Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 07/03/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Projekty UE

“E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol”

Projekt “E-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol
ProjektE-gmina – rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Sępopol
w ramach
Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region”
Działania 03.01.00 – “Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Dofinansowanie projektu z UE: 514 386,00 zł
 
Całkowita wartość projektu: 605 160,00 zł
 
 
Głównym celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności gminy
 
Cele szczegółowe:
 1. Zwiększenie zdolności Gminy Sępopol do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniana informacji publicznej poprzez:
 1. uruchomienie Centralnej Platformy E-Usług Mieszkańca
 2. wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów
      2. Zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych elektronicznie – dzięki uruchomieniu 8 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 5 usług na 3 poziomie dojrzałości
      3. Zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych poprzez  dostosowanie e-administracji w tym strony internetowej urzędu do standardów WCAG 2.0
      4. Optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych Gminy Sępopol, zwiększających zdolności urzędu do realizacji zadań publicznych on-line oraz udostępniania informacji poprzez:
 1. cyfryzację procedur wewnątrzadministracyjnych w zakresie wdrożonych e-usług
 2. zwiększenie bezpieczeństwa informacji i danych w wyniku wdrożenia odpowiednich procedur
 3. zapewnienie jednolitych kanałów i metod komunikacji, co spowoduje standaryzację działań administracji w województwie zwiększając do nie zaufanie społeczne
 
Opis projektu:
Projekt zakłada informatyzację Urzędu Miejskiego w Sępopolu wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą świadczone za pomocą uruchomionej platformy internetowej.
Przedmiotem projektu jest uruchomienie 13 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miejski w Sępopolu charakteryzujących się wysokim walorem powtarzalności i wysokim poziomem dojrzałości.
 1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych
 2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych
 3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych
 4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych
 5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych
 6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych
 7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych
 8. Prowadzenie spraw  z zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 10. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia  o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 13. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 
Wprowadzone systemy będą wspomagały realizację zadań publicznych przez Gminę Sępopol i będą pozytywnie wpływać na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu gminy.
 
Projekt zakłada integrację systemów informatycznych urzędu, wykorzystanie możliwości krajowej platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania w postaci portalu dla mieszkańców. Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba urzędowych spraw  załatwianych elektronicznie przez mieszkańców z terenu gminy Sępopol, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesów administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk