Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/10/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

UWAGA. 20 PAŹDZIERNIKA MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Przypominamy, że do 20 października 2021 r. można składać wnioski (oświadczenia) na dofinansowanie sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Termin wynika z konieczności przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Urząd Miejski w Sępopolu i wysyłania go do ministerstwa, dlatego dokumenty składane po tym terminie nie mogą być rozpatrywane.
 
Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia powinny spełniać następujące kryteria:
 
dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 
- dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,
 
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodziców uczniów szkół podstawowych oraz lub rodziców ucznia niepełnoletniego szkoły średniej. Pełnoletni uczniowie szkół średnich sami wypełniają oświadczenia oraz podpisują zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 
Wnioski (oświadczenia) dostępne są:
• w Urzędzie Miejskim w Sępopolu (sekretariat),
• w szkołach z terenu naszej gminy (sekretariat),
• na stronie projektu https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Wnioski (oświadczenia) należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskim w Sępopolu lub sekretariatach szkół podstawowych.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Pliki do pobrania:
 
 
 
 
 
 

Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zasilą budżet inwestycji…
          Zakończono kolejne postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych dotyczących przebudowy drogi w miejscowości Smolanka. W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty następujących firm:
 • ŻWIR-WIK S.C. p. M i W Rodak z Rusajn,
 • UBiB p. Waldemara Komsty z Bisztynka,  
 • ALTOR  Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego,
 • ART-BET p. Artura Wojtkiewicza z miejscowości Długa.
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma p. Artura Wojtkiewicza ART-BET, na kwotę 656 544,11 zł. Najtańsza oferta jest wyższa od szacunkowej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia, w oparciu o kosztorys inwestorski, o ponad 140 000 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 906 306,99 zł i jest wyższa o ponad 75% od zeszłorocznych szacunków obliczonych na podstawie średnich cen na tego typu prace, wykonywane na terenie naszego województwa. Drastyczna, skokowa zmiana cen usług budowlanych jakie oferują firmy w naborach, w najbliższym czasie uniemożliwi wykonanie inwestycji w wielu gminach. Budżety gmin nie udźwignął tak dużych zmian, a co za tym idzie najprawdopodobniej spadnie tempo realizowanych inwestycji.
Droga zostanie wykonana z wierzchnią warstwą w postaci betonowych płyt drogowych, odwodnienie korpusu drogi z wykorzystaniem rowów chłonnych po obu stronach drogi. Dodatkowo wykonany zostanie kanał technologiczny, umożliwiający wprowadzenie sieci teletechnicznych bez ingerencji w konstrukcję nowej nawierzchni drogi.
          Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja inwestycji w oparciu o środki którymi dysponuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: droga Smolanka

Przebudowa ul. Dworcowej w Sępopolu

Jeszcze w tym roku kolejna ulica zostanie gruntownie przebudowana…
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zawarto umowę z firmą „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, na mocy której w najbliższych miesiącach zrealizowana zostanie gruntowna przebudowa ulicy Dworcowej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w prac, w wyznaczonym terminie złożono zaledwie 1 ofertę na kwotę 753 481,97 zł.  Kwota jaką zaproponowała firma z Mińska Mazowieckiego, przewyższała założone szacunkowe koszty realizacji prac (w oparciu o kosztorys inwestorski), które wynosiły 633 667,56 zł. Dlatego też, aby wykonać planowaną inwestycję niezbędnym było zwiększenie wkładu własnego gminy. Tak też uczyniono. Niestety w ostatnim okresie można zaobserwować, że koszty realizacji inwestycji drogowych znacząco wzrosły. Jak doskonale widać na przykładzie chociażby inwestycji w miejscowości Wiatrowiec, część firm proponuje ceny na poziomie podobnym do tych z ubiegłego roku, a znaczna większość podnosi drastycznie swoje oferty. Dlatego też, to co było planowane w minionych latach jest obecnie niezmiernie trudne do zrealizowania z uwagi na niewspółmierny wzrost cen usług budowlanych.
               
Nowa konstrukcja ulicy Dworcowej będzie się składać z:
- warstwy odsączającej o grubości 25 cm,
- warstwy podbudowy o grubości 22 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
 
Ponadto, wykonana zostanie:
- kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu korpusu drogi,
- nowa sieć wodociągowa,
- kanał technologiczny, umożliwiający wprowadzenie sieci teletechnicznych w późniejszym okresie bez ingerencji w konstrukcję nowej nawierzchni,
- nowa nawierzchnia chodników wraz z odpowiednią podbudową,
- ścieżka rowerowa prowadząca do istniejącego MOR’u, w ramach sieci Green Velo.
 
          Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kończą się jedne przebudowy dróg, a już zaczynają następne

Niebawem ruszy przebudowa drogi w Wiatrowcu sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
          Zakończyły się lub są na ukończeniu inwestycje dotyczące dróg w: Smolance, Wodukajmach, Domaradach, 2 dróg w Różynie oraz Sępopolu - ulica Grodzickiego, a już znamy wykonawcę kolejnej przebudowy drogi gminnej. Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola podpisała umowę na przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących drogi oraz wykonania kanalizacji deszczowej w miejscowości Wiatrowiec.

          Na remont tej drogi mieszkańcy Wiatrowca czekali od wielu lat. Obecnie szutrowa i wymagająca ciągłych napraw nawierzchnia, niedługo będzie utwardzona kilkoma warstwami podbudowy, zwieńczonej kostką betonową. Wykonawcą przebudowy została firma „KWIAT" p.Mariusza Kwiecińskiego. Zawarta umowa z gminą zakłada wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. Prócz inwestycji drogowej wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, służąca odwodnieniu pasa drogowego. Parametry techniczne drogi to: 4,5 metra szerokości nawierzchni z kostki polbrukowej, na 20 centymetrowej podbudowie betonowej i 30 centymetrowa warstwa odsączająca oraz 5 centymetrowej warstwie wyrównującej. Łączna grubość podbudowy to 55 cm. Z uwagi na niewielką szerokość działki (pasa drogowego), inwestycje nie mogła zakładać szerszej nawierzchni. Prócz nowej drogi oraz kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi zostanie wykonany kanał technologicznych wraz ze studzienkami. Dzięki przygotowanej infrastrukturze w kolejnych latach możliwe będzie ułożenie np. światłowodu lub innych sieci teletechnicznych bez konieczności ingerencji w nawierzchnie nowej drogi.
Inwestycja sfinansowana zostanie w 60% ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którym dysponuje wojewoda warmińsko-mazurski.
W ogłoszonym postępowaniu przetargowym złożono 7 ofert na realizację inwestycji:
 
 • „KWIAT” Mariusz Kwieciński – 947 302,74
 • UKŁB Krzysztof Sznip – 1 684 945,60
 • UBiT Mariola Deszyńska – 1 414 396,61
 • UBiB Waldemar Komsta – 995 920,61
 • „ALTOR” Sp. z o.o. – 1 274 167,71
 • MBHD Arkadiusz Gołębiewski 1 782 885,00
 • „SK-TECHNOMEL” S.C. – 1 226 700,00
 
Wszystkie oferty zakładały udzielenie 60 miesięcznej gwarancji na wykonane prace. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 roku.
 
Za utrudnienia mieszkańców oraz osoby korzystające z drogi przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Wiatrowiec przed inwestycją

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Pracownicy Oświaty Miasta i Gminy!
 
Państwa Święto - Dzień Edukacji Narodowej jest szczególną okazją, by serdecznie podziękować za przekazywanie młodemu pokoleniu najcenniejszego daru - bogactwa wiedzy i wskazywanie autentycznych wartości życia – podtrzymywania narodowej tradycji i kultury w atmosferze szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka. Dziękujemy także za okazywaną  naszym dzieciom i uczniom wielką cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość.
 
 
Prosimy o przyjęcie życzeń pomyślności i zadowolenia z pracy, osiągnięć przejawiających się sukcesami Waszych uczniów, uznania i szacunku rodziców, wytrwałości w pokonywaniu trudności i powodzenia w życiu osobistym.
 
 

Zapraszamy na spotkanie z ekspertem ZUS, który pomoże wypełnić wniosek "Dobry Start 300+"

Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk uwzględniając potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy mają trudności w złożeniu elektronicznego wniosku dotyczącego programu „Dobry Start 300+”, przystąpiła do współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy na spotkanie, na którym przedstawiciel ZUS pomoże w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+.

Spotkanie odbędzie się 28 września (wtorek) w godzinach 09:00-12:00 w Gminnym Centrum Informacji w Sępopolu, które znajduje się na ulicy 11 Listopada 2 (obok księgarni „Krystyna”).

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry Start” (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Teraz rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.


 
 
 

Dożynki 2021. Mieszkańcy miasta i gminy podziękowali za tegoroczne plony

Był chleb dożynkowy, konkurs na najpiękniejszy wieniec, występy, a przede wszystkim dobra zabawa. Sępopolskie święto plonów przyciągnęło setki mieszkańców i gości. Podczas imprezy można było spisać się w Narodowym Spisie Powszechnym oraz zaszczepić się przeciw Covid-19.
 
 
Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, która jest symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. Zgodnie z tradycją samorząd miasta i gminy Sępopol przy wsparciu ludzi dobrej woli, w minioną niedzielę zorganizował gminne święto plonów.
 
 
Obchody tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą św. w intencji rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy w kościele Michała Archanioła w Sępopolu. Następnie, barwny dożynkowy korowód uczestników święta plonów przemaszerował na stadion miejski, gdzie delegaci sołectw złożyli wieńce dożynkowe i rozpoczęła się część oficjalna.
 
 
Zgromadzonych gości przywitała Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola. Następnie głos zabrali Bogusława Orzechowska, senator RP oraz Marcin Kazimierczuk, radny województwa warmińsko-mazurskiego, a także zastępca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Olsztyn. Ciepłe słowa do mieszkańców kierowali również Jan Zbigniew Nadolny, starosta powiatu bartoszyckiego, Lech Darski, przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz Barbara Piorun, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 


 
Zgodnie z tradycją, Starostowie dożynek – Ałła Zarembo oraz Marcin Zdziebło, przekazali gospodyni gminy Sępopol Irenie Wołosiuk, chleb upieczony z ziarna tegorocznych zbiorów.
– Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią, jest mi niezmiernie miło, że mogę państwa gościć na sępopolskich dożynkach, by podziękować rolnikom za ciężką pracę, dzięki której nie brakuje na naszych stołach chleba – mówiła Irena Wołosiuk.
Podczas dożynek odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” nadanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorowano państwa Aldonę i Ryszarda Nowakowskich oraz Barbarę i Bronisława Siedlerów z miejscowości Długa. Odznaczenia wręczyła senator Bogusława Orzechowska.
 

Tradycyjnie podczas święta plonów burmistrz Sępopola wyróżniła rolników, którzy wytrwałą pracą i dążeniem do osiągania najlepszych wyników przyczyniają się do rozwoju Miasta i Gminy Sępopol. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna i Waldemar Iwańczykowie ze Śmiardowa, Teresa i Stanisław Łychacz, Elżbieta i Roman Kolasa ze Stopek oraz Anna i Mariusz Rybińscy z Romankowa.
 

Podczas części oficjalnej rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Romankowo, drugie Śmiardowo, a trzecie Dzietrzychowo. Nagrodę Starosty Bartoszyckiego otrzymał wieniec z Lwowca. Dodatkowo Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza ufundowała nagrodę w konkursie, gdzie publiczność wybrała „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, najwięcej głosów uzyskał wieniec z Romankowa.
 

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy artystyczne. Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze studia wokalnego M-GOK Sępopol oraz MDK Bartoszyce. Następnie na scenie zaprezentował się Zespół „Żurawka”. W kolejnej części na scenie wystąpił zespół „Warmianki Sępopolskie” i „Perła Warmii”. Główną gwiazdą wieczoru był „Skalars”, a po nich zabawę taneczna poprowadził zespół „Silver”.
 

Podczas tegorocznych dożynek w Sępopolu nie obyło się też bez dodatkowych atrakcji. Najmłodsi uczestnicy mogli pobawić się m.in. na dmuchanym zamku i zjeżdżalni. Były też kolorowe animacje dla dzieci. Kusiło duże zaplecze gastronomiczne, barwne stoiska z wyrobami kulinarnymi Koła Gospodyń Wiejskich z Sępopola oraz Romankowa. Wojskową grochówką częstowali żołnierze 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zaprezentowali się też zawodnicy Bartoszyckiego Klub Kyokushin Karate -Sępopol oraz motocykliści z klubu "Wiraż". 
 
 
Był też punkt spisu powszechnego oraz punkt szczepień. Dodatkowo można było obejrzeć wystawę historyczną Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjne „Strowangen” z Bisztynka oraz wystawę sprzętu rolniczego.
  
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Sponsorom Dożynek. Są to:

Ałła i Zdzisław Zarembo
Małgorzata Kupriaszkin-Zdziebło i Marcin Zdziebło
Olha i Włodzimierz Opalanko
Danuta i Jan Sydor
Krystyna i Adam Mitura
Teresa i Andrzej Zdziebło
Anna i Andrzej Kucharscy
Kwiaciarnia Ewy Siekierzyckiej
Grupy Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych „KŁOS”
Jolanta i Andrzej Bącik
Aleksandra i Mariusz Kwiecińscy
Agro Plan Masuny Sp. z o.o.
Eko-Bart s.c.
Bartko Sp. z o.o.
Elżbieta i Marek Motyka
Stadnina Koni Liski
Kwiaciarnia Florina Michalina Motyka
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

326Galeria zdjęć: Dożynki 2021r.

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla KGW

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.
 
Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  
 
- 5 tys. zł (do 30 osób),
- 6 tys. zł (od 31 do 75),
- 7 tys. zł (ponad 75).
 
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
 
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.
 
Więcej informacji - otwórz

Zapraszamy na dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 17.09.2021 r. w siedzibie Urzędzie Miejskim w Sępopolu odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamyw godzinach 8:30–11:00.
 
 
 
 
 
 
 
Adres siedziby: Urząd Miejski w Sępopolu
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sępopol
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
telefon: 89 512 54 86
 
Serdecznie zapraszamy
 
 
„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”
 

Gmina uzyskała środki na sfinansowanie przebudowy drogi w Lwowcu

Podczas realizacji inwestycji przebudowany zostanie również most na rzece Mamlak.
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że kolejna droga w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskała dofinansowanie, dzięki któremu inwestycja ma szanse realizacji jeszcze na przełomie obecnego i przyszłego roku. Wysokość wsparcia wynosi 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. W ostatnich dniach Irena Wołosiuk – burmistrz Sępopola podpisała stosowną umowę z p. Arturem Chojeckim - wojewodą warmińsko-mazurskim, dotyczącą współfinansowania tej ważnej inwestycji. Oprócz gruntownej przebudowy samej drogi zaplanowano również wykonanie nowego mostu na rzece Mamlak. Istniejący most obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym i jego dalsza eksploatacja zagraża bezpieczeństwu osób które z niego korzystają. Mamy nadzieję, że mimo drastycznego wzrostu cen na usługi budowlane, jakich obecnie jesteśmy świadkami, będziemy w stanie wyłonić wykonawcę który zrealizuje inwestycję w ramach uzyskanych pieniędzy. Całość inwestycji, zgodnie z warunkami umowy musi zostać zakończona i rozliczona do kwietnia 2023 roku. Jeśli tylko będziemy mogli wygospodarować środki z budżetu gminy na wkład własny w inwestycji, realizacja planowana jest jak najszybciej. Na ukończeniu jest już dokumentacja, a postępowanie przetargowe planowane jest do ogłoszenia w najbliższych dniach. Natomiast do końca sierpnia bieżącego roku planujemy zawrzeć umowy z wykonawcami inwestycji drogowych w Wiatrowcu i Smolance, a także na przebudowę ul. Dworcowej w Sępopolu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 2 3 4 5 6 ... 19

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk