo zaworami, wymiana rur (pionów/poziomów) o długości 220 mb. Modernizację istniejącego węzła rozdzielaczowego (cieplnego) o mocy 85 kW; Modernizację/przebudowę lokalnej sieci ciepłowniczej o długości 110 mb, wymiana na rury preizolowane; Wymiana pomp obiegowych – 2 szt., zapotrzebowanie na energię po modernizacji: 1417,5 kWh każda (w sumie zapotrzebowanie na energię przed modernizacją 2650 kWh, oszczędność po wykonaniu robót wynosi 1232,5 kWh).
2. Budynek Szkoły w ZS-P w Sępopolu, ul. Wojska Polskiego 8, Dz. nr 63. W budynku wykonano: Docieplenie dachu skośnego (mansardowego) Szkoły – powierzchnia docieplenia 885,5 m2, materiał: wełna mineralna o grubości 32 cm, o parametrach max.: λ=0,042 W/(mK), współczynnik U po wyk. 0,142 W/m2K; Wymieniono stolarkę okienną – 10 szt. o łącznej powierzchni 13.363 m2, wymiana na okna PCV o współczynniku U po wyk. 0,90 W/m2K; Zmodernizowano instalację wewnętrzną C.O. – w tym wymieniono 111 szt. grzejników z termozaworami, wymieniono rury (piony/poziomy) o długości 750 mb; Zdemontowano stare kotły węglowe i zainstalowano nowe kotły na biomasę wraz z osprzętem – 2 szt. o łącznej mocy 400 kW, paliwo: zrębki i pellet, zamontowano nowy osprzęt  niezbędny do prawidłowej pracy kotłowni to m.in.: panele sterowania, podajnik paliwa; Wymieniono pompy obiegowe – 4 szt. o zapotrzebowaniu na energię 1417,5 kWh każda (w sumie zapotrzebowanie na energię przed modernizacją 5670 kWh, oszczędność energii po wykonaniu robót wynosi 4252,5 kWh). Zmodernizowano również elementy instalacji wewnętrznej c.w.u. (w obrębie kotłowni).
 
III ETAP REALIZACJI PROJEKTU
Pierwsze merytoryczne rozszerzenie Projektu. Realizację zadania powierzono firmie Lumix LED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą Umowę podpisano w dniu 26 lipca 2016r.
Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania:
  1. Kompleksowo wymieniono oświetlenie w budynku szkoły i przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, na energooszczędne oprawy typu LED. W sumie zamontowano 579 szt. nowych opraw (425 szt. w budynku szkoły, 154 szt. w budynku przedszkola), w tym również ewakuacyjne oświetlenie awaryjne. Całkowita moc opraw – 22,78 kW. Nowe źródła światła spełniają wszystkie istotne normy związane z przepisami BHP, dotyczące natężenia światła w salach lekcyjnych i przy tablicach. Oświetlenie awaryjne działa nawet w przypadku odcięcia zewnętrznych źródeł energii elektrycznych, co znacznie poprawia bezpieczeństwo uczniów, kadry nauczycielskiej oraz pracowników szkoły i przedszkola. Nowe oświetlenie pozwoli na obniżenie kosztu zakupu energii elektrycznej zużywanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny o ok. 40%.
  2. Dodatkowo tam, gdzie było to konieczne wymieniono instalację elektryczną dla zapewnienia właściwego działania nowych opraw.
IV ETAP REALIZACJI PROJEKTU
W ramach drugiego rozszerzania zakresu merytorycznego Projektu zrealizowano zamówienie na wykonanie robót budowlanych określonych w SIWZ jako zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SP Poniki i SP Dzietrzychowo położonych w Gminie Sępopol”. Umowę z wykonawcą Firmą WODMIAR s.c. podpisano w dniu 23 stycznia 2017r.
Zrealizowane roboty w SP Dzietrzychowo: 1) Wykonano ocieplenie przegród, w tym: ścian zewnętrznych styropianem (część stara) – 15 cm grubości, współczynnik przewodzenia ciepła 0,042 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,19 [W/m2K], 432,86 m2; styropianem ścian zewnętrznych (część nowa) – 14 cm gr., współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 [W/mK], współ. U po wyk. = 0,16 [W/m2K], 161,05 m2; styrodurem ścian przy gruncie do głębokości 1m - 14 cm gr., współcz. przew. ciepła 0,045 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,19 [W/m2K], 21,65 m2; granulatem wełny mineralnej dachu (24 cm gr., współczynnik przew. ciepła 0,035 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,15 [W/m2K], 996 m2 pow.; 2) Zamontowano nowe 76 szt. okien PCV wsp. U po wyk. max. 0,90 W/m2K.; 3) Zamontowano 2 szt. drzwi wsp. U po wyk. max. 1,30 W/m2K.  4) Zamontowano 87 szt. grzejniki ,piony, poziomy, armaturę regulacyjną, łączna długość przewodów 750 mb. 5) Zamontowano 183 szt. energooszczędnych oprawy typu LED, moc po modernizacji mniejsza o 7,81 kW. 6) Wykonano i zamontowano: Pompa ciepła wodno-solankowa, zmodernizowano istniejącą kotłownię pod maszynownię wyposażoną w: podgrzewacz do magazynowania wody podgrzewczej 2000l (1szt.), pionowy podgrzewacz pojemnościowy 500l (2szt.), zestaw wymiennika ciepła do podgrzewu wody (1 kpl.), zestaw dolnego źródła z 2 pompami obiegowymi (2 szt. pomp), zestaw do górnego źródła z 2 obiegami grzewczymi z pompami obiegowymi (2 szt.), tablica rozdzielcza maszynowni (1 szt.); Wykonano odwierty pionowe (18 szt x100 mb) ze studnią zbiorczą. 7) Zamontowano 12 budek lęgowych dla ptaków. Protokół końcowego odbioru robót został podpisany w dniu 24 kwietnia 2017r.
 
Zrealizowane roboty w SP Poniki: 1) Wykonano ocieplenie przegród, w tym: Styropianem ścian zewnętrznych – 16 cm grubości, współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,19 [W/m2K], 618,65 m2; Styrodurem ścian przy gruncie do głębokości 1m - 14 cm gr., współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,19 [W/m2K], 32,24 m2; Granulatem wełny mineralnej stropodachu - 24 cm gr., współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,15 [W/m2K], 419,00 m2.  2) Zamontowano 39 szt. grzejniów, piony, poziomy armatura regulacyjna, długość przewodów 350 mb. 3) Wykonano i zamontowano: Pompa ciepła wodno-solankowa, Modernizacja istniejącej kotłowni pod maszynownię wyposażoną w: podgrzewacz do magazynowania wody podgrz. 950l (1szt.), pionowy podgrzewacz pojemnościowy 500l (1szt.), zestaw wymiennika ciepła do podgrzewu wody (1 kpl.), zestaw dolnego źródła z 2 pompami obiegowymi (2 szt. pomp), zestaw do górnego źródła z 2 obiegami grzewczymi z pompami obiegowymi (2 szt. pomp), tablica rozdzielcza maszynowni (1 szt.); odwierty piononowe (15 szt x100 mb) ze studnią zbiorczą 4) Zamontowano 126 szt. energooszczędnych opraw typu LED, moc po modernizacji mniejsza o 4,6 kW. 5) Zamontowano 10 budek lęgowych dla ptaków. Protokół końcowego odbioru robót został podpisany w dniu 24 kwietnia 2017r.
 
Nadzór nad prawidłową realizacją etapu robót, zgodną z przepisami prawa budowlanego został zapewniony przez inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa z dnia 23 stycznia 2017r.).
 
Project title: Improving the energy efficiency of the buildings of the School and Kindergarten Complex in Sępopol
Agreement number: 450/2014 / Wn14 / OA-xn-04 / D

Welcome to the website of the Project entitled "Improving the energy efficiency of the buildings of the School and Kindergarten Complex in Sępopol".

The project benefited from funding from Iceland, Liechtenstein and Norway from the European Economic Area Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism for 2009-2014. The aim of the project is to improve energy efficiency through comprehensive thermal modernization of the buildings of the School and Kindergarten Complex in Sępopol.
Through the EEA and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic inequalities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Europe. Three countries work closely with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement).

In the period 2009–2014, the value of the EEA and Norway Grants amounts to EUR 1.79 billion. Norway provides around 97% of the total funding. Funding is available for NGOs, research and higher education institutions, the public sector and the private sector in the 12 newest EU Member States plus Greece, Portugal and Spain. As part of them, there is extensive cooperation with entities from the donor states, and projects can be implemented until 2016. The most important areas of support include environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health protection and support for children, gender equality, equity and cultural heritage.

The main objective of the Project (in line with the Project Implementation Plan): Improving energy efficiency in buildings. Increase in the production of energy from renewable sources
Total value of the Project: PLN 3,497,584.16
Co-financing from the EEA FM and NFM funds: 2 768 679.22

THE FIRST STAGE OF THE PROJECT IMPLEMENTATION
At the end of 2014, an order was completed for the performance of the first stage of construction works specified in the Terms of Reference as a task entitled "Thermomodernization with accompanying works in the buildings of the School and Kindergarten Complex in Sępopol - stage I". The contract was awarded pursuant to Art. 39 of the Act of January 29, 2004. - public procurement law (ie Journal of Laws of 2013, item 907 as amended). The contract with the contractor for construction works was signed on 09/17/2014, the construction site was handed over on the same day.
Detailed scope of eligible thermo-modernization works performed under the above-mentioned task:
1. Kindergarten building in the School and Kindergarten Complex in Sępopol, Al. Wojska Polskiego 8b, plot no. 61/2, 60: Thermal insulation of the external walls of the building (insulated area 588.35 m2, polystyrene with a minimum thickness of 15 cm, max. Λ = 0.040 W / (mK, U coefficient after 0.199 W) / m2K), wall insulation close to the ground (197.85 m2, styrodur thickness min.17 cm, max. λ = 0.042 W / (mK, U coefficient after 0.194 W / m2K) insulation of the flat roof (480.28 m2, Mineral wool, minimum 22 cm thick, max. λ = 0.040 W / (mK, U coefficient after 0.146 W / m2K), replacement of the window joinery (8 pcs / 7.82 m2, replacement for PVC windows, max. U coefficient after completion = 0.90 W / m2K) and other works related to thermal modernization (including flashing, dismantling and reconstruction of various elements of the facade) which were necessary for the proper performance of the works in accordance with the standards. by the investor's supervision inspector with whom the contract was signed on 09/18/2014.
2. School building in ZS-P in Sępopol, ul. Wojska Polskiego 8, Journal No. 63: Thermal insulation of external walls (insulated area 752.36 m2, polystyrene with a minimum thickness of 14 cm, max. λ = 0.040 W / (m2K), U coefficient after 0.193 W / m2K), insulation of the roof of the gymnasium and the connector (776.38 m2, polystyrene with a minimum thickness of 22 cm, max. Λ = 0.040 W / (m2K, U coefficient after 0.150 W / m2K), replacement of the window joinery (1 pc / 1 m2, replacement for PVC windows) , max. U coefficient after completion = 0.90 W / m2K) and accompanying works that were necessary for the proper conduct of thermo-modernization works.

II STAGE OF THE PROJECT IMPLEMENTATION
At the end of 2015, an order was completed for the execution of the second stage of construction works specified in the Terms of Reference as a task entitled "Thermomodernization with accompanying works in the buildings of the School and Kindergarten Complex in Sępopol - stage II". The deadline for signing the contract with the Contractor and commencing the works - 09/06/2015. Detailed scope of eligible thermo-modernization works performed under the above-mentioned task:
1. Kindergarten building in the School and Kindergarten Complex in Sępopol, Al. Wojska Polskiego 8b, plot no. 61/2, 60. The building includes: Modernization of the internal central heating installation. - including replacement of 69 heaters with thermo valves, replacement of pipes (risers / levels) with a length of 220 m. Modernization of the existing distribution (thermal) node with a capacity of 85 kW; Modernization / reconstruction of the local heating network with a length of 110 m, replacement with pre-insulated pipes; Circulation pumps replacement - 2 s
 

Ogłoszenie o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Sępopolu na dzień 30 września 2020 r

Załączniki

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań własnych Gminy Sępopol w 2020 r. - "Działania promocyjno - edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy" oraz "Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki".

1 2

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk