Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Kolejny zbiornik wodny zostanie gruntownie przebudowany...

Tym razem Przewarszyty będą miejscem w którym przebudowie ulegnie istniejący zbiornik wodny...
         Z radością informujemy mieszkańców i sympatyków naszej gminy, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe od samorządu województwa na gruntowną przebudowę zbiornika retencyjnego w Przewarszytach. Dofinansowanie przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi imponujące 495.000,00 złotych, co jest bardzo bliskie maksymalnej kwocie wynoszącej 500.000 złotych, którą można było uzyskać.
 
Otrzymanie tych środków nie było łatwe. Proces aplikacyjny okazał się niezwykle skomplikowany i czasochłonny. Wymagał licznych uzgodnień z różnymi instytucjami oraz dwustopniowego uzupełniania wniosku. Każdy etap wymagał precyzyjnego nanoszenia poprawek i dostosowywania się do wymogów formalnych, co zajęło nam kilka miesięcy intensywnej pracy. Nasz wysiłek został jednak nagrodzony – nasz wniosek zajął zaszczytne 7 miejsce spośród 25 zakwalifikowanych inwestycji.
 
Teraz stoimy przed kolejnym ważnym krokiem – ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac. W dzisiejszych czasach, kiedy rynek budowlany jest bardzo wymagający, jest to niemałe wyzwanie. Mamy jednak nadzieję, że uda się to zrealizować już przy pierwszym postępowaniu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to jeszcze bieżący rok, co jest ambitnym, ale osiągalnym celem.
 
Przebudowa zbiornika w Przewarszytach przyniesie wiele korzyści zarówno mieszkańcom, jak i całej gminie. Dzięki retencyjnemu charakterowi zbiornika, poprawi się gospodarka wodna, co jest szczególnie istotne w obliczu coraz częstszych okresów suszy i intensywnych opadów. Zmodernizowany zbiornik przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz poprawy jakości gromadzone wody.
 
Najważniejszą zaletą tego projektu jest fakt, że całość kosztów zostanie pokryta z otrzymanych środków zewnętrznych. Oznacza to, że inwestycja nie obciąży budżetu naszej gminy, co jest szczególnie ważne w dobie ograniczonych zasobów finansowych.
 
         Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – zarówno pracownikom gminy, jak i instytucjom wspierającym nas na każdym etapie wnioskowania. Przed nami intensywny czas realizacji projektu, ale jesteśmy przekonani, że przyniesie on wymierne korzyści dla całej naszej społeczności.

Spotkanie Przedstawicieli W-M Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza z władzami Centrum Projektów Europejskich

Szansa na zaplanowanie środków europejskich dla samorządów z obszaru naszego pogranicza…
          W dniu 3 czerwca odbyło się ważne spotkanie przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Samorządów Pogranicza z przedstawicielami instytucji zarządzającej Centrum Projektów Europejskich oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu transgranicznego. W spotkaniu uczestniczyli:
 
dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich z Warszawy,
dr Katarzyna Bartnik – Kierownik WST z Olsztyna,
Miłosz Wielgat – Zastępca Kierownika WST z Olsztyna,
Katarzyna Gilewicz - WST z Olsztyna,
 
oraz przedstawiciele stowarzyszenia:
 
Marta Kamińska - Wójt Barcian,
Irena Wołosiuk - Burmistrz Sępopola,
Krzysztof Baran - Wójt Górowa Iławeckiego,
Lidia Czerniewicz - Zastępca Burmistrza Węgorzewa
Piotr Łazar - Zastępca Burmistrza Sępopola.
 
Spotkanie poświęcone było wypracowaniu zakresu, formy i wysokości wsparcia w ramach programu transgranicznego na najbliższą perspektywę finansową, ze środków Unii Europejskiej, dedykowanego samorządom wchodzącym w skład stowarzyszenia pogranicza. Omówiono szczegółowo priorytetowe potrzeby samorządów, które wymagają specjalnego wsparcia z uwagi na ich niskie dochody.
 
Największy nacisk w rozmowach został położony na przeznaczenie środków na działania tzw. „twarde”, infrastrukturalne, które stanowią najpilniejsze potrzeby samorządów. Bez zewnętrznego wsparcia, rozwój tych obszarów byłby niemożliwy. Wspólnie dyskutowano nad opracowaniem założeń nowych projektów podziału środków unijnych, mając nadzieję, że uwzględnią one ogromne potrzeby naszych samorządów.
 
Jako samorządy skupione w stowarzyszeniu, jesteśmy coraz częściej dostrzegani jako obszary wymagające specjalnego wsparcia. Z tego względu, skierowanie dodatkowych środków ze strony Unii Europejskiej poprzez instytucje krajowe jest dla nas niezmiernie ważne. Dzięki temu spotkaniu i owocnym dyskusjom, liczymy na to, że nasze potrzeby zostaną uwzględnione w planach finansowych na przyszłe lata.
 
Spotkanie było kolejnym krokiem w dążeniu do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla naszych samorządów, umożliwiającym rozwój infrastrukturalny i poprawę jakości życia mieszkańców. Przed nami zaplanowane kolejne rozmowy tym razem z Zespołem ds. Przestrzennego Wymiaru Europejskich i Krajowych Polityk Publicznych działającym przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - Polskiej Akademii Nauk.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: spotkanie Centrum Projektów Europejskich

Samorząd Województwa Wspiera Budowę Zbiorników Retencyjnych Kwotą 490 000 zł

Kolejny nasz wniosek przeszedł procedurę konkursową i uzyskał 100% wsparcie finansowe...
          Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę dotyczącą sporządzenia listy operacji, informującej o kolejności przysługiwania pomocy w ramach operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”. Uchwała ta obejmuje projekty związane z budową lub przebudową otwartych zbiorników retencyjnych, mających na celu gromadzenie wód opadowych, roztopowych, gruntowych oraz płynących. Wsparcie to jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotyczy naboru, który trwał od 16 października do 30 listopada 2023 roku.
 
         Na liście operacji znajduje się między innymi projekt zbiornika wodnego w miejscowości Lwowiec, który zajął pozycję 6. Gmina Sępopol uzyskała na jego realizację wsparcie finansowe w wysokości ponad 490.000,00 złotych, przy maksymalnej kwocie możliwego do uzyskania wsparcia wynoszącej 500.000,00 złotych. Warto podkreślić, że całkowite koszty kwalifikowane projektu pokryte zostaną z dofinansowania.
 
Projekt m.in. obejmuje:
 • odtworzenie stanu pierwotnego zbiornika poprzez jego pogłębienie i ukształtowanie.
 • wykonanie umocnionych skarp.
 • utwardzenie wjazdu.
 • ogrodzenie zbiornika.
         Wykonane prace mają na celu nie tylko poprawę estetyki zbiornika, ale również jego funkcjonalności. Dzięki tym działaniom zbiornik będzie mógł pełnić funkcję retencyjną oraz stanowić zasób wody niezbędny do działań np. przeciwpożarowych.
 
Jest to już drugi wniosek złożony przez gminę Sępopol, który uzyskał wsparcie finansowe w tym naborze. Tym razem znalazł się na pozycji numer 6, na liście inwestycji wspartych finansowo przez samorząd województwa. To może świadczyć o skuteczności naszych starań w pozyskiwaniu środków, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.

Modernizacja Zbiornika Wodnego w Trosinach - 100% Dofinansowania!

          Kolejne środki trafią do naszej gminy. Tym razem nasz wniosek dotyczący odtworzenia zbiornika wodnego w miejscowości Trosiny przeszedł pozytywną ocenę i znalazł się na 8 (na 25) miejscu na liście inwestycji, które otrzymają wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środkami tymi zarządza samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.
 
W projekcie odnowy zbiornika wodnego w Trosinach zostaną wykonane m.in. następujące prace:
 • Pogłębienie i ukształtowanie zbiornika: Prace te mają na celu poprawę retencji wodnej oraz zwiększenie pojemności zbiornika. Dzięki temu zbiornik będzie mógł skuteczniej magazynować wodę, co jest kluczowe w okresach suszy.
 • Umocnienie brzegów: Stabilizacja brzegów zbiornika zapobiegnie erozji i zniszczeniom, a także poprawi bezpieczeństwo.
 • Wykonanie utwardzonego wjazdu: Nowy, utwardzony wjazd ułatwi dostęp do zbiornika zarówno dla służb ratowniczych (OSP), jak i mieszkańców.
 • Ogrodzenie terenu: Ogrodzenie terenu wokół zbiornika zapewni ochronę przed nieupoważnionym dostępem oraz podniesie estetykę tego miejsca.
Realizacja tego projektu przyniesie liczne korzyści dla mieszkańców Trosin i okolic. Modernizacja zbiornika poprawi jego funkcjonalność i estetykę, co z pewnością zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Dodatkowo, działania związane z umocnieniem brzegów i ogrodzeniem terenu przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników.
 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 500 000 złotych, a środki na jej realizację zostały w pełni pozyskane dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich. Otrzymane dofinansowanie pokryje 100% kosztów modernizacji, co jest sporym sukcesem w kontekście niskich dochodów własnych gminy.
 
Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego dofinansowania.
 
Wierzymy, że inwestycja ta przyczyni się do podniesienia jakości życia oraz usunie z krajobrazu kolejny zaniedbany przez dziesięciolecia obszar, stając się miejscem, z którego wszyscy będziemy dumni.
 

Powiatowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w Sępopolu

Hubert Wrona, Sebastian Dobruk i Łukasz Chałupka na czele zmagań...
16 maja 2024 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sępopolu odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przy współudziale naszej gminy.
 
Celem olimpiady było:
 • Upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego
 • Popularyzowanie i wyróżnianie młodych rolników w wieku 18-35 lat
 • Kształcenie i rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
 • Inicjowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi
 • Propagowanie bezpiecznej pracy na wsi oraz ochrony środowiska naturalnego
23 uczestników zmagało się z testem składającym się z 25 pytań. Najlepsze wyniki uzyskali:
 • I miejsce: Hubert Wrona ze Sporwin (gmina Bartoszyce) – 20 pkt
 • II miejsce: Sebastian Dobruk z Osieki (gmina Bartoszyce) – 18 pkt
 • III miejsce: Łukasz Chałupka z Troszkowa (gmina Bisztynek) – 18 pkt
Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować powiat bartoszycki na szczeblu wojewódzkim Olimpiady, która odbędzie się 5 czerwca 2024 roku w Olsztynie.
Gospodynią wydarzenia była Irena Wołosiuk, Burmistrz Sępopola. Wśród gości znaleźli się m.in.:
 • Marcin Przybysz – Członek Zarządu Powiatu Bartoszyckiego
 • Krzysztof Baran – Wójt Gminy Górowo Iławeckie
 • Zbigniew Filipczyk – Burmistrz Gminy Bisztynek
 • Natalia Runowicz – w zastępstwie Wójta Gminy Bartoszyce
 • Andrzej Bącik – Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Powiat Bartoszyce
 • Paweł Pałachowski – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom za zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy za rok!
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Stadion w Sępopolu Przechodzi Metamorfozę

Podpisanie umowy m.in. na modernizację trybun, oświetlenia murawy boiska,  parkingu, ciągów pieszych… wkład własny gminy to 10%...
         Z wielką radością informujemy, że 13 maja 2024 roku podpisaliśmy umowę na kompleksową modernizację stadionu miejskiego w Sępopolu. Inwestycja „Stadion Przyszłości w Sępopolu – Modernizacja Trybun i nowa era oświetlenia” obejmuje przebudowę trybun, oświetlenia murawy stadionu oraz budowę nowych chodników, parkingów i ogrodzenia murawy.
 
Umowę podpisano z firmą KWIECIŃSKI Sp. z o.o. z Bartoszyc, której oferta na kwotę 1 596 921,57 zł okazała się najkorzystniejsza spośród trzech złożonych propozycji. W przetargu wzięły udział również SORTED Sp. z o.o. z Chyliczek (oferta na kwotę 2 437 245,00 zł) oraz Spółdzielnia Wielobranżowa „Niegocin” z Giżycka (oferta na kwotę 1 884 360,00 zł). Środki jakie otrzymaliśmy na ten cel wynoszą 2 000 000,00 zł brutto i pochodzą z programu inwestycji startegicznych Polski Ład.
 
Stadion miejski w Sępopolu, położony w malowniczej scenerii nad rzeką Łyną u podnóża historycznego grodziska, od dawna wymagał gruntownego remontu. To popularne miejsce spotkań mieszkańców, turystów i gości, gdzie odbywają się liczne imprezy sportowe, artystyczne, kulturalne oraz coroczne dożynki.
 
Modernizacja stadionu obejmuje kilka kluczowych elementów, m.in.:
 • Nowe Trybuny: Zostaną zbudowane nowe trybuny, które będą składać się z 6 sektorów, każdy z 4 rzędami siedzisk, łącznie oferując 480 miejsc siedzących oraz 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Oświetlenie Murawy: Zainstalowane zostaną nowoczesne, energooszczędne oprawy oświetleniowe na kilkunastometrowych słupach, które zapewnią doskonałe oświetlenie murawy, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podczas wieczornych wydarzeń.
 • Chodniki i Parking: Nowe chodniki z kostki betonowej połączą trybuny z pozostałymi obiektami stadionu, a także powstaną dodatkowe miejsca parkingowe dla kibiców i gości.
 • Ogrodzenie: płyty boiska.
Realizacja projektu „Stadion Przyszłości w Sępopolu” przyniesie wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Nowoczesna infrastruktura nie tylko poprawi komfort użytkowników, ale również umożliwi organizację wydarzeń sportowych i kulturalnych na wyższym poziomie. Dzięki temu stadion stanie się bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów.
 
Mamy nadzieję, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli cieszyć się nowym, piękniejszym stadionem, który stanie się dumą Sępopola. Zapraszamy do śledzenia postępów prac i uczestniczenia w nadchodzących wydarzeniach na odnowionym stadionie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Stadion - trybuny

Gminne Święto Strażaka w Sępopol

Uczczenie Strażackiego Poświęcenia: Relacja z Obchodów...
           12 maja 2024 roku w Sępopolu miało miejsce Gminne Święto Strażaka. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone bohaterom naszej społeczności, druhnom i druhom, którzy codziennie narażają swoje życie, aby ratować innych.
 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła w Sępopolu, odprawioną przez Ks. Marka Dzięgielewskiego w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy, jednostki OSP z Sępopola, Lipicy, Różyny i Judyt, wraz z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami Sępopola, wzięły udział w uroczystym przemarszu pod budynek remizy strażackiej.
 
Pod budynkiem remizy odbył się uroczysty apel, podczas którego przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Pani burmistrz Sępopola, Irena Wołosiuk, powitała wszystkich obecnych, wyrażając wdzięczność strażakom za ich ciężką pracę, oddanie oraz za wychowywanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi.
W uroczystościach udział wzięli m.in.:
 • Pani Elżbieta Zabłocka - Starosta Bartoszyc
 • Pan Paweł Wójcik — Wicestarosta Bartoszyc
 • mł. bryg. Krystian Masalski - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
 • Pan Zygmunt Zbigniew Pampuch — Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bartoszycach
 • Major Adam Deleżuch — Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Sępopolu
 • Podkomisarz Rafał Słupianek - Kierownik Posterunku Policji w Sępopolu
 • Pan Arkadiusz Zadworny — Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępopolu
 • Ks. Patryk Bombiak — Parafia św. Michała Archanioła w Sępopolu
 • Pan Wiesław Oziewicz — Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bartoszyce
 • Pani Anna Konowrocka — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach
 • Pani Brygida Adamajtis — Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach
 • Druhny i Druhowie z jednostek OSP: Sępopol, Lipica, Różyna, Judyty
 • Pracownicy Urzędu Miasta i jednostek podległych gminie
 • Mieszkańcy Sępopola
Dziękujemy wszystkim za udział i wsparcie w organizacji tego ważnego święta. Razem uczciliśmy odwagę i poświęcenie naszych strażaków.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024r.

Rozpoczęcie prac budowlanych. Umowa na modernizację 3 kolejnych dróg podpisana…

Drogi w Lipicy, Romankowie i Przewarszytach mają zapewnione nie tylko finansowanie, ale co ważniejsze (w obecnych czasach), mają również wyłonionego wykonawcę prac budowlanych…
          Z radością pragniemy podzielić się informacją o zawarciu umowy na budowę dróg w ramach inwestycji "POLSKI ŁAD"- edycja 6. Najkorzystniejszą ofertę w II postępowaniu przetargowym złożyła firma „Kwieciński” Sp. z o.o. z Bartoszyc na kwotę 2.498.900,00 złotych. Kolejna oferta rozpatrywana w postępowaniu przetargowym wynosiła 3.237.360,00 złotych i została złożona przez firmę „SORTED” Sp. z o.o. z Piaseczna.
 
Projekt zakłada modernizację dróg w miejscowościach: Lipica (etap 1), Romankowo (etap 1) oraz Przewarszyty (etap 2). W ramach prac planowane jest wybudowanie nowych warstw konstrukcyjnych, zwieńczonych drogowymi płytami betonowymi lub nawierzchnią asfaltową, które zapewnią odpowiednią nośność dróg. Ponadto, wzdłuż dróg wykonane zostaną rowy chłonne, a elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, takie jak oświetlenie, będą montowane w miejscach szczególnie ważnych z uwagi na bezpieczeństwo włączania się do ruchu pojazdów.
Dotychczasowe drogi, objęte projektem, charakteryzują się fatalnym stanem technicznym, dlatego też głównym celem inwestycji jest stworzenie nowych i bezpiecznych tras komunikacyjnych, podnoszących komfort przemieszczania się pojazdów.
 
Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji tych ważnych odcinków dróg.

Wartość inwestycji (w PLN): 2.498.900,00
Kwota udziału własnego gminy (w PLN): 49.978,00
Procentowy udział własny gminy w realizacji inwestycji: 2,00%


 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Polski Ład 6

Remont kapitalny starego Ursusa C-360

Odzyskanie ducha z przeszłości...
Stary Ursus C-360, w wieku ponad 37 lat (rocznik 1987), przeszedł niedawno kompleksowy remont kapitalny. Te działania nie tylko przywróciły mu pełną sprawność, ale także pozwolą na dalszą wieloletnią eksploatację przez pracowników ZGMIUK'u.
 
W ramach przeprowadzonego remontu dokonano szerokiej gamy napraw i modernizacji. Skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, zwolnice, oraz silnik przeszły przez ręce doświadczonych mechaników, którzy z pasją i zaangażowaniem przywrócili im sprawność.
 
Nie tylko mechanika została poddana gruntownemu odświeżeniu. Stary, naznaczony przez upływ czasu pojazd zyskał nowe błotniki, maskę z atrapą oraz oświetlenie, co nie tylko poprawiło estetykę, ale również zapewniło lepszą widoczność pojazdu podczas pracy. Co więcej, udało się zdobyć oryginalne emblematy Ursusa, dodając ciągnikowi odrobinę autentyczności. Aby podkreślić upływa czasu, zachowano w niezmienionym stanie starą tablicę rejestracyjną, na której to właśnie czas odcisną swoje ślady.
 
Jednak to nie wszystko. Dzięki pomysłowości Pana Artura (jednego z pracowników ZGMIUK'u), zainstalowano ogrzewanie kabiny kierowcy, której to ciągnik nawet będąc fabrycznie nowym nie posiadał. Ta nowa dogodność poprawia komfort pracy, szczególnie w chłodniejszych miesiącach, a zwłaszcza zimą podczas odśnieżania ulic Sępopola.
 
Warto podkreślić, że całość prac remontowych została wykonana przez pracowników ZGMIUK'u pod kierunkiem Pana Artura, doświadczonego mechanika. Ich zaangażowanie i profesjonalizm zaowocowały nie tylko doskonałym rezultatem, ale również oszczędnością finansową. Choć gmina przeznaczyła na remont kwotę 20 000 złotych, remont udało się zamknąć kwotą około 15 000 złotych, co jest szczególnie ważne przy bardzo ograniczonych zasobach finansowych jakimi dysponuje gmina.
 
Pomimo wrażliwego stanu finansów gminy, remont ten jest znaczącym krokiem w utrzymaniu sprawnego parku maszynowego. W obliczu kosztów zakupu nowych ciągników, które sięgają kilkuset tysięcy złotych, naprawa i modernizacja istniejącego sprzętu wydaje się racjonalnym rozwiązaniem.
 
Jednakże, patrząc w przyszłość, gmina nie zamyka drzwi na możliwość pozyskania wsparcia zewnętrznego, szczególnie w kontekście dostępnych funduszy unijnych. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, złożymy wniosek o wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu. Do tego czasu, stary, ale dzielny Ursus będzie kontynuował swoją pracę, dzięki staraniom i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych.
 
Bardzo dziękujemy pracownikom ZGMiUK'u za wykonane prace remontowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Ursus C-360

1 2 3 4 5 6 ... 34

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk