Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/11/21, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 2020r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe

20 maja 2021r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
 
 
 
Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:
 1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
  W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
 2. producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym nastąpiło obniżenie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w związku z wystąpieniem w 2020 r. szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi, lawiną lub suszą, które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu (§13zh).
  Termin składania wniosków zostanie określony w drodze ogłoszenia MRiRW po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.
Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.
Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.
Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.
Do wniosku, będzie należało dołączyć:
 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2020 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę:
Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
2)będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
3)w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
 • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
 • zostały oszacowane przez komisję powołana przez właściwego wojewodę i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji lub
4) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które:
 • spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu,
 • zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.
Wysokość stawki pomocy wynosi:
 1. 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 2. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 1, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
 3. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
 4. 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
 5. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw innych niż wymienione w pkt 4, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  70% plonu.
W przypadku gdy producent rolny deklaruje we wniosku o przyznanie pomocy, powierzchnię upraw rolnych, do której można zastosować więcej niż jedną stawkę pomocy na 1 ha powierzchni upraw rolnych, do obliczenia wysokości pomocy stosuje się wyższą ze stawek przysługujących na 1 ha powierzchni upraw rolnych zadeklarowanej we wniosku.
Pomoc będzie udzielana jako pomoc publiczna, na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1) oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.  

Wysokość pomocy ustala się, jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Pomoc będzie podlegała także pomniejszeniu o 50%, jeżeli:
 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk: gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Termin składania wniosków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania tych wniosków.
Formularz wniosku wraz z instrukcją obsługi wniosku udostępniony zostanie na stronie internetowej Agencji.
Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy

Do wniosku będzie należało dołączyć:
 1. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub
 2. protokół oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, albo uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk tego protokołu;
 3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.
 
Źródło: arimr.gov.pl
 

To oni czuwają, byśmy mogli czuć się bezpiecznie. Podziękowaliśmy naszym strażakom — ochotnikom

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka miały charakter wyjątkowy. W związku z panującą pandemią COVID-19, zrezygnowaliśmy z organizacji gminnych obchodów Dnia Strażaka. Dlatego też, aby okazać naszą wdzięczność wszystkim strażakom — ochotnikom, przedstawiciele gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych zostali zaproszeni przez Irenę Wołosiuk, burmistrz Sępopola do Urzędu Miejskiego.

Druhowie byli zapraszani indywidualnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. To szczególna okazja, aby skierować do naszych strażaków ochotników najwyższe wyrazy uznania oraz podziękowania za zaangażowanie, poświecenie oraz aktywną działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta i gminy Sępopol.
Wraz z podziękowaniami i życzeniami na ręce druhów Burmistrz Sępopola przekazała zakupione ze środków gminy upominki w postaci sprzętu i umundurowania strażackiego na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

 

Jednostka OSP Sępopol otrzymała rozkładany parawan ochronny stanowiący osłonę miejsca wypadku, chroniąc jednocześnie prywatność osób rannych i zabitych.
 

OSP Lipica zestaw profesjonalnych ledowych latarek przystosowanych do pracy w trudnych warunkach pożarowych na indywidualne wyposażenie dla pięciu strażaków.
 

 
OSP Judyty obuwie specjalne skórzane dla czterech osób oraz lekkie kurtki ochronne przeciwdeszczowe.
 
OSP Różyna komplety mundurów koszarowych dla czterech osób, trzyczęściowych ubieranych przez strażaków pod ubranie specjalne ognioochronne i wykorzystywane przy akcjach ratowniczych.
 
Ubiegły rok pokazał, jak różnorodne mogą być działania strażaków. Podczas walki z epidemią strażacy angażują się we wszelkie niezbędne działania począwszy od rozsyłania komunikatów głosowych o zagrożeniu wirusem, dystrybucji środków dezynfekcyjnych do gminnych szkół oraz parafii dekanatu Sępopol. Nasi ochotniczy również czynnie wspierają Narodowy Program Szczepień poprzez organizacje gminnego transportu mieszkańców gminy do punktu szczepień.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim druhom za szczere oddanie, wielki trud i determinację. To Wy dbacie o nasze bezpieczeństwo, nie tylko w przypadku pojawienia się ognia. Wy jesteście darzeni największym zaufaniem. Dziękujemy Wam za wszystkie interwencje i czuwanie, abyśmy mogli się czuć bezpiecznie.

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Przypominamy, że od 1.07.2009 r. funkcjonują fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, którymi administruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno–spożywczych. Na mocy ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43 j.t.) - cele funduszy są realizowane w oparciu o strategie promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, a także poprzez prowadzenie kampanii promocyjnych i informacyjnych, w tym m.in. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Funduszy Promocji.
 
 
 
Ponadto w związku z panującą pandemią COVID-19 do ustawy o funduszach promocji wprowadzono zapis umożliwiający wspieranie działań mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.
Wpłaty na fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
 • świnie żywe,
 • bydło i cielęta żywe,
 • konie żywe,
 • owce żywe,
 • zboża,
 • owoce i warzywa,
 • drób żywy,
 • ryby.
Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka naliczane są w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego kilograma mleka. Z dniem 01.08.2019 r. został utworzony Fundusz Promocji Roślin Oleistych - wpłaty w tym przypadku wynoszą 0,2% wartości netto towarów.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przedsiębiorcy (z wyłączeniem pierwszych podmiotów skupujących mleko) składają deklaracje do Dyrektora Generalnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy zobowiązanego do naliczenia, pobierania i przekazania wpłat na fundusze promocji - w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego do Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn. Deklaracja powinna zostać złożona do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.
 
W ramach ułatwienia podmiotom rozliczania zobowiązań umożliwiono złożenie deklaracji drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ Warunkiem elektronicznego złożenia deklaracji jest posiadanie Profilu Zaufanego. Deklarację można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP przy pomocy Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5248876, na stronie internetowej KOWR pod adresem www.kowr.gov.pl/promocja w zakładce fundusze promocji lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.
 
Źródło: KOWR

Wiele urzędowych spraw załatwisz przez Internet na stronie www.e.sepopol.pl

 
W Urzędzie Miejskim w Sępopolu wprowadzony został innowacyjny system informatyczny. Cyfryzacja usług umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet. Wiele spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu na stronie www.e.sepopol.pl
 
Informacje dotyczące podatków, gospodarki odpadami, deklaracje, wnioski, możliwość sprawdzenia wysokości zobowiązań, powiadomienia o zbliżających się terminach płatności, płatności online – to usługi, informacje, dokumenty dostępne po zalogowaniu w systemie.
 
Tam nasi mieszkańcy i kontrahenci mogą:  sprawdzać historię i stan swoich zobowiązań oraz szybko i bezpiecznie realizować płatności (podatki i opłaty, w tym za odbiór odpadów komunalnych). Wszystkie dane do przelewu wypełniane są automatycznie.
 
JAK TO ZROBIĆ?
1️⃣ Poprzez profil zaufany – po zalogowaniu bezpośrednio korzystasz z wszystkich funkcji systemu.
2️⃣ Poprzez rejestrację na stronie internetowej www.e.sepopol.pl. W takim przypadku konieczna będzie jednorazowa wizyta w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, w celu potwierdzenia tożsamości.
 
Wszelkich informacji na temat platformy i sposobu rejestracji można uzyskać w Wydziale Finansowym, tel. 89 7613581 lub 89 7613161. 

Nagraj film o Narodowym Spisie Powszechnym i wygraj nagrodę

Urząd Statystyczny w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie filmowym „NAKRĘĆ SIĘ NA SPIS”. Filmy promujące ideę Narodowego Spisu Powszechnego należy przesyłać do 31 maja 2021 roku.
 
 
 

Niech Święty Florian nieustająco czuwa nad Wami i Waszymi Rodzinami

Drogie Druhny i Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy Sępopol!
 
Z okazji Dnia Świętego Floriana, patrona Strażaków, składamy serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą i codzienną gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy oraz za wkład w zachowanie tradycji i rozwój lokalnych społeczności.
 


Życzymy dumy z noszenia munduru, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech Święty Florian, patron Strażaków nieustająco czuwa nad Wami i Waszymi Rodzinami!
 
 
 
 
 
 

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie patriotycznym

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie o Konstytucji Trzeciego Maja i Święcie Flagi Państwowej, nad którym patronat objęła Burmistrz Sępopola, Pani Irena Wołosiuk.
 
Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP Sępopol. Celem konkursu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na tematy związane z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3 Maja, rozwijanie zainteresowań tematyką historyczną wśród młodzieży, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, kształtowanie patriotyzmu, szacunku dla tradycji i symboli narodowych, promowanie twórczości plastycznych, pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej.
 
Uczestnicy podzieleni będą na trzy grupy wiekowe. Pierwsza grupa wiekowa to uczniowie z klas I-IV. Ich zadaniem jest przedstawienie w formie pracy plastycznej sposobu świętowania świąt majowych przez uczestnika i jego najbliższych.
 
Uczniowie klas V-VI i VII-VIII w ramach konkursu będą musieli rozwiązać zadania testowe, które będą udostępnione online na platformie Testportal.pl. Zróżnicowanie pomiędzy uczniami młodszymi z klas V i VI a starszymi z klas VII i VIII polega głównie na obszarze zagadnień, z którymi będą w ramach konkursu musieli się zapoznać.
 
Zgłoszenia przyjmuje oraz całość koordynuje: Franciszek Maszota, f.maszota@zspsepopol.pl
 
 

Wybierzemy czystą i piękną zagrodę oraz estetyczną wieś

Zachęcamy mieszkańców miejscowości z gminy Sępopol do udziału XXV edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Celem konkursu jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi z terenu gmin należących do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W konkursie mogą wziąć udział wsie z terenu gmin — członków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. 

Przedstawicieli miejscowości chętnych do udziału w konkursie zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Sępopolu. 
 
Szczegóły dotyczące uczestnictwa w konkursie można uzyskać u P. Beaty Pakuła – Sekretarza Gminy Sępopol (tel. 89 761 31 61, e-mail: sekretarz@sepopol.pl). Na zgłoszenia czekamy do 7 maja 2021 r. do godz. 13:00. 
 
 Do konkursu wytypujemy trzy miejscowości. Nie mogą w nim brać udziału wsie, które w ostatnich 5 edycjach zajęły I miejsce.

Trzy odcinki dróg w Liskach uzyskały dofinansowanie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pokryje 100% kosztów inwestycji.
          Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią SarsCov-2, a także absencji w pracy wielu pracowników urzędu, związanej z zachorowaniami na grypę, staramy się przygotowywać wnioski dotyczące uzyskiwania wsparcia finansowego, przeznaczonego na drogi w naszej gminie. Jak co roku, tak też i obecnie złożyliśmy dokumentację dotyczącą udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, przyznawanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na przebudowę dróg. Drogi które mogą skorzystać z takiego wsparcie, to te które w minionych latach wchodziły w skład dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. W tym roku środki w budżecie KOWR’u są znacząco niższe na tego typu wsparcie, ale mimo tego nasza gmina otrzyma dofinansowanie na inwestycję drogową zlokalizowaną w miejscowości Liski, a dotyczącą trzech odcinków dróg. W ostatnim czasie zawarto stosowną umowę, na mocy której KOWR O/T Olsztyn udzieli wsparcia finansowego, którego wysokość pokryje 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W najbliższych dniach ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienie wykonawcy prac. Droga zostanie wykonana z wierzchnią warstwą w postaci kostki polbrukowej, a także składać się będzie z kilkuwarstwowej nowej podbudowy. Mamy nadzieję, że jeszcze przed okresem wakacyjnym prace budowlane ruszą. Za udzielenie wsparcia serdecznie dziękujemy dyrektorowi oddziału terenowego KORW w Olsztynie p. Grzegorzowi Kierozalskiemu, który doskonale rozumie problemy małych, o bardzo niskich dochodach gmin naszego województwa.   
         Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze w bieżącym roku wykonana zostanie, przez samorząd powiatowy, nowa nawierzchnia drogi powiatowej numer 1390N, prowadzącej od granicy administracyjnej naszej gminy, na styku z gminą Bartoszyce, przez miejscowość Liski, aż do wsi Turcz. Jest to drugi etap prac prowadzonych przez powiat na tej drodze. Końcowy trzeci etap zakłada przebudowanie drogi aż do ulicy Długiej, znajdującej się na terenie miasta Sępopol. Trzeci etap planowany jest na przyszły rok, a jego realizacja uzależniona jest od uzyskanego dofinansowania. Wszystkie etapy przebudowy drogi współfinansowane są w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych, którym dysponuje prezes rady ministrów.

Spisz się i wygraj samochód osobowy

Serdecznie zachęcamy do udziału w loterii promocyjnej związanej z udziałem w spisie powszechnym. W loterii może wziąć udział każdy, kto samodzielnie spisze się przez Internet na spis.gov.pl. Zgłoszenia przyjmujemy już od 22 kwietnia 2021 r. Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł (nagrody I-ego stopnia), a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca – 16 samochodów osobowych!
 
 
 
 
Aby wziąć udział w loterii należy:
 
 • Wejść na stronę spis.gov.pl i spisać się w dogodnej dla siebie chwili
 • Pobrać i zachować unikatowy, 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii
 • Zgłosić kod na stronie loteria.spis.gov.pl.  od 22 kwietnia r. do 7 lipca 2021 r.
 • Sprawdzać wyniki losowania w mediach społecznościowych i na stronie loteria.spis.gov.pl – pierwsze losowanie już 7 maja 2021 r.
 
 
Im szybsze zgłoszenie do loterii tym większa szansa na wygraną! Jeden kod może wziąć udział w wielu losowaniach. Wszystkie zarejestrowane zgłoszenia wezmą udział w losowaniu finałowym. Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 
W sprawie pytań dotyczących loterii prosimy także o kontakt z pod numer 22 871 99 21 (infolinia czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).
 
Zródło: spis.gov.pl
1 2 3 4 5 6 ... 20