Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 20/04/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Kultura

Kultura

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury.
Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, a także pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Ośrodek realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji.
W strukturze M-GOK działają:
- Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna
- świetlice wiejskie
 Do podstawowych zadań statutowych Ośrodka należy:
1. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
4. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
5. Podejmowanie działań proekologicznych i profilaktycznych.
Zadania te realizowane są poprzez:
1.  Organizację imprez artystycznych i rozrywkowych.
2. Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze.
3. Organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny.
4. Organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę w szczególności w formie ognisk, zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
5. Wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru.
6. Wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym.
7. Inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych,  mieszkańców Gminy.
8. Współpraca z przedstawicielami różnych grup społeczności lokalnej w procesie zapobiegania wykluczeniu osób starszych oraz upowszechnianiu stylu uczenia się przez całe życie przez organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk