Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznaje dotację na budowę drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia

Najświeższe, bo z marca br. dofinansowanie przyznane naszej gminie… Kolejne wnioski oczekują na rozstrzygnięcie...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą "Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Smolanka". Decyzja ta została podjęta uchwałą nr 12/207124NI z dnia 18 marca 2024 r.
 
Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, otrzymała oficjalne powiadomienie o przyznaniu środków, które pochodzą z dochodów budżetu województwa. Dotacja ta ma wspomóc projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia, stanowiąc kolejny wkład w rozwój infrastruktury lokalnej.
 
Zgodnie z przekazaną informacją, wraz z decyzją dotacyjną do burmistrza zostały przekazane dwa egzemplarze umowy. Dokument ten musi zostać wypełniony przez przedstawicieli gminy i odesłany niezwłocznie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Infrastruktury i Geodezji.
 
Należy podkreślić, że przyznane środki niezależnie od określenia zadania stanowią środki inwestycyjne, które mają za zadanie wspierać rozwój lokalnej infrastruktury.
 
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz burmistrz Sępopola mają nadzieję, że przyznanie dotacji przyspieszy realizację prac związanych z budową drogi gminnej w miejscowości Smolanka kolonia oraz przyniesie korzyści mieszkańcom tego obszaru.

Rusza budowa nowego budynku na Stadionie Miejskim w Sępopolu

Zawarto umowę z firmą SORTED z Piaseczna - wykonawcą prac budowlanych.
          W ostatnich dniach Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk, podpisała ważną umowę z firmą SORTED Sp. z o.o. z Piaseczna. Umowa dotyczy wykonania prac budowlanych związanych z budową nowego obiektu na stadionie miejskim w Sępopolu. To ogromny krok naprzód związany z poprawieniem budynków stanowiących zaplecze socjalne na stadionie miejskim.
 
Firma SORTED Sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację tego ambitnego projektu, a umowę ze strony wykonawcy podpisał Pan Patryk Radel. Wybór tego podmiotu nastąpił po długim procesie przetargowym (7 postępowań przetargowych), który zakończył się dopiero niedawno. Mimo że inny podmiot złożył bardziej korzystną ofertę, niestety nie przystąpił on do podpisania umowy. Dlatego też, władze gminy musiały sięgnąć po kolejnego uczestnika przetargu, aby kontynuować realizację projektu.
 
Rozpoczęcie prac planuje się na początek kwietnia bieżącego roku. Całkowity czas na wykonanie zadania został ustalony na 290 dni liczone od zawarcia umowy. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 787 170 zł. Jednakże ważnym elementem finansowania projektu są również środki zewnętrzne, które wynoszą około 3 200 000 zł. Pozostała część kwoty zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
 
          Nowy budynek na stadionie miejskim będzie nie tylko nowoczesnym obiektem, ale także centrum aktywności sportowej i kulturalnej dla mieszkańców Sępopola. Przewiduje się, że będzie on służył nie tylko do organizacji wydarzeń sportowych, ale również imprez społecznościowych i innych wydarzeń kulturalnych, integrując lokalną społeczność i promując zdrowy tryb życia. Projekt ten stanowi przykład zaangażowania władz gminy w rozwój infrastruktury lokalnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Mamy nadzieje że zakończenie budowy przyniesie wiele korzyści dla społeczności lokalnej i uczyni z Sępopola atrakcyjniejsze miejsce do życia.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Stadion wizualizacja

500 mln złotych dla rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych

Nowy impuls dla czterech województw…
          Dnia 15 marca 2024 r., Burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, wraz z innymi przedstawicielami regionu pogranicza, wzięła udział w niezwykle istotnym spotkaniu dotyczącym rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych. Spotkanie to miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
 
Głównym celem programu jest wsparcie obszarów pogranicza poprzez alokację środków w wysokości 500 mln złotych, które mają zostać wykorzystane na różnorodne inicjatywy rozwojowe. Spotkanie było okazją do zaprezentowania głównych założeń tego programu przez Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Jacka Protasa. Każde z województw należących do pogranicza, tj.: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie otrzyma po 125 mln złotych, które będą przeznaczone na inicjatywy mające na celu:
  • ochronę środowiska,
  • poprawę infrastruktury drogowej,
  • rozwój turystyki,
  • poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
W ramach wspomnianego rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych, każdy samorząd będzie miał możliwość złożenia maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie projektów, których łączna wartość nie przekroczy 2 000 000 złotych. Ważną kwestią jest także wkład własny gminy, który wyniesie 20% całkowitej kwoty wnioskowanej.
 
Planowany nabór wniosków będzie otwarty do końca maja, co daje samorządom wystarczająco czasu na przygotowanie swoich projektów i formalności związanych z aplikacją. Następnie, proces oceny i rozpatrzenia wniosków będzie trwał do końca września bieżącego roku.
 
Taka struktura programu daje samorządom możliwość zgłoszenia projektów z różnych obszarów, od infrastruktury drogowej po ochronę środowiska czy rozwój turystyki. Jest to także zachęta do kreatywnego myślenia i planowania zasobów lokalnych w sposób, który maksymalizuje korzyści dla społeczności lokalnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Spotkanie w UW

Utrudnienia w ruchu 20 marca br. w Sępopolu

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie...

Otrzymaliśmy 475.130,85 zł na rozwój systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim, MGOPS oraz w ZGMiUK....

Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu.
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) stanowią istotny filar wsparcia dla projektów modernizacyjnych, które mają na celu wzmocnienie infrastruktury cyfrowej oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Polska, korzystając z tych środków, podjęła szereg działań mających na celu poprawę stanu cyberbezpieczeństwa, co zostało wyraźnie ukazane w projekcie "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol".
 
Otrzymane środki w wysokości 475.130,85 zł umożliwią podniesienie jakości i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych. To istotny krok w kierunku zwiększenia odporności na zagrożenia cybernetyczne.
 
Data złożenia wniosku, 14 grudnia 2023 roku, oznacza początek procesu, który ma przyczynić się do wzmocnienia samorządowego systemu cyberbezpieczeństwa. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Priorytetu Działania Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), który koncentruje się na zaawansowanych usługach cyfrowych.
 
Obecna sytuacja w jednostkach samorządowych, Gminy Sępopol, została poddana analizie, która wykazała, że poziom cyberbezpieczeńwa pozostawia wiele do życzenia. Pomimo pewnych inwestycji w infrastrukturę IT, brakuje zaawansowanych rozwiązań, serwerów, zasobów do backupu, monitorowania oraz zarządzania bezpieczeństwem i reagowania na incydenty. Konieczna jest aktualizacja dokumentacji i procedur bezpieczeństwa.
 
Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Sępopol" zakłada kompleksowe działania mające na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu planowane są zakupy kluczowych elementów infrastruktury IT, takich jak serwery, urządzenia do backupu, systemy zasilania awaryjnego (m.in. agregat prądotwórczy o wyjątkowo dużej mocy), zarządzalne urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie antywirusowe. Te działania pozwolą na skuteczną ochronę danych oraz zapewnią ciągłość działania kluczowych systemów.
 
Dodatkowo, planowane jest przeprowadzenie szkoleń dotyczących cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnącej liczby zagrożeń. Wiedza pracowników na temat bezpieczeństwa informatycznego przyczyni się do zmniejszenia ryzyka ataków oraz poprawy ogólnej świadomości w zakresie bezpieczeństwa danych.
 
Środki na realizację projektu pochodzą z Funduszy Europejskich przeznaczonych na rozwój cyfrowy, które są dystrybuowane przez administrację rządową. Koszt całkowity inwestycji zostanie pokryty w 100% z programu, co oznacza, że gmina nie będzie musiała dołożyć nawet złotówki do inwestycji. Jest to niezwykle cenne, zwłaszcza w kontekście ograniczonych możliwości naszego budżetu i rosnącej potrzeby modernizacji infrastruktury cyfrowej.
 
Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, instytucje publiczne mają szansę na skuteczną modernizację i zwiększenie bezpieczeństwa danych, co przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców oraz efektywniejszej pracy administracji.

Rozwinięcie szlaku rowerowego i kajakowego w ramach projektu "Łynostrada"

Nowe perspektywy turystyczne dla naszej gminy...
 
 
          1 marca w Olsztynie odbyło się istotne spotkanie, które może przyczynić się do znaczącego rozwoju turystycznego naszej okolicy. Inicjatywę tę zorganizował marszałek naszego województwa, pan Marcin Kuchciński, który postanowił podjąć działania mające na celu rozwinięcie szlaku rowerowego oraz kajakowego w ramach projektu Łynostrada. Na spotkanie zaproszenie otrzymała również i nasza pani burmistrz Irena Wołosiuk.
 
W trakcie spotkania zauważono istotny rozwój przystani w dolnym biegu rzeki Łyna, szczególnie w naszej gminie. Urząd marszałkowski zapowiedział wsparcie finansowe dla rozwoju szlaku rowerowego wzdłuż rzeki oraz możliwość wydłużenia już istniejącego odcinka Łynostrady aż do przystani w Stopkach. To ogromny krok w kierunku popularyzacji terenów gminy Sępopol i promocji regionu.
Nasze starania dotyczące uatrakcyjnienia pod względem turystycznym naszej gminy zostały docenione. Łyna, królowa warmińsko-mazurskich rzek, jest naszym skarbem, który chcemy pokazać światu. Dzięki zarówno środkom rządowym, jak i środkom europejskim, zabezpieczono możliwość finansowania w tym zakresie, co daje nam realne perspektywy rozwoju.
 
W spotkaniu uczestniczyli nie tylko włodarze gmin, nadleśnictw oraz stowarzyszeń związanych z rzeką Łyną, ale również przedstawiciele powiatów i gmin, które nie mają na swoim terenie tej rzeki, ale zabiegają o włączenie szlaków rowerowych przebiegających przez ich tereny do nowo projektowanych odcinków Łynostrady. Jest to wyraz wspólnej chęci promocji naszego regionu jako atrakcyjnego miejsca dla turystów.
 
Realizacja planów związanych z rozbudową szlaku rowerowego i kajakowego w ramach projektu Łynostrada otworzy nowe perspektywy dla naszej gminy. Skierowanie turystów, zarówno miłośników rowerów, jak i kajakarstwa, z Olsztyna w stronę najbardziej atrakcyjnego odcinka rzeki znajdującego się w naszej gminie. 
 
Trzymamy kciuki, aby plany zostały zmaterializowane w najbliższej przyszłości, przynosząc nam wszystkim korzyści i możliwości rozwoju naszej pięknej okolicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ruszyły prace drogowe w Gierkinach i Lwowcu w ramach programu Polski Ład

Wraz z nastaniem wiosny prace budowlane ruszają pełną parą….
         Po ustaniu intensywnych i długotrwałych opadów deszczu, prace drogowe w miejscowościach Gierkiny i Lwowiec nabierają tempa. Wykonawca obecnie układa warstwy konstrukcyjne  z kruszyw oraz zjazdy do posesji. W najbliższych dniach prace rozpoczną się również na pozostałych drogach, które będą realizowane przez firmy działające jako podwykonawcy w ramach tej inwestycji. Prace wykonywane są w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład, który ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w całym kraju.
 
Gminny wkład w te inwestycje wynosi zaledwie 5%, co umożliwia uczestniczenie wielu gmin w tego typu projektach, które tak jak nasza mają niewielkie budżety. Do wykonania jest jeszcze bardzo wiele prac, ponieważ cały projekt zakłada gruntowną przebudowę aż 13 odcinków na terenie gminy i miasta. Po wyjątkowo deszczowej zimie, do nadrobienie jest wyjątkowo dużo prac.
 
Ponadto informujemy, że w przyszłym tygodniu wykonawca przebudowy drogi powiatowej Sępopol-Boryty - PRD z Lidzbarka Warmińskiego, planuje rozpoczęcie pierwszych prac na drodze. Na kolejnym odcinku, tym razem w miejscowości Smolanka nastąpią ograniczenia w ruchu drogowym polegające na wprowadzeniu ruchu w trybie wahadłowym. Na ostatnim już odcinku drogi Sępopol – Turcz prace zostaną bardzo zintensyfikowane. W ramach tych prac, powstanie również rondo na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1390N i 1392N, a także zatoka autobusowa i chodnik, co poprawi komfort podróżowania i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Prace na drogach

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Kwota dofinansowania wynosi: 579 768,00 zł

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Ostre Bardo

Zapraszamy na nowy profil gminy na Facebook'u

Gmina Sępopol - "Tajemnicze Pogranicze" - najnowsze informacje znajdziesz na nowym profilu naszej gminy...
 
1 2 3 4 5 6 ... 25