Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 17/05/22, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Termin wysłania deklaracji minie 30 czerwca 2022 roku w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
 
 
 
 
Czym jest CEEB?
Obejrzyj Film:
 
 
Deklaracje można składać w następujący sposób:
•    w formie elektronicznej, czyli przez Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając z Profilu Zaufanego,
•    w formie papierowej 
 wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sępopolu.
 
Deklarację można pobrać poniżej, druki deklaracji są dostępne również w sekretariacie Urzędu Miejskim w Sępopolu. 
 
Jak informuje organizator ewidencji, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna (zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).
 
Wiecej szczegółow na stronie internetowej - https://zone.gunb.gov.pl/
 
 

Uwaga, rozpoczęcie prac na drodze w Wiatrowcu

Firma "KWIAT" p.Mariusza Kwiecińskiego informuje o rozpoczęciu prac budowlanych w miejscowości Wiatrowiec już od najbliższego poniedziałku tj.16.05.2022 roku. W ramach prac zostanie wybudowana zupełnie nowa konstrukcja nawierzchni drogi oraz kanalizacja deszczowa. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w związku z ewentualnymi niedogodnościami, które mogą zaistnieć podczas prowadzenia prac budowlanych.

Zespół Szkół w Sępopolu uroczyście obchodził Święto Patrona

 
Zespół Szkół w Sępopolu, 10 maja obchodził uroczyście Święto Patrona – Ireny Sendlerowej. Wydarzenie to było dobrym momentem, aby podsumować międzyszkolny projekt „Ja i Ojczyzna to jedno” realizowany pod patronatem Burmistrza Sępopola.

Uczniowie realizując projekt badali poczucie patriotyzmu wśród społeczności lokalnej, debatowali wraz z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych szukając odpowiedzi: „Współczesny lokalny patriotyzm” - „Jak jest?, Jak być powinno?, Co możemy zrobić? W efekcie wypracowano kilka ciekawych pomysłów, m.in. integrowanie społeczności szkolnych poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć. W związku z tym uczniowie z naszej szkoły zaproponowali organizację gry szkolnej, w czasie Święta Szkoły, aby ich koledzy z Dzietrzychowa i Ponik poznali postać Ireny Sendlerowej. I tak też się stało.
 
 
Gra pod hasłem „W poszukiwaniu Rycerzy ostatniego stulecia” została rozegrana tuż przed akademią. Zadaniem mieszanych zespołów było rozwiązanie zadań dotyczących życia i działalności Ireny Sendlerowej. Za każde dobrze rozwiązane zadanie mogli zdobyć jedną kartę postaci. Konkurencje wzbudziły wiele zainteresowania i emocji. Ostatnie zadanie polegało na odblokowaniu kłódki do ukrytej wiadomości. Kluczem była wartość obywatelska – odwaga, która łączy Sendlerową oraz Janusza Korczaka, Stefana Wyszyńskiego, Witolda Pileckiego, Tadeusza Mazowieckiego oraz Jerzego Popiełuszkę. W odkodowanej wiadomości kryło się przesłanie do wszystkich zgromadzonych „Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, tylko się nimi stają...”.
 

Jednak kluczowym pomysłem, debaty było wdrożenie działań promujących osoby zaangażowane na rzecz środowiska lokalnego. Młodzież wyszła z inicjatywą, aby co roku przyznawać tytuł „Lokalnego Patrioty". W związku z tym ogłoszono plebiscyt. Chętni uczniowie i dorośli mogli zgłaszać nominacje osób działających na rzecz środowiska lokalnego, a następnie przyznawać im gwiazdki. Decyzją uczniów postanowiono uhonorować wszystkich kandydatów: p. Mariana Rygielskiego, ks. Leszka Śpiewaka, p. Janusza Bandurę, p. Grzegorza Borowskiego. Laureaci w czasie części oficjalnej uroczystości otrzymali pamiątkowe statuetki wręczone w imieniu p. Burmistrz przez Sekretarza Gminy p. Beatę Pakułę. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Pamiętajcie „To, co najcenniejsze każdy ma w sobie. W sercu”. (I. Sendlerowa).
 
 
 

Życzenia dla strażaków z okazji Dnia św. Floriana

W dniu strażackiego święta wszystkim druhnom i druhom życzymy bezpiecznej służby, tyle samo wyjazdów, co szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
 
Burmistrz Sępopola - Irena Wołosiuk
 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Siudek 
 
 

Sukces naszych uczniów w powiatowych eliminacjach turnieju wiedzy pożarniczej

Uczniowie ze szkół z naszej gminy z sukcesem wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W kategorii klas I-IV Dominik Macuk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu), zdobył II miejsce, a Dawid Młyński (ZS-P w Sępopolu) III miejsce. Naszą gminę również reprezentowali: Wiktoria Stelmach (ZS-P w Sępopolu), Oliwia Zaj  (ZS-P w Sępopolu) oraz Kamil Moczydłowski ze Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie.
 
W kategorii kl. V-VIII zwyciężył Filip Szadzin (ZS-P w Sępopolu), który jako zdobywca I miejsca będzie reprezentował nasz powiat na etapie wojewódzkim konkursu.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, a Filipowi życzymy dalszych sukcesów.
 
(Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu) 
 
 
 

Ruszył nabór wniosków o dopłaty do nawozów

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka ogłosili, że można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Dokumenty przyjmują Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
 
WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:
 •  któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
 • który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.
 
Więcej informacji - otwórz
 
 
WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:
Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR.
Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.
 
 
WYSOKOŚĆ WSPARCIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:
 1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i   pastwisk,
 • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (zgodną z zapisami obowiązującego dla realizowanej pomocy rozporządzenia RM), tj. „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia”.
 1. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
 1. ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,
albo
 1. wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący.
 
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 1. kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
 2. dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, producent rolny może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.
PUE ARiMR znajduje się pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.
 
Należy zalogować się za pomocą loginu i hasła, który został użyty do wypełnienia w aplikacji „eWniosekPlus” wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.
 
Więcej informacji - otwórz
 

"Gramy w wiatr - zmieniamy świat" — konkurs dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym i technicznym "Gramy w wiatr — zmieniamy świat". Organizatorem konkursu jest Energix Polska Sp. z o.o., który przewidział bardzo atrakcyjne nagrody dla uczestników oraz szkół.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Sępopol.
Szkoły biorące udział w Konkursie:
• Szkoła podstawowa w Dzietrzychowie,
• Szkoła Podstawowa w Ponikach,
• Zespół Szkono-Przedszkolny w Sępopolu
• Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu.

Uczeń może przystąpić do Konkursu w 1 z 4 kategorii:
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów zerówek oraz klas 1-3,
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 4-6,
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 7-8,
- Konkurs techniczny dla uczniów klas 6-8 – grupy 3-5 osobowe.

Określenie charakterystyki prac:
Praca biorąca udział w Konkursie plastycznym powinna być wykonana w formie płaskiej, na papierze w rozmiarze A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, farby akwarelowe, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage (wyklejanki).

Praca zgłoszona do Konkursu technicznego — przykładowe propozycje: makiety, grafika komputerowa, instalacje, prace techniczne, filmy, fotografie, rzeźby

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora w Bartoszycach, ul. Marii Konopnickiej 2a godzinach 8.30-16.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Biuro Budowy Energix Polska/ONDE, ul. Marii Konopnickiej 2a, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem: Konkurs „Gramy w wiatr — Zmieniamy świat” 7.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę swojego autorstwa. Uczestnik może przystąpić do Konkursu plastycznego lub Konkursu technicznego, nie ma możliwości zgłoszenia w obydwu kategoriach.

Informacja o Nagrodach na Konkurs plastyczny i Konkurs techniczny organizowany przez Energix Polska Sp. z o.o. w terminie 19.04-20.05.2022 dla uczniów Szkół Podstawowych z gminy Sępopol pod nazwą „Gramy w wiatr – zmieniamy świat”:

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranych biorących udział w konkursie indywidualnym plastycznym:
I. Kategoria wiekowa: Zerówka + Klasy 1-3 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN.

II. Kategoria wiekowa klasy 4-6 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN

III. Kategoria wiekowa klasy 7-8 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranych biorących udział w konkursie grupowym technicznym:
3 najlepsze zespoły z klas 6-8 otrzymają następujące nagrody:
1 miejsce – 3000,00 PLN;
2 miejsce –2000,00 PLN,
3 miejsce – 1000,00 PLN.

Wysokość nagród dla poszczególnych osób zależy od liczebności grupy, która zgłasza się do Konkursu.

Nagrody będą w postaci voucherów do sklepu sportowego / z artykułami RTV.

• Szkoły otrzymają nagrodę w formie darowizny:
1. Szkoła, z największym procentem uczniów uczestniczących w konkursie względem ogólnej liczby uczniów danej szkoły: 10 000 PLN,
2. Szkoła, która zajęła drugie miejsce 5 000,00 PLN
3. Szkoła, która zajęła trzecie miejsce 2 000,00 PLN
4. Szkoła, która zajęła czwarte miejsce 1 000,00 PLN.

• Dla Laureatów Konkursu, którzy zajmą pierwsze miejsce oraz ich całej klasy z wychowawcą Organizator przewiduje dodatkową nagrodę w postaci wizyty na Farmie Wiatrowej Sępopol. Termin wycieczki będzie do indywidualnego ustalenia z Kierownikiem Projektu, w zależności od dostępności pracowników Organizatora, z zachowaniem wszelkich norm oraz zasad bezpieczeństwa.
 
Szczegóły konkursu na stronie organizatora: 
 

Brzegi Łyny i Gubra posprzątane. Zebrano dwie przyczepy śmieci

Powodzeniem zakończyła się akcja sprzątania brzegów rzeki Łyny oraz Guber. Mieszkańcy miasta i gminy Sępopol, a także z terenu całego powiatu, tłumnie wyruszyli w sobotnie przedpołudnie na akcję zbierania śmieci zalegających na brzegach rzek. Jak się okazało było ich sporo. Udało się zebrać dwie czubiaste przyczepu ciągnikowe odpadów.

 
Aktywni mieszkańcy i sympatycy Sępopola, zakasali rękawy i udali się na ratunek rybom, bobrom i innym zwierzętom, dla których Łyna i Guber jest domem. Było to jubileuszowe, bo, dziesiąte sprzątanie brzegów Łyny i Gubra. W akcji wzięło udział ponad 80 osób. Posprzątali brzegi w Sępopolu oraz Masunach i Stopkach.

W akcji, której pomysłodawcą było Koło Wędkarskie „Kleń-Sępopol”, a patronowała jej Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola, wzięli udział sołtysi z sołectw Gminy Sępopol, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu, pracownicy Nadleśnictwa Bartoszyce, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu, funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele klubu LKS „Łyna”, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu oraz radni. Niektórzy zabrali swoje dzieci oraz znajomych. Do sprzątania dołączyli także mieszkańcy Sępopola.

Zebrano dwie przyczepy śmieci. Do worków wolontariuszy trafiały między innymi butelki, puszki po piwie, opakowania po zanętach i robakach, części samochodowe, stare, zabawki, wanny i meble.

Okolice skarpy za budynkami przy ulicy Moniuszki przypominały wręcz wysypisko. Władze gminy czynią starania, aby ucywilizować ten przepiękny obszar miasteczka. Szukają środków zewnętrznych na wybudowanie w tym miejscu nadrzecznej promenady, która będzie stanowiła kontynuację wybudowanego w ostatnim okresie ponad kilometrowego odcinka.

Na zakończenie uczestnicy akcji sprzątania udali się na stadion miejski, na którym mogli się ogrzać gorącą herbatą i kawą oraz posilić grochówka przygotowaną Nadleśnictwo Bartoszyce. Przygotowano również ognisko oraz grill na którym piekły się przepyszne kiełbaski oraz kaszanka. Dzień upłynął w miłej atmosferze.
 
Za udział oraz wsparcie bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ulica Dworcowa na finiszu.

Wraz z wiosną ruszyły prace na budowach dróg gminnych.
          Z chwilą ustania przymrozków firma „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego wznowiła prace budowlane na ul. Dworcowej w Sępopolu. Obecnie układana jest warstwa wiążąca betonu asfaltowego, a do wykonania pozostanie jeszcze między innymi: ułożenie warstwy ścieralnej, regulacja włazów studzienek, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, uporządkowanie terenu i obsianie trawą. A cała nowa konstrukcja drogi składać się będzie z:
 • warstwy odsączającej o grubości 25 cm,
 • warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 22 cm,
 • warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
 • warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
          Warto przypomnieć, że środki na przebudowę drogi gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji, a cała inwestycja wyniesie 753 481,97 zł. Pozostała kwota pokryta zostanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co spowoduje że droga w całości zostanie wybudowana ze środków zewnętrznych.
          Prócz ul. Dworcowej (etap 2) w realizacji jest droga w Wiatrowcu oraz w Smolance. Kolejne ogłoszone postępowania przetargowe dotyczą ul. Piaskowej, ul. Bocznej, ul. Mickiewicza, ul. Krótkiej, ul. Ogrodowej, ul. Włókienniczej, ul. Spółdzielczej, ul Dworcowej etap 1, drogi przy ul. Wojska Polskiego, ul. Nad Gubrem, ul. Przemysłowej, a także 2 dróg w Dzietrzychowie oraz drogi w Lwowcu. Ponadto, inwestycje zakładają wybudowanie nowych sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, kanału technologicznego i częściowo kanalizacji sanitarnej.   
           Mamy nadzieję, że najbliższy przetarg wyłoni wykonawcę inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Budowa ul. Dworcowej - etap 2

Gmina Sępopol organizuje pomoc dla Ukrainy. Podajemy potrzeby i miejsca zbiórki

Jest jeszcze bardzo zimno, a ofiary rosyjskiej agresji na Ukrainę, które przybyły do Polski, są wycieńczone i potrzebują naszej pomocy. Dziś rano (28 lutego), pierwszą decyzją Ireny Wołosiuk, burmistrz Sępopola było zorganizowanie posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego.
 
Jego tematem było m.in. organizacja zbiórek rzeczowych i finansowych oraz organizacja miejsc noclegowych dla uchodźców.
— Już dziś Gmina Sępopol jest w stanie przyjąć 12 rodzin. Nie jest to liczba ostateczna, bo cały czas trwa organizacja kolejnych miejsc noclegowych dla ofiar wojny w Ukrainie — zapowiada Irena Wołosiuk. — Budujące jest to, że nasi mieszkańcy sami się do nas zgłaszają i deklarują przyjęcie do swych domów ofiary wojny — dodaje.
 
Powstał  Komitet Ruch Społeczny "Razem z Ukrainą", który zbiera pomoc finansową dla ofiar wojny.
Pieniądze można wpłacać na konto:
 
Komitetu Ruch Społeczny "Razem z Ukrainą":
nr rachunku: 35 2030 0045 1110 0000 0338 2350
 
Pomóc również można wysyłając SMS pod numer 72052 o treści "UKRAINA" (koszt 2,46 zł z VAT)
 
 
Zbierane są: 
 
Odzież i okrycie:
 • Koce zwykłe i termiczne (bardzo potrzebne)
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Płaszcze przeciwdeszczowe
 
Środki higieny i czystości:
 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Pampersy / Środki czystości dla kobiet
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe
 
Żywność:
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
 
Inne:
 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Miejsca, gdzie jest prowadzona zbiórka rzeczowa w Gminie Sępopol:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 16

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk