Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 09/02/23, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Zespół Szkół w Sępopolu uroczyście obchodził Święto Patrona

 
Zespół Szkół w Sępopolu, 10 maja obchodził uroczyście Święto Patrona – Ireny Sendlerowej. Wydarzenie to było dobrym momentem, aby podsumować międzyszkolny projekt „Ja i Ojczyzna to jedno” realizowany pod patronatem Burmistrza Sępopola.

Uczniowie realizując projekt badali poczucie patriotyzmu wśród społeczności lokalnej, debatowali wraz z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych szukając odpowiedzi: „Współczesny lokalny patriotyzm” - „Jak jest?, Jak być powinno?, Co możemy zrobić? W efekcie wypracowano kilka ciekawych pomysłów, m.in. integrowanie społeczności szkolnych poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć. W związku z tym uczniowie z naszej szkoły zaproponowali organizację gry szkolnej, w czasie Święta Szkoły, aby ich koledzy z Dzietrzychowa i Ponik poznali postać Ireny Sendlerowej. I tak też się stało.
 
 
Gra pod hasłem „W poszukiwaniu Rycerzy ostatniego stulecia” została rozegrana tuż przed akademią. Zadaniem mieszanych zespołów było rozwiązanie zadań dotyczących życia i działalności Ireny Sendlerowej. Za każde dobrze rozwiązane zadanie mogli zdobyć jedną kartę postaci. Konkurencje wzbudziły wiele zainteresowania i emocji. Ostatnie zadanie polegało na odblokowaniu kłódki do ukrytej wiadomości. Kluczem była wartość obywatelska – odwaga, która łączy Sendlerową oraz Janusza Korczaka, Stefana Wyszyńskiego, Witolda Pileckiego, Tadeusza Mazowieckiego oraz Jerzego Popiełuszkę. W odkodowanej wiadomości kryło się przesłanie do wszystkich zgromadzonych „Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, tylko się nimi stają...”.
 

Jednak kluczowym pomysłem, debaty było wdrożenie działań promujących osoby zaangażowane na rzecz środowiska lokalnego. Młodzież wyszła z inicjatywą, aby co roku przyznawać tytuł „Lokalnego Patrioty". W związku z tym ogłoszono plebiscyt. Chętni uczniowie i dorośli mogli zgłaszać nominacje osób działających na rzecz środowiska lokalnego, a następnie przyznawać im gwiazdki. Decyzją uczniów postanowiono uhonorować wszystkich kandydatów: p. Mariana Rygielskiego, ks. Leszka Śpiewaka, p. Janusza Bandurę, p. Grzegorza Borowskiego. Laureaci w czasie części oficjalnej uroczystości otrzymali pamiątkowe statuetki wręczone w imieniu p. Burmistrz przez Sekretarza Gminy p. Beatę Pakułę. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Pamiętajcie „To, co najcenniejsze każdy ma w sobie. W sercu”. (I. Sendlerowa).
 
 
 

Uwaga wścieklizna

W gminie Sępopol (miejscowości: Gulkajmy, Judyty, Korytki, Park, Retowy, Szczurkowo i Trosiny) stanęły tablice ostrzegające przed wścieklizną. Nakazuje się, do dnia 28 lipca 2022 r., na ww. obszarze utrzymywanie psów na zagrodzonym terenie lub wyprowadzanie na smyczy, a kotów utrzymywanie w odosobnieniu.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów.

Za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt określa się teren na obszarze gminy Sępopol obejmujący następujące miejscowości w ich granicach administracyjnych: Gulkajmy, Judyty, Korytki, Park, Retowy, Szczurkowo i Trosiny oraz na terenie gminy Bartoszyce obejmujący następujące miejscowości w ich granicach administracyjnych: Łoskajmy i Parkoszewo.

Nakazuje się, do dnia 28 lipca 2022 r., na ww. obszarze utrzymywanie psów na zagrodzonym terenie lub wyprowadzanie na smyczy, a kotów utrzymywanie w odosobnieniu.

Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie możliwe jest również drogą aerogenną czy dospojówkową.

Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka przez dzikie lub domowe zwierzę? Ważne jest, aby jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny.

Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych.
 
Źródło: Powiatowy Lekarz Weterynarii Lek. wet. Teresa Kacprzak
 

Życzenia dla strażaków z okazji Dnia św. Floriana

W dniu strażackiego święta wszystkim druhnom i druhom życzymy bezpiecznej służby, tyle samo wyjazdów, co szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech ta trudna i odpowiedzialna służba będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
 
Burmistrz Sępopola - Irena Wołosiuk
 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Siudek 
 
 

Sukces naszych uczniów w powiatowych eliminacjach turnieju wiedzy pożarniczej

Uczniowie ze szkół z naszej gminy z sukcesem wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W kategorii klas I-IV Dominik Macuk (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu), zdobył II miejsce, a Dawid Młyński (ZS-P w Sępopolu) III miejsce. Naszą gminę również reprezentowali: Wiktoria Stelmach (ZS-P w Sępopolu), Oliwia Zaj  (ZS-P w Sępopolu) oraz Kamil Moczydłowski ze Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie.
 
W kategorii kl. V-VIII zwyciężył Filip Szadzin (ZS-P w Sępopolu), który jako zdobywca I miejsca będzie reprezentował nasz powiat na etapie wojewódzkim konkursu.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom, a Filipowi życzymy dalszych sukcesów.
 
(Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu) 
 
 
 

Ruszył nabór wniosków o dopłaty do nawozów

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka ogłosili, że można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Dokumenty przyjmują Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.
 
WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:
 •  któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19,
 • który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.
 
Więcej informacji - otwórz
 
 
WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:
Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARIMR.
Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.
 
 
WYSOKOŚĆ WSPARCIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:
 1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego powierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki pomocy w wysokości:
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i   pastwisk,
 • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (zgodną z zapisami obowiązującego dla realizowanej pomocy rozporządzenia RM), tj. „objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia”.
 1. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:
 1. ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu,
albo
 1. wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik korygujący.
 
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 1. kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.
 2. dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez - w przypadku ich braku wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.
Dodatkowo, w celu ułatwienia obsługi i przyspieszenia weryfikacji wniosku, producent rolny może za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ARiMR) przesłać wykaz zakupionych nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, tj. wprowadzić i przesłać informacje z dokumentów potwierdzających zakup nawozów mineralnych, których kopie zostały dołączone do wersji papierowej wniosku.
PUE ARiMR znajduje się pod adresem https://epue.arimr.gov.pl.
 
Należy zalogować się za pomocą loginu i hasła, który został użyty do wypełnienia w aplikacji „eWniosekPlus” wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok.
 
Więcej informacji - otwórz
 

Życzenia wielkanocne dla wiernych obrządku wschodniego

Wierni obrządków wschodnich, wśród nich grekokatolicy i prawosławni, rozpoczęli celebrowanie Wielkiej Nocy. 
Życzymy Państwu, by Święta upłynęły w spokoju i zdrowiu.
By ostatni, jakże trudny czas, nie przysłonił istoty Wielkanocy.
Niech najbliższe dni upłyną w spokojnej i mimo wszystko radosnej atmosferze.
Niech najważniejsza dla nas prawda o tym, że Chrystus Zmartwychwstał, dodaje sił i wzmacnia nadzieję na lepsze jutro.
XPИCTOC BOCKPEC!
 

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
 
 
 
Rolniku, jeżeli Twoje dziecko:
- cierpi na choroby układu oddechowego,
- zdiagnozowano u niego wady postawy lub choroby układu ruchu,
to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej.
 
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
 1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
 2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2007 – 2015 (7 - 15 lat).
 3. Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego dziecko jest leczone. Do wniosku powinny być dołączone następujące formularze: Informacja o stanie zdrowia dziecka wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą oraz Oświadczenie, zawierające zgodę na udzielenie pomocy przedmedycznej i medycznej. 
 
Druki formularzy oraz więcej informacji można uzyskać pod adresem www.krus.gov.pl, w jednostkach terenowych KRUS, pod adresem e-mail: olsztyn@krus.gov.pl lub pod numerami telefonów: 89 545 48 03, 89 545 48 89.
 
W pierwszej kolejności na turnus kierowane są dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (fakt ten należy udokumentować stosownym zaświadczeniem organu orzekającego). Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom m. in. całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych. Koszty pobytu dziecka na turnusie rehabilitacyjnym oraz koszty przejazdu do Centrum pokrywa KRUS. W 2022 r. OR KRUS w Olsztynie otrzymał do dyspozycji miejsca w turnusach: • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. - dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju w terminie od 14 lipca do 03 sierpnia 2022 r. - dla dzieci z chorobami układu oddechowego
 
Wnioski należy składać do 16 maja 2022 r
 
 
Druki do pobrania: 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Dominik Macuk i Wiktoria Stelmach z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu to zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” w Sępopolu. Konkurs odbył się 8 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu, a jego organizatorami była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Urząd Miejski w Sępopolu. Patronat nad konkursem objęła Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola.
W turnieju uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu oraz Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie w dwóch grupach wiekowych tj. gr I (klasy I – IV) i gr II (klasy V – VIII).
 
Uczestnicy zmagali się z pisemnym testem z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, wykazując się dużą znajomością wiedzy, która przełożyła się na uzyskanie wysokiej punktacji.

W wyniku rozgrywki finałowej kolejność miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I (kl. I-VI):
1. Dominik Macuk – ZS-P w Sępopolu,
2. Dawid Młyński – ZS-P w Sępopolu,
3. Oliwia Zaj – ZS-P w Sępopolu.

Grupa II – (kl. VII-VIII)
1. Wiktoria Stelmach – ZS-P w Sępopolu,
2. Kamil Moczydłowski SP Dzietrzychowo,
3. Filip Szadziun – ZS-P w Sępopolu.


Zwycięzcy wezmą udział w eliminacjach powiatowych turnieju, które odbędą się w Bartoszycach. Wszyscy uczestnicy uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczyła Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk.

Zwycięzcom eliminacji gminnych serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych latach.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” w Sępopolu

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy Państwu, aby nadchodzący czas upłynął w atmosferze miłości, przyjaźni i w zdrowiu, z wiarą w potęgę dobra, które zawsze zwycięża.
 
 
 
 

To kolejna Wielkanoc, która jest inna i wymaga od nas nieporównanie więcej sił, ufności i nadziei, żeby wraz z naturą świat odrodził się w lepszej postaci. Nie traćmy pewności, że dobro sprzymierzone z rozumem, mądrością i solidarnym oporem wobec zła, wkrótce zatriumfuje...
 

Brzegi Łyny i Gubra posprzątane. Zebrano dwie przyczepy śmieci

Powodzeniem zakończyła się akcja sprzątania brzegów rzeki Łyny oraz Guber. Mieszkańcy miasta i gminy Sępopol, a także z terenu całego powiatu, tłumnie wyruszyli w sobotnie przedpołudnie na akcję zbierania śmieci zalegających na brzegach rzek. Jak się okazało było ich sporo. Udało się zebrać dwie czubiaste przyczepu ciągnikowe odpadów.

 
Aktywni mieszkańcy i sympatycy Sępopola, zakasali rękawy i udali się na ratunek rybom, bobrom i innym zwierzętom, dla których Łyna i Guber jest domem. Było to jubileuszowe, bo, dziesiąte sprzątanie brzegów Łyny i Gubra. W akcji wzięło udział ponad 80 osób. Posprzątali brzegi w Sępopolu oraz Masunach i Stopkach.

W akcji, której pomysłodawcą było Koło Wędkarskie „Kleń-Sępopol”, a patronowała jej Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola, wzięli udział sołtysi z sołectw Gminy Sępopol, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu, pracownicy Nadleśnictwa Bartoszyce, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu, funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele klubu LKS „Łyna”, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępopolu oraz radni. Niektórzy zabrali swoje dzieci oraz znajomych. Do sprzątania dołączyli także mieszkańcy Sępopola.

Zebrano dwie przyczepy śmieci. Do worków wolontariuszy trafiały między innymi butelki, puszki po piwie, opakowania po zanętach i robakach, części samochodowe, stare, zabawki, wanny i meble.

Okolice skarpy za budynkami przy ulicy Moniuszki przypominały wręcz wysypisko. Władze gminy czynią starania, aby ucywilizować ten przepiękny obszar miasteczka. Szukają środków zewnętrznych na wybudowanie w tym miejscu nadrzecznej promenady, która będzie stanowiła kontynuację wybudowanego w ostatnim okresie ponad kilometrowego odcinka.

Na zakończenie uczestnicy akcji sprzątania udali się na stadion miejski, na którym mogli się ogrzać gorącą herbatą i kawą oraz posilić grochówka przygotowaną Nadleśnictwo Bartoszyce. Przygotowano również ognisko oraz grill na którym piekły się przepyszne kiełbaski oraz kaszanka. Dzień upłynął w miłej atmosferze.
 
Za udział oraz wsparcie bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 ... 3 4 5 6 7 ... 27