Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 24/07/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Ogłoszenia

Zagrożenie wystąpienie ptasiej grypy na terenie Gminy Sępopol

   W związku z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków na terenie gminy, przypominamy o konieczności zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww.ptaki.
 
   Pozostawienie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący te chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnie panującej aury. Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi.
 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach
ul. Bema 33
11-200 Bartoszyce,
 tel.89/ 764-24-71 

"Godni Naśladowania- termin zgłoszeń wydłużony do 12 września

Do 12 września można zgłaszać Organizację, Pozarządowca, Samorząd i Przedsiębiorcę godnych naśladowania – z uwagi na kończące się wakacje organizatorzy konkursu podjęli decyzję o przedłużeniu naboru wniosków konkursowych.
Na Warmii i Mazurach jest wielu społeczników i organizacji pozarządowych, dzięki których wysiłkom świat wokół nas staje się lepszy, bardziej przyjazny i otwarty na różnorodne problemy i potrzeby. Mamy też cenne przykłady współpracy lokalnych samorządów oraz przedsiębiorstw ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zwykle nie są one jednak dostatecznie promowane, nie przedostają się do szerszej świadomości publicznej i nie wpływają na zmianę postaw społecznych, wśród których zbyt często do głosu dochodzą indywidualizm, konsumpcjonizm i eksploatacyjne nastawienie do środowiska. Chcielibyśmy to zmieniać, nagradzając i upowszechniając działania osób, organizacji i instytucji, które udowadniają, że można i że warto współpracować na rzecz dobra wspólnego.
Jak co roku ogłaszamy zatem kolejną edycję konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem honorowym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:
  1. Organizacja Godna Naśladowania,
  2. Pozarządowiec Godny Naśladowania,
  3. Samorząd Godny Naśladowania,
  4. Przedsiębiorca Godny Naśladowania.
Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.
Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: godninasladowania@gmail.com. Zgłoszenie należy przesyłać do 12 września 2022 roku.
 
Regulamin Konkursu oraz wzory formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony organizatora: https://www.ropwwm.org.pl/artykuly/855/po-raz-19-nagrodzimy-godnych-nasladowania.html
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 października, podczas Gali Organizacji Pozarządowych.
Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl (w zakładce „Godni Naśladowania”).
Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego.
 
Patronat medialny sprawują: TVP3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn, pismo „Pozarządowiec” oraz magazyn „Generacja”.
 

Uprzejmie informujemy, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwająca 1 minutę.

Uprzejmie informujemy, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania celem jednoczesnego upamiętnienia 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w dniu 1 września 2022 roku o godzinie 12:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwająca 1 minutę.

Uprzejmie informujemy, że w ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia: 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwająca 1 minutę.

"Gramy w wiatr - zmieniamy świat" — konkurs dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie plastycznym i technicznym "Gramy w wiatr — zmieniamy świat". Organizatorem konkursu jest Energix Polska Sp. z o.o., który przewidział bardzo atrakcyjne nagrody dla uczestników oraz szkół.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Sępopol.
Szkoły biorące udział w Konkursie:
• Szkoła podstawowa w Dzietrzychowie,
• Szkoła Podstawowa w Ponikach,
• Zespół Szkono-Przedszkolny w Sępopolu
• Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu.

Uczeń może przystąpić do Konkursu w 1 z 4 kategorii:
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów zerówek oraz klas 1-3,
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 4-6,
- Konkurs plastyczny indywidualny dla uczniów klas 7-8,
- Konkurs techniczny dla uczniów klas 6-8 – grupy 3-5 osobowe.

Określenie charakterystyki prac:
Praca biorąca udział w Konkursie plastycznym powinna być wykonana w formie płaskiej, na papierze w rozmiarze A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną, np. ołówek, farby plakatowe, farby akwarelowe, pastele suche, pastele olejne, kredki, grafika, collage (wyklejanki).

Praca zgłoszona do Konkursu technicznego — przykładowe propozycje: makiety, grafika komputerowa, instalacje, prace techniczne, filmy, fotografie, rzeźby

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2022 roku osobiście w siedzibie Organizatora w Bartoszycach, ul. Marii Konopnickiej 2a godzinach 8.30-16.00 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Biuro Budowy Energix Polska/ONDE, ul. Marii Konopnickiej 2a, 11-200 Bartoszyce z dopiskiem: Konkurs „Gramy w wiatr — Zmieniamy świat” 7.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę swojego autorstwa. Uczestnik może przystąpić do Konkursu plastycznego lub Konkursu technicznego, nie ma możliwości zgłoszenia w obydwu kategoriach.

Informacja o Nagrodach na Konkurs plastyczny i Konkurs techniczny organizowany przez Energix Polska Sp. z o.o. w terminie 19.04-20.05.2022 dla uczniów Szkół Podstawowych z gminy Sępopol pod nazwą „Gramy w wiatr – zmieniamy świat”:

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranych biorących udział w konkursie indywidualnym plastycznym:
I. Kategoria wiekowa: Zerówka + Klasy 1-3 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN.

II. Kategoria wiekowa klasy 4-6 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN

III. Kategoria wiekowa klasy 7-8 – 3 najlepsze prace nagrodzone voucherami do sklepu sportowego / sklepu z artykułami RTV,
1 miejsce – 1500,00 PLN;
2 miejsce – 1000,00 PLN;
3 miejsce – 500,00 PLN

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla wygranych biorących udział w konkursie grupowym technicznym:
3 najlepsze zespoły z klas 6-8 otrzymają następujące nagrody:
1 miejsce – 3000,00 PLN;
2 miejsce –2000,00 PLN,
3 miejsce – 1000,00 PLN.

Wysokość nagród dla poszczególnych osób zależy od liczebności grupy, która zgłasza się do Konkursu.

Nagrody będą w postaci voucherów do sklepu sportowego / z artykułami RTV.

• Szkoły otrzymają nagrodę w formie darowizny:
1. Szkoła, z największym procentem uczniów uczestniczących w konkursie względem ogólnej liczby uczniów danej szkoły: 10 000 PLN,
2. Szkoła, która zajęła drugie miejsce 5 000,00 PLN
3. Szkoła, która zajęła trzecie miejsce 2 000,00 PLN
4. Szkoła, która zajęła czwarte miejsce 1 000,00 PLN.

• Dla Laureatów Konkursu, którzy zajmą pierwsze miejsce oraz ich całej klasy z wychowawcą Organizator przewiduje dodatkową nagrodę w postaci wizyty na Farmie Wiatrowej Sępopol. Termin wycieczki będzie do indywidualnego ustalenia z Kierownikiem Projektu, w zależności od dostępności pracowników Organizatora, z zachowaniem wszelkich norm oraz zasad bezpieczeństwa.
 
Szczegóły konkursu na stronie organizatora: 
 

Projekt Nowy Start

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
PROGRAM DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W ROKU 2021
Dofinansowanie: 31 597,18 zł
Całkowita wartość: 31 597,18 zł
Cel programu
Wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację zadań Gminy określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021
Realizowane zadania
Przekazywanie środków z Funduszu Pracy gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Grupa docelowa
Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników zamieszkujących na terenie Olsztyna
Efekty programu
Pomoc pracodawcom w kształceniu  wykwalifikowanych w poszczególnych zawodach kadr.

Konsultacje społeczne programu Cittaslow. Prosimy o uwagi do zapisów programu

Dobiegły końca prace nad projektem dokumentu „Miasta dobrego życia 2030. Program rozwoju miast sieci Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego”. Prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi. 
Program został dostosowany do zapisów krajowych I regionalnych dokumentów strategicznych odnoszących się bezpośrednio do funduszy Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz do obowiązujących i projektowanych aktów prawnych dotyczących wdrażania wspomnianych funduszy. Wykorzystano w nim informacje i opinie pozyskane w trakcie konsultacji prowadzonych we wstępnej fazie przygotowań.
 
Jest to dokument, który pomóc w sprawnej realizacji założeń rozwojowych gmin – członków Stowarzyszenia i dlatego ważnym jest aby uzyskał on pozytywną aprobatę naszych lokalnych społeczności. Dlatego też prosimy w imieniu Stowarzyszenia o ewentualne uwagi do zapisów programu w fazie ostatecznych konsultacji społecznych, najpóźniej do 20.12.2021r.
 
Tabelę z uwagami prosimy przesyłać na adres: cebulska.bozena@gmail.com lub stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com 
 
lub pocztą na adres Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”, ul. Piłsudskiego 32/11, 10-578 Olsztyn do dnia 16 grudnia 2021 r.
 
 
Dokumenty do pobrania: 
 
 
 
(Na zdjęciu mapa województwa warmińsko-mazurskiego z siecią miast cittaslow)
 

Ptasia grypa

1 2 3 4 5 6