Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 28/05/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

Aktualności

Obudziliśmy Łynę po raz dziewiąty

W minioną sobotę odbyło się sprzątanie brzegów rzeki Łyny. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Razem z wiosną Łyna budzi się do życia”.
          Sprzątanie rozpoczęło się od zbiórki na placu targowym, na którą stawili się: mieszkańcy Sępopola, młodzież, członkowie Koła Wędkarskiego „Kleń” z Sępopola, wędkarze z Bartoszyc, pracownicy Lasów Państwowych, przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej z Mrągowa i z Bartoszyc, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Sępopola, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej oraz funkcjonariusze Posterunku Policji z Sępopola,  członkowie Ludowego Klubu Sportowego „Łyna”, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz pracownicy ZGMiUK. Teren brzegów rzeki został podzielony na 5 obszarów, począwszy od przystani na stadionie miejskim, do granic miasta za MGOPS. Znalezione śmieci pakowano do worków i gromadzono na brzegach rzeki, skąd odbierały je patrole wodne i transportowały na miejsce załadunku. Kolejne strefy sprzątania były podzielone na rzeczne odcinki, aż do granicy państwa z Obwodem Kaliningradzkim. Łącznie na rzece pływało 6 łodzi, które wyławiały śmieci z brzegów oraz nurtu rzeki. Cała akcja przyniosła efekt w postaci dwóch 4-tonowych przyczep różnego rodzaju odpadów.
Po ciężkim wysiłku przyszedł czas na odpoczynek, który zorganizowany został na przystani wodnej w Stopkach. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem w postaci grochówki oraz pieczonych kiełbasek. Na koniec Pani Burmistrz podziękowała uczestnikom za czynny udział w sprzątaniu Łyny oraz zaprosiła na kolejną edycję akcji za rok.
 
           W sprzątaniu wzięło udział 80 osób. Cieszy fakt, że z każdym rokiem ilość zbieranych śmieci się zmniejsza, a Łyna - królowa rzek Warmii i Mazur pięknieje.
 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej akcji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

45Galeria zdjęć: Sprzątanie Łyny 2019

Wizyta trzech posłów.

Przed nami kolejna inwestycja ze środków Unii Europejskiej

Dom Kultury uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
          Jeszcze w 2018 roku złożono wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego na prace budowlano-remontowe dotyczące sępopolskiego Domu Kultury w ramach osi priorytetowej 6 - "Kultura i dziedzictwo", działanie 6.1 - ”Infrastruktura kultury", poddziałanie 6.1.2 - "Instytucje kultury", Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plany dotyczące adaptacji pomieszczeń, remontu, termomodernizacji, a także wymiany systemu centralnego ogrzewania zapoczątkowano jeszcze w 2017 roku, jednak z uwagi na brak stosownych naborów w ramach środków unijnych nie można było uzyskać dofinansowania. Postępowanie oceniające trwało kilka miesięcy i ostatecznie nasz wniosek znalazł się na liście inwestycji, których dofinansowanie uzależnione było od wygospodarowanych oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć postępowań przetargowych.  Dzięki temu, że takie oszczędności powstały, nasz wniosek ostatecznie uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach prac wykonany zostanie nowy podział funkcjonalny pomieszczeń (nowe ścianki działowe, podkłady betonowe na suficie, wykonanie nowych posadzek antypoślizgowych, malowanie ścian i sufitów, nowe drzwi wewnętrzne, nowe witryny, instalacja sanitarna, modernizacja instalacji elektrycznej, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne w technologii LED oraz ułożenie nowej instalacji teletechnicznej). Część przyznanych środków przeznaczona będzie za zakup wyposażenia (łącznie 191 szt./kpl. wyposażenia trwałego potrzebnego do rozszerzenia i podniesienia jakości oferty kulturalnej) niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej przez Dom Kultury. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 stycznia 2020 roku. Wniosek który obecnie uzyskał dofinansowanie jest jednym z dwóch wniosków które zostały złożone w naborach organizowanych przez urząd marszałkowski. Kolejny wniosek jest obecnie po pozytywnej ocenie formalnej i oczekuję na ocenę przyznającą punktację. Dokumentacja złożona w tym naborze dotyczy głębokiej termomodernizacji budynku Domu Kultury w ramach środków przyznanych na odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że i ten wniosek uzyska wsparcie finansowe w wysokości 85%.
          Warty podkreślenia jest fakt, że zarówno dokumentacja będąca załącznikiem do wniosków w obu wyżej wymienionych naborach, jak też dokumentacja dotycząca: wszystkich gruntownie przebudowywanych dróg, świetlic, termomodernizacji szkół w Ponikach i Dzietrzychowie wraz z instalacją pomp ciepła, przystani rzecznych, remontu remiz OSP, zaplecza socjalnego LKS "Łyna", wykonana została w okresie kadencji obecnej burmistrz – Ireny Wołosiuk.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Dom Kultury

Robocze spotkanie z byłym Wiceministrem Rolnictwa p. Zbigniewem Babalskim

Omówiono plany inwestycyjne oraz możliwości uzyskania wsparcia rozwoju naszej gminy ze strony administracji rządowej.
          26 marca bieżącego roku w Działdowie burmistrz Irena Wołosiuk spotkała się z posłem p. Zbigniewem Babalskim (byłym wiceministrem rolnictwa) w sprawie wsparcia starań naszej gmina zmierzających do ujęcia w planie rozwoju sieci gazowniczej również i Sępopola. Prace koncepcyjne oraz projektowe prowadzone są w ministerstwie energii, na czele którego stoi minister p. Krzysztof Tchórzewski. Realizacją natomiast zajmuje się Polska Spółka Gazownicza, która stanowi Grupę Kapitałową Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNIG). W ramach inwestycji w rozbudowę i modernizację gazowej sieci dystrybucyjnej planowanie jest do roku 2022 zgazyfikowanie ponad 300 gmin z terenu całego kraju. Oczywistą kwestią jest to, że dostęp do gazu ziemnego to także szansa dla gminy na przyciągnięcie inwestorów i rozwój gospodarczy, jak również wsparcie rozwoju jedno i wielorodzinnego budownictwa. Obecnie środki jakie rząd zamierza przeznaczyć na budowę nowych sieci na terenie niezgazyfikowanym, przyłączenia nowych odbiorców oraz inwestycje zwiększające przepustowość infrastruktury wynoszą około 7,5 mld zł. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wysiłkom oraz przy wsparciu posłów p. Leonarda Krasulskiego, p. Zbigniewa Babalskiego oraz p. Adama Ołdakowskiego, Sępopol, podobnie jak i np. Elbląg zostanie objęty rządowym wsparciem w tej kwestii.
 
        Prócz tematu dotyczącego gazyfikacji gminy na spotkaniu poruszono również sprawę inwestycji drogowych planowanych do realizacji w naszej gminie. Uzyskaliśmy zapewnienie, że sprawa kilkunastu wniosków złożonych jeszcze w poprzednim roku, jak również w obecnym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostanie poruszona przez  posła przy najbliższym spotkaniu z nowo mianowanym dyrektorem generalnym KOWR w Warszawie, p. Grzegorzem Piętą. Nowy dyrektor otrzymał mianowanie z rąk premiera Mateusza Morawieckiego 6 marca bieżącego roku.  Warto podkreślić, że prócz obecnie rozpoczętej inwestycji drogowej w miejscowości Liski, która jest finansowana w 100% ze środków KOWR’u, na podpisanie umów z instytucją finansująca w ciągu najbliższych dni oczekują 2 kolejne odcinki dróg. Decyzje przyznające środki zapadły w ostatnim tygodniu, a obecnie na ukończeniu jest kompletowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej naszej gminie przez KOWR O/T Olsztyn.
 
          Kolejnym tematem była kwestia zorganizowania spotkania w Sępopolu z rolnikami oraz mieszkańcami w sprawie sytuacji w rolnictwie, jak również problemów z którymi zmagają się niewielkie, położone peryferyjnie gminy naszego województwa. Mamy zapewnienie, że ciągu najbliższych dni zostanie ustalony termin takiego spotkania. Poseł natomiast zapewnił, że razem z nim przyjedzie cały szereg osób, które w swych kompetencjach mają pomoc tego typu ośrodkom. Wierzymy, że będzie to dobra okazja aby przekazać bezpośrednio osobom decyzyjnym w naszym państwie szczegółowe informacje o wszelkich problemach z jakimi zmagają się mieszkańcy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Spotkanie z posłem Zbigniewem Babalskim

Remont świetlicy w Romankowie w ramach PROW.

Podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.
          18 marca Burmistrz Sępopola – Irena Wołosiuk podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych dotyczących przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Romankowie. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty następujących firm:
 
 1. Spec-Bud Kuś Krystian z Mrągowa
 2. Firmy Usługowo – Handlowej - Jolanty Andruszkiewicz z Bartoszyc
 3. Firmy Handlowo – Usługowej „Mozaika” – Pawła Puciato z Sępopola
 
          Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Mozaika”, p. Pawła Puciato, opiewającą na kwotę  91 018,37 zł. Szacunkowe koszty wykonania inwestycji, określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiły 110 891,74 zł. W związku z wyborem najkorzystniejsze cenowo oferty budżet gminy zyskał oszczędności wynoszące blisko 20 000 zł.
Przypomnijmy, że świetlica w Romankowie uzyskała wsparcie finansowe wynosi 63,63% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na „inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W ramach prac przewidziane jest wykonanie między innymi:
 • kompleksowa wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem,
 • przemurowanie kominów,
 • odbicie tynków,
 • wymiana części okien na spełniające obecnie obowiązujące normy dotyczące przenikalności cieplnej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • naprawa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wykonanie opaski wokół budynku.
Mamy nadzieję, że przebudowana świetlica zaspokoi potrzeby kulturalne i społeczne oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Romankowa.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Romankowo remont świetlicy

UWAGA - bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych

Przedmurze odzyska dawny blask

W poniedziałkowe przedpołudnie gościliśmy w murach Urzędu specjalistów architektury krajobrazu z filii Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego z siedzibą w Polessku w obwodzie kaliningradzkim.
Naukowcy, po spotkaniu wprowadzającym udali się w teren naszego miasta w celu dokonania oględzin przygotowania projektu zagospodarowania terenu przedmurza. Wszystko w stylu, który nawiązuje do gotyckiego charakteru tego miejsca. Dzięki inicjatywie Ireny Wołosiuk, burmistrz Sępopola powstanie tu  scena, alejki oraz miejsca rekreacyjne.

- Bardzo mnie cieszy, że tematem zajęli się profesjonaliści. Mam nadzieję, że powstanie projekt, który będzie funkcjonalny, a zarazem spotka się z zainteresowaniem mieszkańców i naszych gości – mówi Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola. - Ważne jest to, że udział uczelni oraz rosyjskich studentów znacznie obniży koszt naszego zamierzenia, ponieważ projekt będzie zrealizowany bezkosztowo, a w jego realizację zaangażują się rosyjscy studenci, którzy będą u nas odbywać swoje praktyki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

„Dzień Sołtysa”

Wielkie święto wszystkich sołtysów.
czytaj dalej

Harmonogram wyborów sołeckich

Załączniki

Nowe połączenia autobusowe Sępopol - Bartoszyce w soboty

 
 
 
Szanowni Państwo,
z dniem 9.03.2019r. (sobota) firma DELUX z Bartoszyc otwiera nowe połączenia na trasie
Sępopol-Bartoszyce-Sępopol. Kurs będzie realizowany tylko w SOBOTY.
 
Rozkład jazdy:

  8:20 SĘPOPOL DWORZEC AUTOBUSOWY - LISKI - BARTOSZYCE
  9:50 BARTOSZYCE - WIATROWIEC - SĘPOPOL - LISKI- BARTOSZYCE
  13:20 BARTOSZYCE - LISKI - SĘPOPOL - WIATROWIEC - BARTOSZYCE
  16:00 BARTOSZYCE - LISKI - SĘPOPOL - WIATROWIEC
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1Galeria zdjęć: Rozkład jazdy sobota - Delux