Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 05/07/20, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Rusza proces wymiany wodomierzy.

Inwestycja o wartości blisko 1 000 000 zł nabiera tempa. Dofinansowanie 85%.
          Zakończono procedurę i podpisano umowę w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, a dotyczącym wyłonienia wykonawcy projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Sępopol wraz z dostawą zestawów telemetrycznych i sprzętu komputerowego”. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 kompletne oferty. Pierwszą złożyła firma Net Proces Sp. z o. o. z Gdańska na kwotę  981 566,65 zł, a drugą firma WODMIAR Sp. z o. o. z Olsztyna na kwotę 913 913,41 zł. Najkorzystniejsza oferta jest niższa od przyznanego wsparcia o ponad 100 000 zł, a uzyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego pokryje 85% kwalifikowanych kosztów zadania. Inwestycja w swym zakresie zakłada między innymi: kompleksową wymianę wodomierzy, dostarczenie oprogramowania komputerowego eBOK dotyczącego obsługi klientów, wdrożenie systemu zdalnego nadzoru telemetrii, a także dostawę sprzętu komputerowego. Zainstalowane wodomierze zapewniały będą możliwość zdalnego odczytu poboru wody, bez konieczności wchodzenia do pomieszczeń w których liczniki będą zainstalowane. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom możliwe będzie przeprowadzenie, prócz bieżących odczytów również dokonanie wyrywkowych kontroli, w sytuacji podejrzenie nieprawidłowości w zużyciu wody. Zastosowana technologia na bieżąco będzie przesyłała informacje o chwilowym zwiększonym poborze wody z sieci wodociągowej, na której zainstalowane są hydranty przeciwpożarowe. Wszystko to sprawi, że znacznej poprawie uleganie nadzór nad poborem wody na terenie całej gminy, a co w konsekwencji powinno wygenerować znaczne oszczędności w gospodarce wodno- ściekowej. Warto przypomnieć, że firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu, wykonywała na terenie naszej gminy w poprzednich latach inwestycję dotyczące wybudowania instalacji wodnych pionowych pomp ciepła w szkołach w Ponikach i Dzietrzychowie. Inwestycje te przyczyniły się znacząco do ograniczenia kosztów ogrzewania wyżej wymienionych obiektów  o około 40%. W najbliższych dniach rozpoczęty zostanie proces wykonawczy i w budynkach odbiorców wody pojawią się przedstawiciele firmy WODMIAR w celu wymiany wodomierzy. Osoby wykonujące czynności techniczne będą posiadały stosowne dokumenty, potwierdzające upoważnienie do wykonywania prac. Planowane zakończenie całości inwestycji to 31 maja 2021 roku.
 
          Prosimy o udostępnienie pomieszczeń w których znajdują się dotychczasowe wodomierze.  Za niedogodności związane z inwestycją bardzo przepraszamy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Burmistrz Sępopola
Gminny Komisarz Spisowy
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku
 
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Sępopol.
 
1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:
- być osobą pełnoletnią;
- zamieszkiwać na terenie danej gminy;
- posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
- zobligowany jest do  wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz sposobie wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
- jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego;
 
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 
4. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).
 
5. Powszechny Spis Rolny odbędzie się  w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące spisu dostępne są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/.
 
6. Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego;
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- informacja dotycząca RODO.
 
7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres urząd miejski w Sępopolu ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol w kopercie z dopiskiem „ Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 8.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.
 
8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Irena Siemaszko tel. 89 307 00 78.
 
 

Załączniki

Ponad 10 000 000 zł dla gminy Sępopol.

Podpisano umowę grantową z dofinansowaniem w wysokości 90%.
          1 czerwca 2020 roku burmistrz Sępopola podpisała umowę na mocy której gmina wraz z partnerem z Obwodu Kaliningradzkiego otrzymaliśmy grant w wysokości 2 333 790,32 euro (10 385 367 zł) na wykonanie inwestycji drogowych.  Dzięki współpracy z władzami miasta Guriewsk, możliwe było wspólne ubieganie się o wsparcie finansowe przyznawane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020. Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem oraz załącznikami została wykonana jeszcze w 2018 roku i zgłoszona do konkursu w 2019 roku. Procedura w wyniku której wyłonione inwestycje którym przyznano dofinansowanie trwała bardzo długo, bo ponad rok. W toku kolejnych etapów trzeba było dołożyć bardzo wiele wysiłku by sprostać kolejnym wymaganiom nakładanym przez instytucję dofinansowującą. A jak widać wysiłek włożony w sprostanie wymogom zaowocował przyznaniem grantu i zawarciem umowy. Spośród kilkudziesięciu wniosków złożonych w konkursie dofinansowanie uzyskały jedynie 4 inwestycje, a nasz wniosek zajął 3 miejsce na liście.  Dofinansowanie wyniesie 90% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jest to ogromny sukces, śmiało można powiedzieć, że nawet większy niż otrzymanie wsparcia w ramach środków otrzymanych na przebudowę śródmieścia Sępopola, w którym otrzymano kilka milionów złotych ze wsparciem na poziomie 80%. Inwestycje drogowe ujęte we wniosku przewidziane są do wykonania w 2020 i 2021 roku. W pierwszym etapie wykonane zostaną drogi zlokalizowane w obrębie Romankowo, Domarady i Wodukajmy. W kolejnym etapie dwie drogi położone w Różynie, w mieście Sępopol - ul. Grodzickiego oraz w miejscowości Smolanka. Na wykonanie wszystkich prac przewidziano okres 18 miesięcy. Mamy nadzieję, że sytuacja ekonomiczna, jak też epidemiczna nie spowoduje powstania niemożliwych do przewidzenia trudności w realizacji tych ogromnych, jak na możliwości finansowe i organizacyjne naszej gminy inwestycji. W ciągu najbliższego miesiąca ogłoszone zostaną pierwsze postępowania przetargowe, dotyczące wyłonienia wykonawców prac drogowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 drogi znalazły się na liście podpisanej przez premiera.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
          Jesienią ubiegłego roku wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu  Dróg Samorządowych, skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. W wyznaczonym terminie nasza gmina przygotowała i złożyła 4 wnioski dotyczące gruntowej przebudowy dróg zlokalizowanych zarówna w mieście, jak i na obszarze wiejskim. Dokumentacja dotyczyła przebudowy 2 etapów ulicy Dworcowej, drogi w miejscowości Smolanka oraz drogi w miejscowości Wiatrowiec. Wszystkie wnioski uzyskały pozytywną ocenę i znalazły się na liście inwestycji którym przyznano dofinansowanie. Wysokość dofinansowania uzależniona jest zgodnie z ustawą o Funduszu Dróg Samorządowych od dochodu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podawanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Dochód naszej gminy przyjęty przez Urząd Wojewódzki wyniósł ponad 101% średniego dochodu gmin w skali całego kraju, co spowodowało, że wysokość dofinansowania wyniosła zaledwie 50% szacowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Tak wysoki średni dochód w przeliczeniu na mieszkańca związany był z otrzymaniem bardzo dużej ilości środków zewnętrznych w ostatnich latach (unijnych z RPO, PROW, LGD, z budżetu centralnego, Kowr’u olsztyńskiego, czy też Kowr’u warszawskiego i innych) i nie odzwierciedlał faktycznych bardzo niskich, rzeczywistych dochodów gminy. Dlatego też, mając na uwadze możliwość ponownego składania wniosków jeszcze jesienią obecnego roku oraz biorąc pod uwagę wysokość przyznanego dofinasowania, zdecydowano o zrezygnowaniu z przyjęcia przyznanego 50% wsparcia inwestycji. Mamy nadzieję, że wnioski ponownie znajdą się na liście w kolejnym naborze już ze zwiększonym dofinansowaniem, które maksymalnie może wynosić nawet 80% kosztów inwestycji. Na podjęcie  decyzji o rezygnacji miał również wpływ ogłoszony wiosną stan pandemii na terenie kraju, który może spowodować trudne do przewidzenia zmiany ekonomiczne w gospodarce, dotykające między innymi jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę konieczności dopłacenia do gospodarki śmieciowej znaczących kwot, sięgających kilkuset tysięcy złotych, a wynikających z nieosiągania przez gminę ilości prawidłowo wysortowanych śmieci. Wskaźnik ten za ubiegły rok wynosi około 38%, a w bieżącym roku musi wynieść ponad 50%. Nie poprawia sytuacji również zapowiedź spółki ZGOK z Olsztyna o planowanych znacznych podwyżkach cen za odbiór i unieszkodliwianie odpadów z terenu 37 samorządów należących do spółki, jeszcze w tym roku. Kolejny czynnik brany pod uwagę dotyczył przyznania gminie subwencji oświatowej, która nie pokryje w całości wydatków związanych z podwyżką płac przyznaną oświacie, co spowoduje konieczność dołożenie brakujących kwot ze środków pochodzących z budżetu gminy. Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, w trosce o finanse naszej gminy decyzja nie mogła być inna. Mimo rezygnacji z realizacji 4 inwestycji drogowych w ramach FDS, obecnie trwają już inne inwestycję w tym również drogowe, a także niebawem ruszą kolejne z przyznanym np. 90% lub 100% dofinansowaniem, o czym niebawem poinformujemy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: FDS 2019

Dzień Strażaka

Życzenia z okazji święta 4 maja.

Otwarcie biblioteki w Sępopolu na nowych zasadach już w w środę 6 maja

 
 

Budowa terenów rekreacyjnych nad brzegiem Łyny

Wyłoniono wykonawcę prac dotyczących utworzenia terenów rekreacyjnych nad brzegiem rzeki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - stan zaawansowania prac

          Ruszyły prace dotyczące odtworzenia dawnych terenów rekreacyjnych nad brzegiem rzeki Łyny w naszym mieście. Aby dojść do tego etapu niezbędne było wyłonienie wykonawcy, dlatego też  w ostatnim okresie ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W pierwszym wpłynęły 2 oferty, jednak najtańsza z nich znacznie przekraczała kwotę jaką przeznaczono na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dopiero kolejne postępowanie umożliwiło wyłonienie wykonawcy prac, którego oferta złożona w postępowaniu zmieściła się w możliwościach finansowych gminy. W drugim postępowaniu wpłynęły 2 oferty:  pierwsza firmy „ABIES” Kuczyńscy S.C. z Rajgrodu na kwotę 474 550,73 zł, a druga firmy „KWIAT” – Mariusz Kwieciński z Sępopola na kwotę 426 600 zł. Przypomnijmy, że dofinansowanie wyniesie około 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji i zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Wkład własny gminy wyniesie zaledwie około 60 000 zł. Wsparcie finansowe przyznano zaledwie 12 inwestycjom spośród kilkudziesięciu złożonych, wśród których znalazła się nasza. Dzięki tej inwestycji odtworzone zostaną tereny rekreacyjne, jakie był w Sępopolu przed wybuchem II wojny światowej. Zakres prac ograniczony był wysokością środków jakimi dysponuje nasz samorząd. Dlatego też, dzięki udziałowi w konkursie środki gminy pomnożono ponad sześciokrotnie, a to już umożliwia wykonanie inwestycji o większym rozmiarze i zakresie.
          Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac Sępopol zyska miejsce z którego chętnie będą korzystać zarówno seniorzy, jak i pozostali mieszkańcy naszej gminy, a także turyści uczestniczący w spływach kajakowych rzeką Łyną.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - stan dotychczasowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - projekt

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Bioróżnorodność - podpisanie umowy

Droga Lwowiec - Romankowo

Zakończono przebudowę drogi numer 1396N na odcinku położonym na terenie powiatu kętrzyńskiego.
           W połowie kwietnia uczestniczyliśmy w odbiorze technicznym drogi łączącej miejscowości naszej gminy: Romankowo i Lwowiec. Przebudowany odcinek o długości nieco ponad 2 kilometrów, leży na terenie należącym do powiaty kętrzyńskiego. Starania o znalezienie źródeł finansowania rozpoczęto jeszcze w 2017 roku, gdy starostą powiatu był obecny burmistrz Kętrzyna, p. Ryszard Niedziółka. Po kolejnych wyborach samorządowych, funkcję starosty objął p. Michał Kochanowski, który podszedł bardzo życzliwie do sprawy. Zlecił wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożył wniosek do wojewody warmińsko-mazurskiego o przyznanie wsparcia finansowego, na przebudowę drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  W 2019 roku samorząd powiatowy otrzymał wsparcie w wysokości 50% kosztów przebudowy, a cała inwestycja zamknęła się kwotą 2 790 382,82 zł. Uzyskanie wsparcia było o tyle łatwiejsze, że droga stanowiła  kontynuację inwestycji wykonanej w 2018 roku wspólnie przez samorząd powiatu bartoszyckiego, Nadleśnictwa Bartoszyce oraz gminę Sępopol. Z całej długości drogi łączącej obie miejscowości do wykonania pozostał jeszcze odcinek około 1200 metrów należący do powiatu bartoszyckiego. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach brakujący fragment drogi zostanie przebudowany, co znacznie poprawi dojazd do Lwowca oraz mostu na rzece Mamlak, łączącego oba powiaty.  Za zrealizowaną inwestycję bardzo serdecznie dziękujemy starostom:  p. Michałowi Kochanowskiemu, p. Ryszardowi Niedziółce, p. Zbigniewowi Nadolnemu oraz radnym powiatu kętrzyńskiego, którzy wyrazili zgodę  na ujęcie tej inwestycji w budżecie powiatu. Szczególne podziękowania należą się wszystkim pozostałym osobom które pomagały przy powstaniu tej inwestycji, z p. Grzegorzem Smolińskim na czele.
          Jak widać na przykładzie tej inwestycji wspólne działania prowadzą do sukcesu, nawet dla inwestycji bardzo trudnych do zrealizowania, jaką ta właśnie była. Tylko dzięki zgodzie, wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu można tak wiele dobrego zrobić dla gminy.
 
 
Spotkanie w 2017 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Droga Lwowiec - Romankowo 2

Spotkanie w 2019 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zdjęcia z odbioru technicznego drogi w 2020 roku

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Starania gminy o nowe środki.

Mimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej, gmina pracuje „pełną parą”.
          W ostatnim okresie, mimo trwającej trudnej sytuacji z jaką się teraz wszyscy borykamy, pracownicy urzędu miejskiego opracowali kolejne wnioski aplikacyjne, które zostały złożone w aktualnie ogłaszanych naborach. Ubiegamy się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem między innymi na:
 
- zakup 40 sztuk komputerów dla szkół naszej gminy (dofinansowanie 100% kosztów kwalifikowanych). Środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji.
 
 
 
- Wybudowanie nowoczesnego przejścia dla pieszych na al. Wojska Polskiego, zawierającego między innymi: ułożenie warstwy antypoślizgowej na nawierzchni asfaltowej o powierzchni 140 m2 koloru czerwonego, odnowienie malowania poziomego przejścia dla pieszych, wbudowanie w nawierzchnię oświetlenia ostrzegawczego, ustawienie przed przejściem znaków D-6 emitujących światło, ustawienie sygnalizacji świetlnej, zainstalowanie oświetlenia ostrzegawczego zatrzymującego pieszych przed nagłym wtargnięciem na jezdnię - (dofinansowanie około 90% kosztów kwalifikowanych). Wiemy już, że nasz wniosek przeszedł  I etap oceny, zajmując 6 miejsce na 20 zakwalifikowanych, spośród blisko 100 wniosków złożonych i został zakwalifikowany do II etapu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
 
 
- Remont przystani nad rzeką Łyną w miejscowości Stopki. W ramach uzyskanego dofinasowania planowane jest gruntowne wyremontowanie 2 wiat, wymiana mocowania oraz pokrycia pomostu, zastąpienie zniszczonych ławek nowymi, poprawa zagospodarowania terenu. W projekcie możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 50% kosztów inwestycji, a dzięki bardzo dobrej współpracy, w sytuacji ewentualnego uzyskania dofinansowania, wsparcie finansowe prac zaproponowały dodatkowo samorządy miasta Bartoszyce oraz powiatu bartoszyckiego, za które już teraz bardzo dziękujemy. Dla tak biednej gminy jak nasza, nawet najmniejsze wsparcie jest niezmiernie cenne. Środki przyznaje samorząd województwa.
 
 
 
- Kolejne wnioski dotyczą przebudowy dróg należących w minionych latach do Państwowych Gospodarstw Rolnych, a obecnie będących we władaniu Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa lub przejętych do zasobu nieruchomości gminnych bez uprzedniego wyremontowania nawierzchni. Są to między innymi drogi w miejscowościach: Stopki Osada, Gulkajmy, Dzietrzychowo oraz w mieście Sępopol. Na decyzje w KOWR o przyznaniu dofinansowania oczekują jeszcze złożone w ubiegłym roku poprzednie wnioski. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej w kraju mamy nadzieję, że również i w tym roku część wniosków uzyska dofinansowanie w wysokości 100% kosztów inwestycji.
 
 
 
- Finalizujemy podpisanie umowy z partnerem rosyjskim, w związku ze złożonymi wnioskami w ramach programu Polska-Rosja. Środki przeznaczone są na przebudowę dróg, zarówno po stronie Sępopola jak i Obwodu Kaliningradzkiego. Dofinansowanie możliwe do uzyskania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, co przekłada się na inwestycję która łącznie na terenie naszej gminy może wynosić blisko 5 000 000 zł. Mamy nadzieję, że inwestycja uzyska dofinasowanie i sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, jak też finansowa gminy umożliwi jej wykonanie.
 
          Prócz składania wniosków na bieżąco prowadzone są postępowania dotyczące wyłaniania wykonawców dla zadań na które już posiadamy dofinasowanie (m.in. remont wieży ciśnień, kamienicy przy ul. Mostowej, adaptacja budynku na Gminne Centrum Informacji, wymianę wodomierzy na nowoczesne ze zdalnym odczytem oraz wprowadzenie systemu monitoringu zużycia wody, budowę wodociągu, rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad rzeką Łyną i wiele innych), jak również prowadzone są procedury odbiorów prac inwestycji już zakończonych. Jak widać z przytoczonych przykładów urząd nie ustaje w wysiłkach związanych z poszukiwaniem dodatkowych środków dla naszej gminy, dzięki którym mamy nadzieję poprawi się nie tylko wizerunek miasta i wsi ale również podniesiony zostanie standard życia w naszej gminie.
 
 
          Zachęcamy również do przyjrzenia się ofercie działek planowanych do zbycia przez gminę jesienią bieżącego roku, które przeznaczone są m.in. pod zabudowę mieszkaniową. Zapraszamy do udziału w przetargu. Więcej szczegółów na stronie LINK.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w Dzietrzychowie

Dofinansowanie 63,63% kosztów inwestycji z PROW, przyznanych przez samorząd województwa.

          Mimo trwającej wyjątkowej sytuacji w kraju, jaką jest rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, w urzędzie miejskim trwają nieprzerwane prace dotyczące realizacji inwestycji na które gmina uzyskała wsparcie ze środków pochodzących z unii europejskiej. W ostatnich dniach dokonano otwarcia ofert złożonych w postepowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w związku z gruntowną przebudową drogi zlokalizowanej w miejscowości Dzietrzychowo. Było to już drugie postępowanie, ponieważ w pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą możliwości finansowe gminy. W obecnym postepowaniu złożono 5 ofert, z których najkorzystniejszą złożyła firma Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka, którego oferta opiewała na kwotę 516 862,51zł. Kwota ta jest niższa od zaplanowanej o ponad 50 000zł. Pozostałe oferty złożyły firmy:
 
  • KWIAT – p. Mariusza Kwiecińskiego z Sępopola
  • EKO-WOD – p. Michała Czarneckiego z Kętrzyna
  • P.H.U. PS-BUD – p. Agnieszki Sieniuć z Górowa Iławeckiego
  • Żwir – Wik S.C. z Sępopola
           Dofinansowanie przyznane gminie na inwestycję pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Z tego programu zrealizowano w poprzednich latach gruntowne przebudowy kilku ulic w Sępopolu, tj. ul. Lipowej, ul. Korszyńskiej, ul. Długiej oraz drogi prowadzącej do Rygarb. Nawierzchnia drogi tym razem będzie wykonana z kostki betonowej polbrukowej, na nowej podbudowie składającej się z warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 30 cm, warstwy podbudowy z betonu o grubości 20 cm oraz warstwy podsypki z kruszywa pod kostką betonową. Na najbliższe dni planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Mamy nadzieję, że mimo bardzo trudnej otaczającej nas sytuacji realizacja inwestycji przebiegnie pomyślnie.
 
          Pracownicy urzędu przygotowują również kolejne wnioski dotyczące pozyskania środków zewnętrznych dla naszej gminy, o których poinformujemy w kolejnych artykułach.
 
Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, ze względu na utrudnienia w komunikacji w czasie przeprowadzania prac budowlanych i przepraszamy za niedogodności z tym związane.

7Galeria zdjęć: Przebudowa drogi w Dzietrzychowie

1 2 3 4 5 6 ... 13

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

  • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
  • Logo: Prawdinsk Prawdinsk