Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/01/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Apel Ministra Rolnictwa oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu "ptasiej grypy".
 

Odtworzenie przedwojennych terenów rekreacyjnych.

Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu 85% wsparcia dla inwestycji w Sępopolu.
          17 stycznia zawarto umowę, na mocy której nasza gmina uzyska środki finansowe, które umożliwią zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łyny, na długości około 1000 metrów. W ramach zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Białymstoku, uzyskano zgodę na mocy której możliwe było złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznano zaledwie 12 inwestycjom, wśród których znalazła się i nasza. Dofinansowanie wyniesie 85% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W ramach prac wykonane zostaną aleje spacerowe wzdłuż brzegu rzeki oraz w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, utwardzone dwoma warstwami kruszyw, zakończone  obrzeżami betonowymi. Przy alejach ustawione zostaną ławki, kosze, tablice tematyczne. Ponadto utworzone zostaną strefy edukacyjne, przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych: „zielona klasa do edukacji przyrodniczej”, „warmińskie byliny 1”, „warmińskie byliny 2”, które wyposażone zostaną m.in. w siedziska wokół drzew oraz w postaci naturalnych głazów. Zaprezentowane zostanie stanowisko archeologiczne, wyposażone w ramę widokową skierowaną w stronę grodziska oraz tablice zawierającą informacje historyczne, a także ławki umożliwiające komfortowy odpoczynek. Wzdłuż alejek ustawione zostaną lampy solarne na których dodatkowo zamontowane zostaną kamery, tworzące sieć monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo osób. Wydzielone zostaną tzw. „wyspy piaszczyste” wyposażone w stacjonarne leżaki, otoczone roślinnością miododajną. Ponadto ustawionych zostanie kilka rzeźb, urządzone zostanie miejsce przeznaczone na piknik, które otoczone zostanie krzewami i drzewami owocowymi, a także wykonane zostaną miejsca azylu dla drobnych zwierząt. Wśród posadzonych roślin znajdą się między innymi: brzoza, dąb, głóg, jabłoń, jarząb, porzeczka, bez, dereń, hortensja, jaśminowiec, kalina, malina, porzeczka, suchodrzew, szakłak, trzmielina i kilkadziesiąt innych. Dzięki tej inwestycji odtworzony zostanie stan terenów rekreacyjnych, jaki był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. A mnogość i różnorodność poszczególnych stref zapewni możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w plenerze, miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańcom, jak również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego prowadzącego rzeką Łyną.
          Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd, a jak wszyscy wiemy są one bardzo skromne. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono blisko sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Bioróżnorodność

KOWR sfinansuje I etap budowy drogi do miejscowości Majmławki.

Przyznane środki pokryją 100% kosztów inwestycji.
          W ostatnich dniach listopada sfinalizowano zawarcie umowy dotyczącej udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego drogi, prowadzącej z Dzietrzychowa do miejscowości Majmławki. Środki jakie przekazał KOWR O/T w Olsztynie naszej gminie, pochodzą z oszczędności oraz ze zwrotów niewykonanych inwestycji przez inne samorządy województwa warmińsko-mazurskiego.
          Sytuacja na rynku wykonawstwa drogowego, jaką można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 2 lat, wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Natomiast ilość  firm wykonujących tego typu prace od lat jest niezmienna, a podaż inwestycji w ostatnim okresie znacznie wzrosła. Ma to głównie związek za sprawą wprowadzenia: Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też w związku ze wsparciem na tego typu zadania płynącym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy też Programu Transgranicznego Polska-Rosja.  Wszystko to powoduje, że ceny usług dotyczących budownictwa drogowego znacznie wzrosły, a moce przerobowe firm pozostają na stałym poziomie. Dlatego też, wiele samorządów boryka się z problemem dotyczącym wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, a tym którym nie uda się znaleźć wykonawcy, zmuszeni są do rezygnacji z przyznanego już dofinansowania. Tym razem na takiej sytuacji skorzystała nasza gmina, która otrzymała środki nie wydatkowane przez inne samorządy. Niewielki odcinek drogi który planujemy wykonać, będzie stanowił I etap prac, które mamy nadzieję kontynuować w następnych latach, pod warunkiem otrzymania kolejnego dofinansowania na ten cel. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z około 200 sztuk płyt betonowych na odpowiedniej podbudowie cementowo-piaskowej. Planowany termin zakończenia prac to koniec obecnego roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Droga do miejscowości Majmławki

Zakup komputerów dla szkoły.

Koszty zakupu 20 komputerów w 100% pokryte ze środków unijnych.
          W ostatnich dniach sfinalizowano zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę „inFUSz Olsztyna. Zakupiony sprzęt wyposażony jest w bardzo szybkie procesory firmy Intel i7 oraz dyski SSD w technologii M2, ponadto komputery zawierają 16GB pamięci operacyjnej, a także dotykowe ekrany o rozdzielczości UHD. Dzięki tak mocnej specyfikacji otrzymaliśmy sprzęt  o wydajności, która umożliwi sprawne użytkowanie laptopów przez wiele lat. Środki przeznaczone na zakup pochodzą z przyznanego gminie dofinansowania przez Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które w 100% pokrywają wszystkie wydatki związane z zakupem. W ramach przyznanego dofinansowania przeprowadzany będzie cykl szkoleń pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”, między innymi na terenie naszej gminy. Szkolenia mają za zadanie przekazanie wiedzy osobom biorącym udział w zakresie poszerzenia kompetencji cyfrowych, np.: świadomego posługiwania się elektronicznymi instrumentami płatniczymi, unikania zagrożeń wynikających z umieszczania swoich danych w internecie, zwiększenia umiejętność posługiwania się e-usługami udostępnianymi przez urzędy, banki, instytucje rządowe i samorządowe i inne. Przedstawione zostaną ponadto zalety posiadania Profilu Zaufanego, jako narzędzia umożliwiającego załatwianie spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Przekazana będzie również wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnych stron internetowych, dzięki którym można np. promować swoje produkty, usługi lub twórczość. Gmina na wszystkie te działania przeznaczy wyłącznie środki unijne, które wynoszą 150 000 zł. Po zakończeniu cyklu szkoleń wszystkie zakupione komputery udostępnione zostaną szkole w Sępopolu. Szczegółowe informację na temat szkoleń przekazał przedstawiciel stowarzyszenia, które będzie przeprowadzać szkolenia na terenie naszej gminy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Akademia Kompetencji Cyfrowych

Niebawem ruszą prace budowlane na pl. Wolności.

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących gruntownej przebudowy drogi w Sępopolu.
          W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym dotyczącym wyłonienia wykonawcy nowej nawierzchni drogi w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę „KWIAT” – p. Mariusza Kwiecińskiego z Bartoszyc. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosiła 605 178,18 zł, natomiast zamawiający zaproponował w złożonej ofercie kwotę 577 207,46 zł za wykonanie całości zakresu robót. Dzięki temu zaoszczędzono 27 970,72 zł. Gwarancja na wykonane prace będzie wynosiła 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Środki na budowę drogi gmina otrzymała z puli Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. W ramach zakresu przewidziane jest wykonanie nowej pełnej, trzywarstwowej konstrukcji drogi (z różnej frakcji kruszyw i betonu), wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód opadowych z nawierzchni, wybudowanie niewielkiego odcinka chodnika prowadzącego do przejścia dla pieszych, a także ścieżki rowerowej (dzięki ścieżce uzyskano dodatkową punktację w konkursie) oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wierzchnia warstwa drogi wykonana będzie z kostki polbrukowej o grubości wymaganej dla konstrukcji drogowej. Planowane zakończenie całości prac to 30 czerwca 2020 roku. A jeśli tylko pogoda na to pozwoli, rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze na obecny rok.

          Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o cierpliwość w czasie prowadzenia prac ziemnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności - podpisanie umowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności

Nowy nabytek w ZGMIUK.

Wymiana niezbędnego sprzętu w ramach wygospodarowanych oszczędności.
          W ostatnim okresie park maszynowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych powiększył się o nowy nabytek. W ramach wygospodarowania środków w samym zakładzie oraz przy niewielkim, bo liczącym zaledwie 6 000 zł wsparciu z budżetu gminy, zakupiono używany samochód VOLKSWAGEN Transportet T5 Long. Pojazd przeznaczony jest do przewożenia sprzętu m.in. hydraulicznego, a także pracowników ZGMiUK’u. Wygospodarowane środki finansowe w ramach zakładu pochodziły ze sprzedaży lub zezłomowania wyeksploatowanego bardzo starego sprzętu, liczącego sobie często kilkadziesiąt lat, zalegającego na terenie zakładu.
          Mamy nadzieję, że zakupiony samochód posłuży pracownikom długie lata, a jego wyposażenie poprawi komfort pracy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zakup samochodu

1 miejsce Sępopola w województwie

Wśród gmin miejsko-wiejskich w województwie, najwięcej środków zewnętrznych zasiliło budżet naszej gminy .
         Wśród gmin miejsko-wiejskich z terenu całego województwa najwięcej środków finansowych przyciągnięto do gminy Sępopol. Statystyki uwzględniały wszystkie środki jakie zasilały budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ranking opublikowany na łamach "Gazety Olsztyńskiej" w bardzo obrazowy sposób przedstawia starania włodarzy o zapewnienie dodatkowych dochodów gminom. Bardzo często mimo ogromnego wysiłku nie udaje się zakwalifikować w różnego rodzaju naborach, a cała włożona praca idzie na marne. Tak też było z częścią i naszych wniosków. Mimo tego, te starania które zakończyły się uzyskaniem dofinansowania wystarczyły aby zająć 1 miejsce w klasyfikacji za 2018 rok w skali całego województwa. Przy ocenie warto brać pod uwagę również to, że nasza gmina ma bardzo niskie dochody własne, a związane jest to z brakiem przemysłu. Małe dochody własne powodują, że zajmujemy bardzo niską pozycję wyjściową w tego typu analizach i jedynie środki zewnętrzne mogą ją podwyższyć, co jak widać świetnie udaje się realizować.
          Podsumowując środki które wsparły nasze finanse pochodziły między innymi: z unii europejskiej, czy też zostały przyznane przez Skarb Państwa (wojewoda, ministerstwa, instytucje rządowe, fundusze itp.).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: 1 miejsce Sępopola

Znamy już zwycięzców konkursu Herosi Innowacyjności!

Projekt z Sępopola znalazł się na liście inwestycji które uzyskały finansowanie w ramach konkursu.
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że projekt zgłoszony w konkursie Herosi Innowacyjności dotyczący budowy skweru przy ulicy Prusa w Sępopolu zajął 19 miejsce  i znalazł się w gronie 54 innych projektów na które organizatorzy konkursu przekażą środki finansowe na realizację. Nagrodzone projekty zostały docenione nie tylko przez osoby głosujące, ale również niezależnych ekspertów, wśród których byli między innymi Katarzyna Dowbor, Zbigniew Urbański i Przemysław Talkowski, a także instytucje takie jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu oraz eksperci Akademii Umiejętności: prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Anna Ziółkowska oraz ekonomista Marek Zuber. W oczach tak szanownego grona nasz wniosek został doceniony i zdecydowano o jego realizacji. W konkursie zgłoszono 661 projektów, a zaledwie niewielka część, bo 54 projekty zostaną zrealizowane.  Procedura konkursowa zakładała dwuetapową ocenę wniosków. Pierwszy etap dotyczył głosowania na stronie internetowej, a drugi głosowanie wyżej wymienionego składu niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki bardzo dobrej współpracy gminy z lokalnym przedsiębiorcą możliwe było złożenie wniosku, który mógł przedstawić wyłącznie właściciel sklepu. W naszym wypadku był to sklep Delikatesy Centrum p.Marka Skrajnego. Pan Marek od dłuższego czasu wspiera zarówno gminę, jak też klub młodzików z klubu LKS „Łyna”. To również przy jego udziale uzyskaliśmy wsparcie na kwotę 10 000 zł, biorąc udział w konkursie poprzez głosowanie przez internet oraz wysyłając sms’y w poprzednim konkursie. Środki przeznaczono wówczas na zakup obuwia sportowego, strojów do gry w piłkę nożną oraz organizację pikniku dla dzieci skupionych w trzech grupach: „młodzików”, „trampkarzy” i „juniorów młodszych”.
 
            Wszystkim biorącym udział w głosowaniu internetowym bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dofinansowanie na modernizację siedziby OSP w Sępopolu.

Teren przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej zyskał nowy wygląd.
          W ramach podpisanego porozumienia między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, a naszą gminą, zarząd województwa przekazał kwotę 30 tysięcy złotych na prace inwestycyjne dotyczące modernizacji remizy OSP w Sępopolu. W ramach prac przy niewielkim dodatkowym udziale środków pochodzących z budżetu gminy, mogliśmy wyremontować wnętrza 3 garaży, a także teren przed budynkiem. Podjazd do garaży już od dłuższego czasu wymagał gruntownej przebudowy, a obecnie jego realizacja mogła zostać wykonana. W ostatnim okresie wokół budynku wykonano odwodnienie fundamentów, do którego w ramach wymiany rurociągu podłączono nowe przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające plac przed budynkiem. W trakcie prac wymieniono również stary, zdegradowany właz studni telekomunikacyjnej, który nieodpłatnie został przekazany przez firmę „Orange”. Dodatkowo przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, ułożono chodniki, dostosowując ich wysokość do podjazdu. W poprzednim roku również przy pomocy wsparcia finansowego udzielonego przez samorząd województwa wykonany został remont m.in. elewacji, a wszystkie wyżej wymienione inwestycje wpisują się w kompleksową poprawę wizerunku budynku OSP w Sępopolu, które teraz zdobi nasze miasto.
           Szczególne podziękowania kierujemy do braci strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu za pomoc przy rozbiórce starych nawierzchni, jak również przy upiększaniu terenu zieleni przed remizą.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Modernizacja budynku OSP

Inwestycja za ponad 1 000 000 zł.

30 września bieżącego roku Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę w tej sprawie z marszałkami województwa: Gustawem Brzezinem oraz Mironem Syczem. Czas realizacji inwestycji zaplanowany jest do końca przyszłego roku.
          Kolejne środki finansowe zdobyte dla naszej gminy. Tym razem na inwestycję o wartości ponad 1 000 000 zł na wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej, z dofinansowaniem na poziomie 85%. W ramach inwestycji prócz nowej obsługi informatycznej dla ZGMIUK’u i petentów, większość środków przeznaczona jest na wymianę starych, często nie posiadających certyfikatów właściwej kalibracji wodomierzy. Teraz odczyty wodomierzy, rozliczanie zużycia wody i informacje o awariach, będą przekazywane dostawcy wody drogą elektroniczną. To bardzo usprawni pracę oraz pozwoli na spore oszczędności. Wszyscy mieszkańcy dostaną nowoczesne i ekonomiczne wodomierze, pokazujące poprawne odczyty.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Umowa na wodomierze

1 2 3 4 5

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk