Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 01/12/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

1 miejsce Sępopola w województwie

Wśród gmin miejsko-wiejskich w województwie, najwięcej środków zewnętrznych zasiliło budżet naszej gminy .
         Wśród gmin miejsko-wiejskich z terenu całego województwa najwięcej środków finansowych przyciągnięto do gminy Sępopol. Statystyki uwzględniały wszystkie środki jakie zasilały budżet gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Ranking opublikowany na łamach "Gazety Olsztyńskiej" w bardzo obrazowy sposób przedstawia starania włodarzy o zapewnienie dodatkowych dochodów gminom. Bardzo często mimo ogromnego wysiłku nie udaje się zakwalifikować w różnego rodzaju naborach, a cała włożona praca idzie na marne. Tak też było z częścią i naszych wniosków. Mimo tego, te starania które zakończyły się uzyskaniem dofinansowania wystarczyły aby zająć 1 miejsce w klasyfikacji za 2018 rok w skali całego województwa. Przy ocenie warto brać pod uwagę również to, że nasza gmina ma bardzo niskie dochody własne, a związane jest to z brakiem przemysłu. Małe dochody własne powodują, że zajmujemy bardzo niską pozycję wyjściową w tego typu analizach i jedynie środki zewnętrzne mogą ją podwyższyć, co jak widać świetnie udaje się realizować.
          Podsumowując środki które wsparły nasze finanse pochodziły między innymi: z unii europejskiej, czy też zostały przyznane przez Skarb Państwa (wojewoda, ministerstwa, instytucje rządowe, fundusze itp.).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: 1 miejsce Sępopola

Znamy już zwycięzców konkursu Herosi Innowacyjności!

Projekt z Sępopola znalazł się na liście inwestycji które uzyskały finansowanie w ramach konkursu.
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że projekt zgłoszony w konkursie Herosi Innowacyjności dotyczący budowy skweru przy ulicy Prusa w Sępopolu zajął 19 miejsce  i znalazł się w gronie 54 innych projektów na które organizatorzy konkursu przekażą środki finansowe na realizację. Nagrodzone projekty zostały docenione nie tylko przez osoby głosujące, ale również niezależnych ekspertów, wśród których byli między innymi Katarzyna Dowbor, Zbigniew Urbański i Przemysław Talkowski, a także instytucje takie jak Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Pracodawcy RP, Polska Izba Handlu oraz eksperci Akademii Umiejętności: prof. dr hab. Henryk Mruk, dr Anna Ziółkowska oraz ekonomista Marek Zuber. W oczach tak szanownego grona nasz wniosek został doceniony i zdecydowano o jego realizacji. W konkursie zgłoszono 661 projektów, a zaledwie niewielka część, bo 54 projekty zostaną zrealizowane.  Procedura konkursowa zakładała dwuetapową ocenę wniosków. Pierwszy etap dotyczył głosowania na stronie internetowej, a drugi głosowanie wyżej wymienionego składu niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Dzięki bardzo dobrej współpracy gminy z lokalnym przedsiębiorcą możliwe było złożenie wniosku, który mógł przedstawić wyłącznie właściciel sklepu. W naszym wypadku był to sklep Delikatesy Centrum p.Marka Skrajnego. Pan Marek od dłuższego czasu wspiera zarówno gminę, jak też klub młodzików z klubu LKS „Łyna”. To również przy jego udziale uzyskaliśmy wsparcie na kwotę 10 000 zł, biorąc udział w konkursie poprzez głosowanie przez internet oraz wysyłając sms’y w poprzednim konkursie. Środki przeznaczono wówczas na zakup obuwia sportowego, strojów do gry w piłkę nożną oraz organizację pikniku dla dzieci skupionych w trzech grupach: „młodzików”, „trampkarzy” i „juniorów młodszych”.
 
            Wszystkim biorącym udział w głosowaniu internetowym bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dofinansowanie na modernizację siedziby OSP w Sępopolu.

Teren przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej zyskał nowy wygląd.
          W ramach podpisanego porozumienia między samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, a naszą gminą, zarząd województwa przekazał kwotę 30 tysięcy złotych na prace inwestycyjne dotyczące modernizacji remizy OSP w Sępopolu. W ramach prac przy niewielkim dodatkowym udziale środków pochodzących z budżetu gminy, mogliśmy wyremontować wnętrza 3 garaży, a także teren przed budynkiem. Podjazd do garaży już od dłuższego czasu wymagał gruntownej przebudowy, a obecnie jego realizacja mogła zostać wykonana. W ostatnim okresie wokół budynku wykonano odwodnienie fundamentów, do którego w ramach wymiany rurociągu podłączono nowe przyłącze kanalizacji deszczowej odwadniające plac przed budynkiem. W trakcie prac wymieniono również stary, zdegradowany właz studni telekomunikacyjnej, który nieodpłatnie został przekazany przez firmę „Orange”. Dodatkowo przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy, ułożono chodniki, dostosowując ich wysokość do podjazdu. W poprzednim roku również przy pomocy wsparcia finansowego udzielonego przez samorząd województwa wykonany został remont m.in. elewacji, a wszystkie wyżej wymienione inwestycje wpisują się w kompleksową poprawę wizerunku budynku OSP w Sępopolu, które teraz zdobi nasze miasto.
           Szczególne podziękowania kierujemy do braci strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu za pomoc przy rozbiórce starych nawierzchni, jak również przy upiększaniu terenu zieleni przed remizą.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Modernizacja budynku OSP

Inwestycja za ponad 1 000 000 zł.

30 września bieżącego roku Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę w tej sprawie z marszałkami województwa: Gustawem Brzezinem oraz Mironem Syczem. Czas realizacji inwestycji zaplanowany jest do końca przyszłego roku.
          Kolejne środki finansowe zdobyte dla naszej gminy. Tym razem na inwestycję o wartości ponad 1 000 000 zł na wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej, z dofinansowaniem na poziomie 85%. W ramach inwestycji prócz nowej obsługi informatycznej dla ZGMIUK’u i petentów, większość środków przeznaczona jest na wymianę starych, często nie posiadających certyfikatów właściwej kalibracji wodomierzy. Teraz odczyty wodomierzy, rozliczanie zużycia wody i informacje o awariach, będą przekazywane dostawcy wody drogą elektroniczną. To bardzo usprawni pracę oraz pozwoli na spore oszczędności. Wszyscy mieszkańcy dostaną nowoczesne i ekonomiczne wodomierze, pokazujące poprawne odczyty.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Umowa na wodomierze

Gruntowna przebudowa pl.Wolności

Wsparcie budowy środkami pochodzącymi z Budżetu Państwa.
 
          W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Wojewodę naboru wniosków, dotyczących inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na terenie naszej gminy zostanie zrealizowana gruntowna przebudowa konstrukcji drogi zlokalizowanej przy Placu Wolności, na „Osiedlu Korszyńskim”. Nasz wniosek znalazł się w gronie inwestycji które należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od chwili podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych. Dlatego też na najbliższy poniedziałek zaplanowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pokryją 50% kosztów związanych z realizowaną inwestycją. Jest to kolejna inwestycja o którą mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Obecna nawierzchnia drogi na niewielkim odcinku około 30 metrów wykonana jest z kostki betonowej (trylinki), a na pozostałej długości jest drogą gruntową o bardzo złym stanie technicznym. Na nową konstrukcję drogi składać się będą 3 warstwy podbudowy, wykonane z różnej frakcji kruszyw i betonu, zakończone wierzchnią warstwą z polbruku. W ramach prac wykonane będą również chodniki, ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych. Dodatkowe elementy towarzyszące samej drodze były niezbędne w projekcie z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowej punktacji, w ramach kryteriów postępowania konkursowego. Tego rodzaju ocena złożonych wniosków wymusza uwzględnianie dodatkowych elementów ulic w projektowaniu inwestycji nie zawsze koniecznych, czy też wnioskowanych przez mieszkańców. Będąc po stronie podmiotu który ubiega się o udzielenie dofinansowania, zmuszeni jesteśmy do uwzględniania w projekcie elementów towarzyszących drodze, za które uzyskuje się dodatkowe punkty. Łączna ocena punktowa decyduje o uzyskaniu bądź odmowie udzielenia wsparcia finansowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności

Kontynuacja budowy drogi Romankowo Lwowiec

Powiat Kętrzyński zrealizuje inwestycję ze środków FDS.
          24 września br. dokonano otwarcia ofert złożonych w związku z inwestycją powiatu kętrzyńskiego dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1396N, łączącą miejscowości naszej gminy tj. Romankowo z Lwowcem. Przebudowywany odcinek stanowi kontynuację wykonanej w ostatnim okresie wspólnej inwestycji: Powiatu Bartoszyckiego, Gminy Sępopol oraz Nadleśnictwa Bartoszyce. Prace budowlane będą prowadzone na ponad 2 kilometrowym odcinku drogi.
 
W ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty:
 
  1. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy na kwotę 3 255 704,10
  2. Przedsiębiorstwa Budowy Dróg Sp. z o.o. z Lidzbarka Warm. na kwotę 2 895 699,21
  3. Konsorcjum 2 firm:
          Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego
oraz
          Spółki z o.o. „ALTOR” również z Mińska Mazowieckiego na kwotę 2 775 382,82
 
           Powiat Kętrzyński na przebudowę drogi uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którym gospodaruje Wojewoda Warmińsko-Mazurski, a szacunkowe koszty określono na 3 444 988,08 zł.
          Według zapewnień firmy która złożyła najkorzystniejszą ofertę, prace w bieżącym roku zakończone będą wykonaniem konstrukcji wraz z warstwą wiążącą z betonu asfaltowego. Dokończenie budowy ma nastąpić w przyszłym roku, a polegać będzie na wykonaniu warstwy ścieralnej, również z betonu asfaltowego.
          Aby cały odcinek drogi 1396N został gruntownie przebudowany, aż do mostu na rzece Guber, o długości około 9 kilometrów, pozostanie do  wykonania jedynie fragment nawierzchni należący do powiatu bartoszyckiego o długości 1 kilometra. Mamy nadzieję, że znajdą się środki w budżecie powiatu w najbliższych latach na wykonanie już ostatniego niewielkiego odcinka drogi powiatowej.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Piękne dożynkowe wieńce i świetna zabawa.

Mnóstwo atrakcji i piękna pogoda.
          Tegoroczne dożynki gminy Sępopol odbyły się w ostatnią niedzielę wakacji. W części oficjalnej obchodów dziękowano za trud rolnikom, sadownikom i pszczelarzom. Były wspaniałe wieńce dożynkowe, dzielenie się chlebem oraz odznaczenia dla rolników. Później przyszedł czas na dobrą zabawę która trwała do późnych godzin wieczornych. Atmosfera panująca podczas tegorocznych dożynek była prawdziwie gorąca. Częściowo z powodu pogody, która była tego dnia upalna, a częściowo z powodu atrakcji, które przygotował Urząd Miejski w Sępopolu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu.
 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza święta w kościele św. Michała Archanioła. Koncelebrował ją ks. Stanisław Orpik, który kończy ponad sześcioletnią posługę proboszcza naszej parafii i dziekana Dekanatu Sępopol. Ks. Andrzej Makarewicz, proboszcz parafii we Lwowcu, wygłosił przepiękne i pouczające okolicznościowe kazanie. Po nabożeństwie, już tradycyjne, ulicami miasta na stadion miejski przeszedł barwny korowód dożynkowy. Na jego czele w zaprzęgu konnym jechała Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola wraz ze starostami dożynek. W tym roku ten zaszczyt przypadł Jolancie Bącik z Rusajn oraz Zdzisławowi Zarembo z Masun.
 
Część oficjalną dożynek rozpoczęła Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola, która poprosiła by minutą ciszy uczcić obchodzoną tego dnia w całym kraju osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Po przywitaniu gości, okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście m.in. Adam Ołdakowski, poseł ziemi bartoszyckiej, Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kazimierczuk, radny sejmiku województwa oraz przedstawiciele wojewody warmińsko-mazurskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sejmiku województwa oraz starosty oraz rady powiatu bartoszyckiego. Wszyscy podkreślali ogromną wartość pracy rolników, doceniając ich trud i wysiłek.
 
Następnie wybrano najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Oceniała je specjalnie powołana konkursowa. Nie było to zadanie łatwe, bo wieńce zostały wykonane z dbałością o każdy detal. Wśród wieńców najwyżej oceniono ten wykonany przez sołectwo Lwowiec. Drugie miejsce zajął uwity przez sołectwo Gierkiny, a trzecie – przez sołectwo Rusajny. Wśród atrakcji dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy podnoszenia ciężarów w wykonaniu ciężarowców z klubu Siła Bartoszyce oraz konkursy siłowe dla publiczności.
 
Jednak najwięcej emocji wywoływały potyczki sołeckie. Konkurencje były jak zawsze ciekawe i zabawne, ale były też i takie, które wymagały od zawodników sprawności czy skupienia. Zawodnicy ze zgłoszonych sołectw zmierzyli się w czterech konkurencjach: rzut lotkami do kapusty, skoki na piłce, przeciąganie liny, ostatnia, czwarta konkurencja wymagała ogromnego zgrania drużyny. Były to wyścigi drużyn na nartach.
 
W części artystycznej wystąpiły: Warmianki Sępopolskie, zespół wokalny Contra, Piotr Pawłowski, Ale Babki z Sątop-Samulewa, Czarny Ortalion i zespół "na Rok". Gwiazdą wieczoru był zespół An Dreo e Karina, wykonujący covery włoskich przebojów. Na zakończenie gminnych dożynek wystąpił zespół Taurus, który swoja muzyką do tańca porwał większość zgromadzonej na stadionie miejskim publiczności do późnych godzin nocnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

242Galeria zdjęć: Dożynki 2019

KOWR O/T Olsztyn wesprze inwestycję drogową w naszej gminie.

Podpisano umowę dotycząca udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej.
          W ostatnim okresie zawarto umowę między naszą gminą, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa O/T Olsztyn, dotyczącą udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej przebudowy ciągów pieszo-jezdnych na terenie miejscowości Liski. Umowa jest zwieńczeniem ponad półtorarocznych starań burmistrza o uzyskanie środków. Pierwsze rozmowy rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na reorganizację dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych, polegającą na połączeniu z Agencją Rynku Rolnego, tworząc w ten sposób – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, co spowodowało, że ostateczne decyzje podjęte na szczeblu Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie zapadły dopiero w ostatnim okresie. Naszej gminie przyznano kwotę blisko 900 000 zł i dzięki temu możliwe było wszczęcie postępowania w trybie zamówień publicznych zmierzające do wyłonienia wykonawcy gruntownej przebudowy dróg. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę, która zawierała propozycję wykonania inwestycji za kwotę 647 616,68 zł i zapewniającą 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace. Dokumentację ofertową przedstawiła firma p. Mariusza Kwiecińskiego „KWIAT” z Bartoszyc. Termin zakończenia prac planowany jest na 15 listopad 2019 roku. W ramach prac wykonana zostanie m.in.: gruntowna przebudowa dróg wraz z nową podbudową na odcinku około 539m, budowa miejsc parkingowych, ułożenie nowego chodnika, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
          Dzięki tej inwestycji nie tylko ulegnie poprawie sam stan dróg, ale również niektóre odcinki zostaną poszerzone, co umożliwi płynną komunikacje poruszających się pojazdów. Dodatkowo wygospodarowano fragment działki z przeznaczeniem na nowe miejsca parkingowe. Na rozpatrzenie w KOWR O/T Olsztyn i O/T Warszawa oczekuje jeszcze kilkanście naszych wniosków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Drogi osiedlowe w Liskach

OSP z Judyt oraz Różyny otrzymały wsparcie finansowe.

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” wesprze 2 jednostki z naszej gminy.
          Po ocenie ponad 2200 wniosków, rozstrzygnięto program grantowy skierowany do Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej – „ORLEN dla Strażaków”. Granty otrzymało 249 jednostek z terenu całego kraju na łączną kwotę 2 000 000,00 zł. Wsparcie przeznaczone jest na doposażenie jednostek, a tym samym zapewnienie m. in. bezpieczeństwa strażakom biorącym udział w akcjach ratunkowych. Program ORLEN dla Strażaków jest realizowany przez Fundację „ORLEN – Dar Serca” wraz z jej Fundatorem PKN ORLEN od blisko 20 lat. Ideą działania jest poprawa bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez doposażenie Ochotniczych i Zawodowych jednostek Straży Pożarnej. Łącznie, w ramach programu pomocy jednostkom straży pożarnych, w ciągu 18 lat strażacy otrzymali z PKN ORLEN 14 milionów złotych. W tegorocznym naborze z naszej gminy złożonono 4 wnioski (Sępopol, Różyna, Lipica i Judyty), natomiast komisja oceniająca wybrała OSP Różyna oraz OSP Judyty jako te, którym udzieli pomocy finansowej.
 
          Przekazanie symbolicznych czeków nastąpi na Uroczystej Gali 19 września  w Tychach.

Tworzymy Stowarzyszenie Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza.

Spotkanie przedstawicieli gmin.
          W Gminie Barciany odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli gmin wchodzących w skład nowotworzonego Stowarzyszenia „Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza”.
Przystąpienie do stowarzyszenia jest szansą dla gmin na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przeznaczonych na rozwój terenów przygranicznych, borykających się z podobnymi problemami. Celem tworzonego stowarzyszenia jest wzmocnienie pozycji gmin graniczących z Federacją Rosyjską na arenie lokalnej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w zakresie gospodarczym, ekonomicznym i społecznym, a także kulturalnym i sportowym.
           W skład stowarzyszenia wchodzą gminy: Braniewo, Lelkowo, Górowo Iławeckie, Sępopol, Barciany, Srokowo, Budry, Banie Mazurskie, Gołdap i Dubeninki, a siedzibą stowarzyszenia są Barciany. Kolejne samorządy planują przystąpienie do stowarzyszenia z chwilą uzyskania zgód rad gmin, są to: m.in. Bartoszyce, Węgorzewo.
 
Na pierwszym posiedzeniu wybrano zarząd stowarzyszenia, w skład którego wchodzą następujące osoby:
 
- p.Marta Kamińska (wójt g.Barciany)– Prezes Stowarzyszenia,
- p.Marek Olszewski (wójt g.Srokowo)– Wiceprezes Stowarzyszenia,
- p.Bożena Olszewska – Świtaj (wójt g.Górowo Iławecki),
- p.Piotr Łazar (z-ca burmistrza g.Sępopol),
- p.Łukasz Skrzeszewski (wójt g.Lelkowo),
 
oraz Komisję Rewizyjna w składzie:
 
- p.Ryszard Zieliński (wójt g.Dubeninki),
- p.Jakub Bornus (wójt g.Braniewo),
- p.Jadwiga Adamczuk (g.Budry).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Stowarzyszenie Gmin Pogranicza

1 ... 4 5 6 7 8 ... 15