Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 01/12/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Gmina uzyskała środki na przebudowę kolejnej drogi.

Podpisano umowę w ramach PROW.
          W miniony piątek 24 stycznia br. zawarto umowę dotyczącą przyznania wsparcia finansowego przeznaczonego na przebudowę drogi w miejscowości Dzietrzychowo. Środki przyznane naszej gminie pochodzą z  funduszy europejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którymi gospodaruje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Kompletną dokumentację konkursową gmina złożyła jeszcze pod koniec sierpnia 2018 roku, ale dopiero obecnie możliwe było zawarcie stosownej umowy.  Konstrukcja finansowa umowy przewiduje udział w kosztach inwestycji ze strony samorządu województwa w wysokości 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Natomiast wkład własny gminy wynosi pozostałe nieco ponad 36%. Droga w Dzietrzychowie wykonana zostanie podobnie jak inne już zrealizowane inwestycje np.: w Liskach, Domaradach, Langance, Wiatrowcu, Judytach, Parku, Pasławkach, Przewarszytach, czy też obecnie realizowana droga przy placu Wolności w Sępopolu, w swym zakresie obejmując wymianę podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej oraz mrozochronnej, zwieńczonej nawierzchnią z kostki polbrukowej, na podsypce cementowo-piaskowej. Mamy nadzieję, że ogłoszone niebawem postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę prac budowlanych, co w obecnym czasie jest niezmiernie trudne z uwagi na dużą podaż zleceń na tego typu usługi. Planowane zakończenie inwestycji to połowa bieżącego roku.
          Na rozstrzygnięcie czekają kolejne nasze wnioski, złożone w ramach np.: Funduszu Dróg Samorządowych (3 drogi), Programu Transgranicznego Polska-Rosja (6 dróg), czy też kolejne w ramach Krajowego Ośrodki Wsparcia Rolnictwa (ponad 10 dróg).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: droga w Dzietrzychowie

Rekrutacja do przedszkola i szkoły

Grafik wywozu odpadów na 2020 rok.

Zachęcamy do zapoznania się z terminami odbioru.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XIII/241/19 z dnia 29 października 2019 r., stawki za odbiór odpadów w 2020 roku wynoszą:
 
- 18 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
   (g. Bartoszyce 21 zł, Bisztynek 21 zł, m. Kętrzyn 31,80 zł)
 
- 36 miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
   (g. Bartoszyce 41 zł, Bisztynek 42 zł, m. Kętrzyn 63,60 zł)
 
 
 

Załączniki

Odtworzenie przedwojennych terenów rekreacyjnych.

Samorząd województwa zdecydował o przyznaniu 85% wsparcia dla inwestycji w Sępopolu.
          17 stycznia zawarto umowę, na mocy której nasza gmina uzyska środki finansowe, które umożliwią zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łyny, na długości około 1000 metrów. W ramach zawartego porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Białymstoku, uzyskano zgodę na mocy której możliwe było złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznano zaledwie 12 inwestycjom, wśród których znalazła się i nasza. Dofinansowanie wyniesie 85% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W ramach prac wykonane zostaną aleje spacerowe wzdłuż brzegu rzeki oraz w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, utwardzone dwoma warstwami kruszyw, zakończone  obrzeżami betonowymi. Przy alejach ustawione zostaną ławki, kosze, tablice tematyczne. Ponadto utworzone zostaną strefy edukacyjne, przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych: „zielona klasa do edukacji przyrodniczej”, „warmińskie byliny 1”, „warmińskie byliny 2”, które wyposażone zostaną m.in. w siedziska wokół drzew oraz w postaci naturalnych głazów. Zaprezentowane zostanie stanowisko archeologiczne, wyposażone w ramę widokową skierowaną w stronę grodziska oraz tablice zawierającą informacje historyczne, a także ławki umożliwiające komfortowy odpoczynek. Wzdłuż alejek ustawione zostaną lampy solarne na których dodatkowo zamontowane zostaną kamery, tworzące sieć monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo osób. Wydzielone zostaną tzw. „wyspy piaszczyste” wyposażone w stacjonarne leżaki, otoczone roślinnością miododajną. Ponadto ustawionych zostanie kilka rzeźb, urządzone zostanie miejsce przeznaczone na piknik, które otoczone zostanie krzewami i drzewami owocowymi, a także wykonane zostaną miejsca azylu dla drobnych zwierząt. Wśród posadzonych roślin znajdą się między innymi: brzoza, dąb, głóg, jabłoń, jarząb, porzeczka, bez, dereń, hortensja, jaśminowiec, kalina, malina, porzeczka, suchodrzew, szakłak, trzmielina i kilkadziesiąt innych. Dzięki tej inwestycji odtworzony zostanie stan terenów rekreacyjnych, jaki był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. A mnogość i różnorodność poszczególnych stref zapewni możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w plenerze, miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańcom, jak również turystom korzystającym ze szlaku kajakowego prowadzącego rzeką Łyną.
          Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd, a jak wszyscy wiemy są one bardzo skromne. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono blisko sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Bioróżnorodność

50 lat razem, czyli Złote Gody w USC w Sępopolu

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Sępopolu 6 grudnia  odbyła się uroczystość z okazji 50 rocznicy pożycia  małżeńskiego 4 par  z terenu miasta i gminy Sępopol. Jubilatów uhonorowano medalami "Za długoletnie pożycie małżeńskie" nadanymi przez Prezydenta RP.
 
czytaj dalej

KOWR sfinansuje I etap budowy drogi do miejscowości Majmławki.

Przyznane środki pokryją 100% kosztów inwestycji.
          W ostatnich dniach listopada sfinalizowano zawarcie umowy dotyczącej udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego drogi, prowadzącej z Dzietrzychowa do miejscowości Majmławki. Środki jakie przekazał KOWR O/T w Olsztynie naszej gminie, pochodzą z oszczędności oraz ze zwrotów niewykonanych inwestycji przez inne samorządy województwa warmińsko-mazurskiego.
          Sytuacja na rynku wykonawstwa drogowego, jaką można zaobserwować na przestrzeni ostatnich 2 lat, wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Natomiast ilość  firm wykonujących tego typu prace od lat jest niezmienna, a podaż inwestycji w ostatnim okresie znacznie wzrosła. Ma to głównie związek za sprawą wprowadzenia: Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też w związku ze wsparciem na tego typu zadania płynącym z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy też Programu Transgranicznego Polska-Rosja.  Wszystko to powoduje, że ceny usług dotyczących budownictwa drogowego znacznie wzrosły, a moce przerobowe firm pozostają na stałym poziomie. Dlatego też, wiele samorządów boryka się z problemem dotyczącym wyłonienia wykonawcy prac budowlanych, a tym którym nie uda się znaleźć wykonawcy, zmuszeni są do rezygnacji z przyznanego już dofinansowania. Tym razem na takiej sytuacji skorzystała nasza gmina, która otrzymała środki nie wydatkowane przez inne samorządy. Niewielki odcinek drogi który planujemy wykonać, będzie stanowił I etap prac, które mamy nadzieję kontynuować w następnych latach, pod warunkiem otrzymania kolejnego dofinansowania na ten cel. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z około 200 sztuk płyt betonowych na odpowiedniej podbudowie cementowo-piaskowej. Planowany termin zakończenia prac to koniec obecnego roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Droga do miejscowości Majmławki

Zakup komputerów dla szkoły.

Koszty zakupu 20 komputerów w 100% pokryte ze środków unijnych.
          W ostatnich dniach sfinalizowano zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach ogłoszonego postępowania w trybie zapytania ofertowego. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę „inFUSz Olsztyna. Zakupiony sprzęt wyposażony jest w bardzo szybkie procesory firmy Intel i7 oraz dyski SSD w technologii M2, ponadto komputery zawierają 16GB pamięci operacyjnej, a także dotykowe ekrany o rozdzielczości UHD. Dzięki tak mocnej specyfikacji otrzymaliśmy sprzęt  o wydajności, która umożliwi sprawne użytkowanie laptopów przez wiele lat. Środki przeznaczone na zakup pochodzą z przyznanego gminie dofinansowania przez Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które w 100% pokrywają wszystkie wydatki związane z zakupem. W ramach przyznanego dofinansowania przeprowadzany będzie cykl szkoleń pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”, między innymi na terenie naszej gminy. Szkolenia mają za zadanie przekazanie wiedzy osobom biorącym udział w zakresie poszerzenia kompetencji cyfrowych, np.: świadomego posługiwania się elektronicznymi instrumentami płatniczymi, unikania zagrożeń wynikających z umieszczania swoich danych w internecie, zwiększenia umiejętność posługiwania się e-usługami udostępnianymi przez urzędy, banki, instytucje rządowe i samorządowe i inne. Przedstawione zostaną ponadto zalety posiadania Profilu Zaufanego, jako narzędzia umożliwiającego załatwianie spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Przekazana będzie również wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnych stron internetowych, dzięki którym można np. promować swoje produkty, usługi lub twórczość. Gmina na wszystkie te działania przeznaczy wyłącznie środki unijne, które wynoszą 150 000 zł. Po zakończeniu cyklu szkoleń wszystkie zakupione komputery udostępnione zostaną szkole w Sępopolu. Szczegółowe informację na temat szkoleń przekazał przedstawiciel stowarzyszenia, które będzie przeprowadzać szkolenia na terenie naszej gminy.
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Akademia Kompetencji Cyfrowych

Niebawem ruszą prace budowlane na pl. Wolności.

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących gruntownej przebudowy drogi w Sępopolu.
          W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym dotyczącym wyłonienia wykonawcy nowej nawierzchni drogi w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez firmę „KWIAT” – p. Mariusza Kwiecińskiego z Bartoszyc. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosiła 605 178,18 zł, natomiast zamawiający zaproponował w złożonej ofercie kwotę 577 207,46 zł za wykonanie całości zakresu robót. Dzięki temu zaoszczędzono 27 970,72 zł. Gwarancja na wykonane prace będzie wynosiła 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Środki na budowę drogi gmina otrzymała z puli Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. W ramach zakresu przewidziane jest wykonanie nowej pełnej, trzywarstwowej konstrukcji drogi (z różnej frakcji kruszyw i betonu), wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej służącej odprowadzeniu wód opadowych z nawierzchni, wybudowanie niewielkiego odcinka chodnika prowadzącego do przejścia dla pieszych, a także ścieżki rowerowej (dzięki ścieżce uzyskano dodatkową punktację w konkursie) oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego. Wierzchnia warstwa drogi wykonana będzie z kostki polbrukowej o grubości wymaganej dla konstrukcji drogowej. Planowane zakończenie całości prac to 30 czerwca 2020 roku. A jeśli tylko pogoda na to pozwoli, rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze na obecny rok.

          Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o cierpliwość w czasie prowadzenia prac ziemnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności - podpisanie umowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Droga pl.Wolności

Nowy nabytek w ZGMIUK.

Wymiana niezbędnego sprzętu w ramach wygospodarowanych oszczędności.
          W ostatnim okresie park maszynowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych powiększył się o nowy nabytek. W ramach wygospodarowania środków w samym zakładzie oraz przy niewielkim, bo liczącym zaledwie 6 000 zł wsparciu z budżetu gminy, zakupiono używany samochód VOLKSWAGEN Transportet T5 Long. Pojazd przeznaczony jest do przewożenia sprzętu m.in. hydraulicznego, a także pracowników ZGMiUK’u. Wygospodarowane środki finansowe w ramach zakładu pochodziły ze sprzedaży lub zezłomowania wyeksploatowanego bardzo starego sprzętu, liczącego sobie często kilkadziesiąt lat, zalegającego na terenie zakładu.
          Mamy nadzieję, że zakupiony samochód posłuży pracownikom długie lata, a jego wyposażenie poprawi komfort pracy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zakup samochodu

Kompleksowa wymiana m.in. systemu centralnego ogrzewania w Domu Kultury

Inwestycja za ponad 600 000 zł dofinansowana w 85% z Funduszy Europejskich.
          Prace nad projektem zostały rozpoczęte jeszcze w 2017 roku, ale dopiero w ostatnich dniach zakończono ocenę wniosków i na podstawie przyznanej punktacji usystematyzowano kolejność inwestycji, którym samorząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację. Wśród złożonych bardzo wielu wniosków znalazł się również i nasz wniosek, złożony przez Dom Kultury. Z uwagi na bardzo wysoko ocenioną naszą propozycję, zgodną z ogólnoświatowym trendem zakładającą maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zajęliśmy wysokie miejsce na liście wśród tych inwestycji, które otrzymają wsparcie finansowe na realizację. Jest to kolejna inwestycja na realizację której w minimalnym stopniu angażujemy środki z budżetu gminy, a w aż 85% sfinansowana będzie z pieniędzy zewnętrznych. Gdyby nie wsparcie zewnętrzne gmina jeszcze przez wiele lat nie miałaby wystarczających możliwości finansowych na wykonanie koniecznych prac modernizacyjnych, z uwagi na bardzo niskie dochody oraz rosnące z roku na rok koszty związane z wykonywaniem zadań samorządowych, a także koniecznością dopłacania do np. systemu oświaty (subwencje nie pokrywają kosztów funkcjonowania), czy gospodarki śmieciowej (dopłacanie około 500 000 zł rocznie). W ramach prac wykonana będzie zupełnie nowa instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, które funkcjonować będzie w oparciu o odnawialne źródła energii. Częściowej wymianie podlegała będzie również instalacja elektryczna w budynku. Kapitalny remont czekał będzie samo pomieszczenie kotłowni wraz z nowym systemem wentylacji nawiewnej i wywiewnej oraz remont składu opału. W najbliższych dniach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę inwestycji.
          Niewielkimi krokami, wykonując kolejne etapy w budynku Domu Kultury kompleksowo zmodernizowany zostanie cały obiekt, a wszystko to w oparciu o środki pochodzące z unii europejskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Kotłownia przed remontem

1 ... 3 4 5 6 7 ... 15