Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 29/05/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Dzień Strażaka

Życzenia z okazji święta 4 maja.

Otwarcie biblioteki w Sępopolu na nowych zasadach już w w środę 6 maja

 
 

Budowa terenów rekreacyjnych nad brzegiem Łyny

Wyłoniono wykonawcę prac dotyczących utworzenia terenów rekreacyjnych nad brzegiem rzeki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - stan zaawansowania prac

          Ruszyły prace dotyczące odtworzenia dawnych terenów rekreacyjnych nad brzegiem rzeki Łyny w naszym mieście. Aby dojść do tego etapu niezbędne było wyłonienie wykonawcy, dlatego też  w ostatnim okresie ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W pierwszym wpłynęły 2 oferty, jednak najtańsza z nich znacznie przekraczała kwotę jaką przeznaczono na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dopiero kolejne postępowanie umożliwiło wyłonienie wykonawcy prac, którego oferta złożona w postępowaniu zmieściła się w możliwościach finansowych gminy. W drugim postępowaniu wpłynęły 2 oferty:  pierwsza firmy „ABIES” Kuczyńscy S.C. z Rajgrodu na kwotę 474 550,73 zł, a druga firmy „KWIAT” – Mariusz Kwieciński z Sępopola na kwotę 426 600 zł. Przypomnijmy, że dofinansowanie wyniesie około 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wkład własny gminy wyniesie zaledwie około 60 000 zł. Wsparcie finansowe przyznano zaledwie 12 inwestycjom spośród kilkudziesięciu złożonych, wśród których znalazła się nasza. Dzięki tej inwestycji odtworzone zostaną tereny rekreacyjne, jakie był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono ponad sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.
          Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac Sępopol zyska miejsce z którego chętnie będą korzystać zarówno seniorzy, jak i pozostali mieszkańcy naszej gminy, a także turyści uczestniczący w spływach kajakowych rzeką Łyną.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - stan dotychczasowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - projekt

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - podpisanie umowy

Droga Lwowiec - Romankowo

Zakończono przebudowę drogi numer 1396N na odcinku położonym na terenie powiatu kętrzyńskiego.
           W połowie kwietnia uczestniczyliśmy w odbiorze technicznym drogi łączącej miejscowości naszej gminy: Romankowo i Lwowiec. Przebudowany odcinek o długości nieco ponad 2 kilometrów, leży na terenie należącym do powiaty kętrzyńskiego. Starania o znalezienie źródeł finansowania rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, gdy starostą powiatu był obecny burmistrz Kętrzyna, p. Ryszard Niedziółka. Po kolejnych wyborach samorządowych, funkcję starosty objął p. Michał Kochanowski, który podszedł bardzo życzliwie do sprawy. Zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożył wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o przyznanie wsparcia finansowego, na przebudowę drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  W 2019 roku samorząd powiatowy otrzymał wsparcie w wysokości 50% kosztów przebudowy, a cała inwestycja zamknęła się kwotą 2 790 382,82 zł. Uzyskanie wsparcia było o tyle łatwiejsze, że droga stanowiła  kontynuację inwestycji wykonanej w 2018 roku wspólnie przez samorząd powiatu bartoszyckiego, Nadleśnictwa Bartoszyce oraz gminę Sępopol. Z całej długości drogi łączącej obie miejscowości do wykonania pozostał jeszcze odcinek około 1200 metrów należący do powiatu bartoszyckiego. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach brakujący fragment drogi zostanie przebudowany, co znacznie poprawi dojazd do Lwowca oraz mostu na rzece Mamlak, łączącego oba powiaty.  Za zrealizowaną inwestycję bardzo serdecznie dziękujemy starostom:  p. Michałowi Kochanowskiemu, p. Ryszardowi Niedziółce, p. Zbigniewowi Nadolnemu oraz radnym powiatu kętrzyńskiego, którzy wyrazili zgodę  na ujęcie tej inwestycji w budżecie powiatu. Szczególne podziękowania należą się wszystkim pozostałym osobom które pomagały przy powstaniu tej inwestycji, z p. Grzegorzem Smolińskim na czele.
          Jak widać na przykładzie tej inwestycji wspólne działania prowadzą do sukcesu, nawet dla inwestycji bardzo trudnych do zrealizowania, jaką ta właśnie była. Tylko dzięki zgodzie, wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu można tak wiele dobrego zrobić dla gminy.
 
 
Spotkanie w 2017 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Droga Lwowiec - Romankowo 2

Spotkanie w 2019 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zdjęcia z odbioru technicznego drogi w 2020 roku

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Starania gminy o nowe środki.

Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, gmina pracuje „pełną parą”.
          W ostatnim okresie, mimo trwającej trudnej sytuacji z jaką się teraz wszyscy borykamy, pracownicy urzędu miejskiego opracowali kolejne wnioski aplikacyjne, które zostały złożone w aktualnie ogłaszanych naborach. Ubiegamy się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem między innymi na:
 
- zakup 40 sztuk komputerów dla szkół naszej gminy (dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych). Środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
 
- Wybudowanie nowoczesnego przejścia dla pieszych na al. Wojska Polskiego, zawierającego między innymi: ułożenie warstwy antypoślizgowej na nawierzchni asfaltowej o powierzchni 140 m2 koloru czerwonego, odnowienie malowania poziomego przejścia dla pieszych, wbudowanie w nawierzchnię oświetlenia ostrzegawczego, ustawienie przed przejściem znaków D-6 emitujących światło, ustawienie sygnalizacji świetlnej, zainstalowanie oświetlenia ostrzegawczego zatrzymującego pieszych przed nagłym wtargnięciem na jezdnię - (dofinansowanie około 90% kosztów kwalifikowanych). Wiemy już, że nasz wniosek przeszedł  I etap oceny, zajmując 6 miejsce na 20 zakwalifikowanych, spośród blisko 100 wniosków złożonych i został zakwalifikowany do II etapu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
 
 
- Remont przystani nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. W ramach uzyskanego dofinasowania planowane jest gruntowne wyremontowanie 2 wiat, wymiana mocowania oraz pokrycia pomostu, zastąpienie zniszczonych ławek nowymi, poprawa zagospodarowania terenu. W projekcie możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji, a dzięki bardzo dobrej współpracy, w sytuacji ewentualnego uzyskania dofinansowania, wsparcie finansowe prac zaproponowały dodatkowo samorządy miasta Bartoszyce oraz powiatu bartoszyckiego, za które już teraz bardzo dziękujemy. Dla tak biednej gminy jak nasza, nawet najmniejsze wsparcie jest niezmiernie cenne. Środki przyznaje samorząd województwa.
 
 
 
- Kolejne wnioski dotyczą przebudowy dróg należących w minionych latach do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a obecnie będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa lub przejętych do zasobu nieruchomości gminnych bez uprzedniego wyremontowania nawierzchni. Są to między innymi drogi w miejscowościach: Stopki Osada, Gulkajmy, Dzietrzychowo oraz w mieście Sępopol. Na decyzje w KOWR o przyznaniu dofinansowania oczekują jeszcze złożone w ubiegłym roku poprzednie wnioski. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w kraju mamy nadzieję, że również i w tym roku część wniosków uzyska dofinansowanie w wysokości 100% kosztów inwestycji.
 
 
 
- Finalizujemy podpisanie umowy z partnerem rosyjskim, w związku ze złożonymi wnioskami w ramach programu Polska-Rosja. Środki przeznaczone są na przebudowę dróg, zarówno po stronie Sępopola jak i Obwodu Kaliningradzkiego. Dofinansowanie możliwe do uzyskania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na inwestycję która łącznie na terenie naszej gminy może wynosić blisko 5 000 000 zł. Mamy nadzieję, że inwestycja uzyska dofinasowanie i sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, jak też finansowa gminy umożliwi jej wykonanie.
 
          Prócz składania wniosków na bieżąco prowadzone są postępowania dotyczące wyłaniania wykonawców dla zadań na które już posiadamy dofinasowanie (m.in. remont wieży ciśnień, kamienicy przy ul. Mostowej, adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji, wymianę wodomierzy na nowoczesne ze zdalnym odczytem oraz wprowadzenie systemu monitoringu zużycia wody, budowę wodociągu, rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad rzeką Łyną i wiele innych), jak również prowadzone są procedury odbiorów prac inwestycji już zakończonych. Jak widać z przytoczonych przykładów urząd nie ustaje w wysiłkach związanych z poszukiwaniem dodatkowych środków dla naszej gminy, dzięki którym mamy nadzieję poprawi się nie tylko wizerunek miasta i wsi ale również podniesiony zostanie standard życia w naszej gminie.
 
 
          Zachęcamy również do przyjrzenia się ofercie działek planowanych do zbycia przez gminę jesienią bieżącego roku, które przeznaczone są m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Zapraszamy do udziału w przetargu. Więcej szczegółów na stronie LINK.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w Dzietrzychowie

Dofinansowanie 63,63% kosztów inwestycji z PROW, przyznanych przez samorząd województwa.

          Mimo trwającej wyjątkowej sytuacji w kraju, jaką jest rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, w urzędzie miejskim trwają nieprzerwane prace dotyczące realizacji inwestycji na które gmina uzyskała wsparcie ze środków pochodzących z unii europejskiej. W ostatnich dniach dokonano otwarcia ofert złożonych w postepowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w związku z gruntowną przebudową drogi zlokalizowanej w miejscowości Dzietrzychowo. Było to już drugie postępowanie, ponieważ w pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą możliwości finansowe gminy. W obecnym postepowaniu złożono 5 ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka, którego oferta opiewała na kwotę 516 862,51zł. Kwota ta jest niższa od zaplanowanej o ponad 50 000zł. Pozostałe oferty złożyły firmy:
 
 • KWIAT – p. Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola
 • EKO-WOD – p. Michała Czarneckiego z Kętrzyna
 • P.H.U. PS-BUD – p. Agnieszki Sieniuć z Górowa Iławeckiego
 • Żwir – Wik S.C. z Sępopola
           Dofinansowanie przyznane gminie na inwestycję pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Z tego programu zrealizowano w poprzednich latach gruntowne przebudowy kilku ulic w Sępopolu, tj. ul. Lipowej, ul. Korszyńskiej, ul. Długiej oraz drogi prowadzącej do Rygarb. Nawierzchnia drogi tym razem będzie wykonana z kostki betonowej polbrukowej, na nowej podbudowie składającej się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 30 cm, warstwy podbudowy z betonu o grubości 20 cm oraz warstwy podsypki z kruszywa pod kostką betonową. Na najbliższe dni planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Mamy nadzieję, że mimo bardzo trudnej otaczającej nas sytuacji realizacja inwestycji przebiegnie pomyślnie.
 
          Pracownicy urzędu przygotowują również kolejne wnioski dotyczące pozyskania środków zewnętrznych dla naszej gminy, o których poinformujemy w kolejnych artykułach.
 
Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, ze względu na utrudnienia w komunikacji w czasie przeprowadzania prac budowlanych i przepraszamy za niedogodności z tym związane.

7Galeria zdjęć: Przebudowa drogi w Dzietrzychowie

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

UWAGA AKTUALIZACJA 18.05.2020r.!!! Tarcza antykryzysowa.

           W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Aktualne zasady i ograniczenia
 
18.05.2020r.
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!
Aby zatrzymać rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Przeczytaj i stosuj!
 
1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
2 metry – minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
Obowiązuje do: odwołania.
 
2. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.
Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.
Ograniczenie nie dotyczy: 
 • dzieci do 4 lat,
 • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
 • osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
 • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
 • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
 • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
 • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
 • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
 • osób przebywających w lesie,
 • podczas jazdy konnej,
 • sędziego, trenera i osoby uprawiającej sport na obiektach sportowych, których działalność zostaje wznowiona (szczegóły w punkcie dot. sportu).
Obowiązuje do: odwołania.
 
3. KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
 • wracają z zagranicy*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę
* Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy określają przepisy § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Od 4 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które:
 • uczą się lub studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają uczyć się lub studiować z państwa sąsiadującego)
Od 16 maja ograniczenie nie dotyczy również osób, które:
 • przekraczają granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce, w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
UWAGA! Przy przekraczaniu granicy niezbędne jest okazanie dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązków zawodowych lub nauki w drugim państwie.
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
 • nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • UWAGA! Od 4 maja osoby odbywające obowiązkową kwarantannę mogą wyjść z domu jedynie w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dojazd do miejsca wykonaniu testu może być wyłącznie samochodem, którego posiadaczem jest osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę lub osoba wspólnie z nią zamieszkująca.
Obowiązuje do: odwołania.
Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.
 
4. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób nieletnich poza domem bez opieki dorosłego
Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: do 17 maja 2020 r.  
 
ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez.
Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Obowiązuje do: odwołania.
 
5. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH
Ograniczenie dotyczy:  korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.
Obowiązuje do: odwołania.
 
6. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
Obowiązuje do: 17 maja 2020 r.
Nowe zasady: Zarządzający transportem publicznym mogą podwyższyć limit pasażerów środku transportu publicznego. Ile osób może wejść na pokład?
 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak dotychczas)
lub
 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).
Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 r.
 
7. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie przeznaczonym do przewozu 9 osób może w jednym czasie znaleźć się tyle pasażerów, ile wynosi:
 • połowa miejsc siedzących (tak jak dotychczas)
lub
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).
Obowiązuje do: 18 maja 2020 r.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
 
 
8. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
Na czym polega? Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.
Obowiązuje do: odwołania.
Nowe zasady: W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 10 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Obowiązuje od: niedzieli 17 maja.
 
 
9. KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
TEATRY, OPERY I KINA
Zalecenia: Pozostają zamknięte takie instytucje kultury jak: teatry, kina, sale koncertowe, galerie i salony wystawiennicze, domy i ośrodki kultury, świetlice.
Obowiązuje do: odwołania.
BIBLIOTEKI I MUZEA
Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
KINA PLENEROWE
Kina plenerowe – w tym samochodowe – mogą wznowić działalność.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 r.  
 
10 .SZKOŁY I UCZELNIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
Obowiązuje do: 24 maja 2020 r.
 
KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Umożliwiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi.
Wytyczne dla szkół podstawowych można znaleźć tutaj:
Obowiązuje od: 25 maja 2020 r.
 
KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW I UCZNIÓW 8. KLAS
Umożliwiamy konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
Obowiązuje od: 25 maja 2020 r.
 
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA UCZELNIACH
Umożliwiamy prowadzenia na uczelniach:
 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.
Obowiązuje od: 25 maja 2020 r.
 
WAŻNE! TERMINARZ EGZAMINÓW:
 • Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020 r.
 • Egzamin maturalny: 8-29 czerwca 2020 r. (WAŻNE! Egzamin ustny nie odbędzie się)
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca-9 lipca 2020 r.
 • Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia 2020 r.
 
11. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.
 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
 • rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.
 
12. GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie. 
Obowiązuje do: 12 czerwca 2020 r.
 
13. RUCH LOTNICZY
Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.
Obowiązuje do: 23 maja 2020 r.
 
14. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY
Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych.
Obowiązuje do: odwołania.
 
15. CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
Na czym polega? Otwarte zostają od 4 maja obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe. Natomiast muszą funkcjonować w pewnych ograniczeniach:
 • Wprowadzamy limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
 • Na terenie obiektu działalności nie mogą prowadzić agenci turystyczni oraz organizatorzy turystyki.
 • W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).
 • Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).
 • Wyspy handlowe mogą działać jedynie przy spełnieniu łącznie warunków:
  • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe oddzielone są przesłonami, a obsługa zakrywa usta i noc oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych;
  • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
  • limit 1 osoby, która jest obsługiwana w tym samym czasie
  • zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk
 
16. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
Na czym polega?
 • Sklepy i punkty usługowe
Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.
Do sklepów znajdujących się na terenie obiektu handlowego, którego powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 m2 : 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.
Do innych sklepów: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 8 klientów.
Obowiązuje do: odwołania.
 • Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów. Nie wliczamy w tę liczbę obsługi stoisk.
Obowiązuje do: odwołania.
 • Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
Obowiązuje do: odwołania.
 
17. GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
Obowiązuje do: 17 maja 2020 roku.
Nowe zasady: restauracje, kawiarnie, bary, a także przestrzenie w galeriach handlowych, w których można spożyć posiłek, mogą działać w nowym reżimie sanitarnym.
Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:
 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.
 
18. SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Obowiązuje do: 17 maja 2020 r.
Nowe zasady: salony urody, fryzjerzy i kosmetyczki mogą działać w reżimie sanitarnym.
Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:
 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.
Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.
 
19. SALONY TATUAŻU I PIERCINGU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Obowiązuje do: odwołania.
 
20. HOTELE
Od 4 maja 2020 r. usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomiast restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.
 
21. SIŁOWNIE, BASENY I KLUBY FITNESS
Ograniczenie dotyczy: 
działalności siłowni, basenów, klubów fitness oraz klubów tanecznych. Pozostają one zamknięte.
Obowiązuje do: odwołania.
 
22. INFRASTRUKTURA SPORTOWA O CHARAKTERZE OTWARTYM
Na czym polega? Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa:
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rak dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.
Obowiązujące limity:
Maksymalnie 6 osób oraz 1 trener:
 • stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),
 • boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
 • infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,
 • ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.
Maksymalnie 6 osób:
 • pola golfowe,
Maksymalnie 4 osoby oraz 1 trener na jeden kort:
 • Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.
Maksymalnie 2 osoby:
 • Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny
Obowiązuje do: 17 maja 2020 roku.
 
23. INFRASTRUKTURA SPORTOWA OTWARTA I ZAMKNIĘTA
Nowe zasady korzystania: hale i sale sportowe wznawiają działalność, zmienia się liczba osób korzystająca z otwartej infrastruktury sportowej.
 • Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).
 • Na polach golfowych przy jednym dołku może przebywać w jednym czasie maksymalnie 6 osób (+ obsługa pola).
 • Na kortach tenisowych otwartych i półotwartych może przebywać maks. 4 osoby + 1 trener.
 • Na strzelnicy na jednej osi strzeleckiej może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa stanowisk tej osi.
W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).
Obowiązuje od: 18 maja 2020 roku.
 

Ograniczenia w obsłudze petentów w Urzędzie Miejskim.

          Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. (Dz.U. 2020.433) osoby które przekroczyły granicę od 15 marca br. obowiązane są do zachowania kwarantanny w miejscu zamieszkania lub pobytu, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Nadzór nad zachowaniem obowiązku kwarantanny pełni policja. Złamanie tego obowiązku zagrożone jest karą w wysokości do 30 000zł.
          Jednocześnie zwracamy się z apelem do pozostałych mieszkańców o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenie z miejsc zamieszkania w okresie zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wszystko co powinniśmy wiedzieć o zapobieganiu zachorowaniu na grypę.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego felietonu w którym autor odpowiada na najczęściej zadawane pytania pojawiające się w związku z pandemią koronawirusa.
 
 
1:17 Co możemy zrobić?
7:55 Jakie są objawy?
9:24 Co zrobić jeśli je mam?
10:58 Czy wysokie temperatury przyniosą poprawę?
12:48 Co z kobietami w ciąży?
14:29 Kiedy szczepionka?
16:51 Jak długo może to trwać?
19:49 Czy wirus zmutuje?
21:00 Jakie są konsekwencje dla wyleczonych?
 
 
12 porad jak się OCHRONIĆ przed koronawirusem:
 
 
 
 
Porady rządowe:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Szpitale zakaźne:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Dla tych, którzy powinni być w szkole:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
...i dla tych, którzy do nauczania zdalnego chcą coś dołożyć od siebie:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Walczymy z fałszywymi informacjami:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Mapa zachorowań:
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

UWAGA !!! Szkoły i przedszkola zostaną zamknięte do 24 maja br.

Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego placówki oświatowe w całym kraju zostaną w poniedziałek 16 marca zamknięte do 24 maja br., z powodu zagrożenia rozprzestrzenieniem się koronawirusa. W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą realizowane JEDYNIE zajęcia opiekuńcze.
 

1 2 3 4 5 6 ... 12

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk