Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 23/01/19, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

II Orszak Trzech Króli już za nami

Po raz drugi ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli pod hasłem — „I odnowi oblicze Ziemi”. Wydarzenie rozpoczęło się mszą święta o godzinie 12.30 w Kościele Świętego Michała Archanioła w Sępopolu.
czytaj dalej

ZGOK Sp. z o.o. z Olsztyna podnosi ceny za odbiór i utylizację odpadów

 • 04-01-2019
31 grudnia na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wspólników ZGOK Sp. z o.o. podjęto uchwałę o podniesieniu stawek za odbiór i utylizację śmieci z terenu 37 samorządów...
W związku z niebilansowaniem się wpływów i wydatków związanych z gospodarka śmieciową wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j ze zm.), wynoszących:
wpływy – około 471 000 zł
wydatki – około 967 000 zł (za rok 2018)
-------------------------------------------
brakująca kwota – około - 496 000 zł
 
oraz informacją z dnia 21 grudnia 2018r.  Prezesa ZGOK Olsztyn o planowanym zaprzestaniu przyjmowania odpadów z dniem 31 stycznia 2019r., w związku z brakiem środków finansowych na działalność zakładu w 2019 roku w wysokości około 17 000 000 zł, w celu zmniejszenia różnicy miedzy wpływami, a wydatkami w budżecie naszej gminy, 28 grudnia 2018r. Rada Gminy podjęła uchwałę na mocy której podniesiono stawkę do 14 zł za odbiór śmieci segregowanych oraz 21 zł za odbiór śmieci niesegregowanych. Stawki po podniesieniu ich wysokości są na poziomie stawek z gmin sąsiednich obowiązujących już od dłuższego czasu, a należących do Regionu Centralnego - Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, które obowiązują w:
         Gminie Bartoszyce – 15zł,         
Mieście Bartoszyce – 14zł,
natomiast samorządy gmin które planują podniesienie stawek szacują je odpowiednio:
Gmina Górowo Iławeckie – z 10 na planowane około 17zł,
Miasto Górowo Iławeckie – z 10 na planowane około 15zł.
 
Zmiana stawek spowoduje wzrost wpływów do budżetu gminy na poziomie około:
 
wpływy – około 660 000 zł
wydatki – około 967 000 zł (za rok 2018)
-------------------------------------------
brakująca kwota w budżecie gminy po podwyżce stawek – około - 307 000
 
Szacunki nie uwzględniają wzrostu cen odbioru i zagospodarowania śmieci przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z Olsztyna (ZGOK) oraz wzrostu cen transportu śmieci do stacji przeładunkowej w Medynach za Lidzbarkiem Warmińskim przez firmę Eko-Bartko z Bartoszyc. Natomiast, już po podjęciu uchwały przez Radę Gminy 28 grudnia 2018r., dnia 31 grudnia 2018r. ZGOK w Olsztynie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjął uchwałę o podniesieniu opłat za odbiór i zagospodarowania śmieci o ponad 40%. Nasza gmina posiadająca 0,94% udziałów wraz z uczestniczącymi w głosowaniu gminami naszego powiatu głosowała przeciw wzrostowi cen odbioru, natomiast przedstawiciel miasta Olsztyn (38,62% udziałów) wraz z innymi gminami głosował za podniesieniem opłat. Po podwyżce wzrost cen netto za tonę wynosi dla wybranych frakcji odpowiednio:
śmieci zmieszane z 300zł na 418zł, wzrost o 40%
odpady zielone z 270zł na 320zł, wzrost o 18,5%
odpady kuchenne z 1000zł na 1150zł, wzrost o 15%
opony z 250zł na 400zł, wzrost o 60%
lodówki i telewizory z 1zł na 500zł, wzrost o 49 900%
pozostały sprzęt z 1zł na 60zł, wzrost o 5 900%
popiół z 205zł na 225zł, wzrost o 10%
opakowania niebezpieczne z 3000zł na 5500zł, wzrost o 83%
rozpuszczalniki z 3000zł na 4900zł, wzrost o 63%
kwasy z 3000zł na 10 000zł, wzrost o 233%
środki ochrony roślin z 3000zł na 4900zł, wzrost o 63%
baterie z 1zł na 300zł, wzrost o 29 900%
odpady ceramiczne z 153zł na 250zł, wzrost o 63%
śmieci zmieszane budowlane z 400zł na 480zł, wzrost o 20%
gruz z 157zł na 270zł, wzrost o 72%
szkło z 800 na 850zł, wzrost o 6%
tworzywa sztuczne budowlane z 600zł na 800zł, wzrost o 33%
tekstylia z 500zł na 600zł, wzrost o 20%
 
Sytuacja w jakiej obecnie znalazła się nasza gmina, wraz z pozostałymi 36 samorządami naszego województwa, jest konsekwencją konieczności zawarcia jeszcze w 2009 roku umowy, na mocy której, zgodnie z uchwalonym przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego WPGO „połączono gminy” w celu wspólnego wybudowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w związku z dostosowaniem procesu unieszkodliwiania odpadów do przepisów unijnych. Podpisana umowa uniemożliwia faktycznie tworzenie alternatywnego procesu zagospodarowania śmieci i nakłada obowiązek na 37 samorządów ponoszenia kosztów zagospodarowania śmieci, wytwarzanych w Regionie Centralnym WPGO.  Dlatego też, przez okres 25 lat od podpisanie w/w umowy, gminy proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, muszą wspólnie ponosić koszty związane z ich unieszkodliwianiem. Spółka ZGOK z Olsztyna wykonując prognozę na najbliższe lata przewiduje dalszy wzrost opłat w kolejnych latach związanych z unieszkodliwianiem śmieci. Składa się na to między innymi:
 
 • wzrost opłaty marszałkowskiej,
 • brak mocy przerobowych (zakład wybudowano z myślą o przetwarzaniu 95 000 ton śmieci, a obecnie wpływa 133 000 ton i ilość ta będzie rosła),
 • konieczność przekazania do zagospodarowania innej instalacji RIPOK 38 000 ton,
 • inwestycje zwiększające moce przerobowe,
 • konieczność wybudowania stacji przeładunkowej w miejscowości Kocioł Duży opodal Pisza (szacunkowa kwota 4 500 000 zł),
 • konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników (praca na 3 zmiany), obecnie brakuje około 10% składu załogi,
 • wzrost stawki wynagrodzenia minimalnego,
 • konieczność dopłacania do wytwarzanego RDF’u (paliwa) w celu jego zagospodarowania (które pierwotnie miało przynosić dochód spółce w wysokości około 110 zł za tonę, a obecnie jest kosztem wynoszącym około 285 zł za tonę w 2019 roku),
 • koszty obsługi pożyczek zaciągniętych przez ZGOK w wysokości  około 47 000 000 zł.
Poniżej zamieszczamy skany pism otrzymanych od ZGOK Olsztyn.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Zespół Promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, w imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 12:00 w Lidzbarku Warmińskim w Hotelu Krasicki (Pl. Zamkowy 1/7).
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 określa m.in. cele, kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz priorytety finansowe środków budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzących latach. Z projektem dokumentu można zapoznać się tutaj: www.miir.gov.pl/ksr .
Uwagi i wnioski do KSRR 2030 można składać do 20 stycznia 2019 r.:
 • przy użyciu formularza  na adres e-mail: polityka.regionalna@miir.gov.pl z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030"
 • na adres pocztowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, Warszawa 00-926 Warszawa z dopiskiem "Konsultacje KSRR 2030" 
Na spotkanie należy zgłosić się za pomocą formularza dostępnego pod adresem:https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-warminsko-mazurskie/.
Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zimowisko dla dzieci rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w Zakopanym

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, organizuje zimowisko  dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierza Ełckiego„.
czytaj dalej

Zadbaj o bezpieczeństwo- Zaproś kominiarza

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielkąjego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza!  Taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Krajowa Izba kominiarzy przypomina o obowiązakach właścicieli i zarządców budynków związanynych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
 
KOMINIARZ CZY STRAŻAK? - WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

Załączniki

Wspólne działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Lipowa” z gminą Sępopol

 • 14-12-2018
Dzięki współpracy spółdzielni i gminy udało się uzyskać pieniądze na nową nawierzchnię…
czytaj dalej

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykajacych się z trudnościami w rozwoju kariery. Program wspiera młodych utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde sypendium to 10 000 zł na realizację celów sportowych. Wnioski należy składać do 14 grudnia. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostepne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl
czytaj dalej

Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow

29 listopada w Reszlu odbyło się Krajowe Zebranie członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele 25 miasteczek Cittaslow, w tym Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk wraz z pełnomocnikiem. Podczas spotkania wybierano nowe władze sieci. Decyzją burmistrzów miasteczek koordynatorem został p. Jacek Kostka, zastępcą koordynatora wybrano p. Jacka Wiśniowskiego. Nie zabrakło informacji o działaniach planowanych w 2019 r. realizowanych w ramach członkostwa w sieci.Przedstawiciele miasteczek Cittaslow na miejsce festiwalu, który odbędzie się w maju, wybrali Górowo Iławeckie.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP gminy Sępopol

Dnia 27 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Strażom Pożarnym Gminy Sępopol sprzętu ratowniczego.
czytaj dalej

Inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sępopolu

W czwartek 22 listopada odbyła się I sesja nowej, po raz pierwszy, pięcioletniej kadencji Rady Miejskiej w Sępopolu. Obrady prowadził najstarszy wiekiem obecny na sesji radny Grzegorz Borowski.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Sępopolu Joanna Wójtowicz wręczyła nowo wybranym zaświadczenia o wyborze na Radnych Gminy Sępopol. Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Sępopola wręczyła również Pani Irenie Wołosiuk, po czym dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych pospieszyli z kwiatami i gratulacjami z okazji ponownego objęcia Urzędu Burmistrza. Po złożeniu ślubowań radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego.W wyniku głosowania nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sępopolu został Krzysztof Siudek a Wiceprzewodniczącymi Irena Krajewska i Danuta Rybak.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: sesja

1 2 3 4 5

Kontakt - stopka

Adres urzędu

URZĄD  MIEJSKI W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk