Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina...

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci...

Program "Zakorzenione Liderki"

Cwiczenia RENEGADE/SAREX 23

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Nabór wniosków - LGD Barcja

Informacyjna o przedłużeniu terminu składania przez producentów rolnych wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych.

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2022 W GMINIE SĘPOPOL.

Celem projektu jest wspieranie pracodawców oraz zachęcanie ich do zatrudniania uczniów jako młodocianych pracowników, którzy zamierzają podjąć naukę zawodu. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z założenia ma przyczynić się do zdobycia przez ucznia wybranego zawodu oraz tworzenia warunków realizacji obowiązku nauki.
Ze środków Funduszu Pracy mogą korzystać pracodawcy, którzy  zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
W 2022 roku Gmina Sępopol otrzymała ze środków budżetu państwa na ten cel 125 509,59zł. Wsparcie zostało udzielone 15 pracodawcom, którzy prowadzili naukę zawodu dla 14 młodocianych pracowników.
 
 

Ogłoszenie konsultacji społecznych: Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Wsparcie dla rolników

Informujemy, iż biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy producentom rolnym, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022r. 
 
Szczegóły dotyczące przyznania świadczeń w załączonym piśmie.