Logo: Urząd Gminy Sepopol
Dzisiaj jest: 25/06/24, godzina: Aktualna godzina
Logo: BIP

RFIL

Przebudowa kolejnej drogi zakończona. Dworcowa w Sępopolu odzyskała blask

          Nie do poznania zmieniła się ulica i plac Dworcowy w Sępopolu. Zniknęły stare krawężniki, płyty chodnikowe i dziurawa nawierzchnia jezdni. Teraz chodniki są z kostki betonowej, natomiast na jezdni i ścieżkach rowerowych ułożony został nowy asfalt, w pełnej 4 warstwowej konstrukcji.

 
          Ulica od wielu lat wymagała remontu, dlatego władze gminy intensywnie zabiegały o środki zewnętrze na ten cel. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu, przez Urząd Miejski w Sępopolu, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 360 382,24 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w pozostałej kwocie 399 366,58 zł. Cała inwestycja kosztowała 759 748,82 zł i sfinansowana została w 100% ze środków zewnętrznych.

          Podczas prac zmodernizowano podbudowę oraz nawierzchnię jezdni. Ułożono nowe, estetyczne chodniki z kostki betonowej. Zbudowane zostały również zatoki parkingowe i autobusowe. Wymieniono sieć wodociągową oraz wybudowaną zupełnie nową kanalizację deszczową, a także kanał technologiczny umożliwiający umieszczenie w przyszłości sieci teletechnicznych bez konieczności ingerencji w nawierzchnię. Wykonane prace wpłynęły pozytywnie na usprawnienie ruchu samochodowego oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych. Od tej chwili do Miejsca Obsługi Rowerzystów wybudowanego w ciągu ścieżki rowerowej Green Velo, a zlokalizowanego na sępopolskim dworcu, do którego prowadzi ścieżka rowerowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.


          Niebawem dzięki środkom z programu Polski Ład zostanie przebudowane kolejne 11 ulic w Sępopolu i 2 Dzietrzychowie, a także dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - droga w Wiatrowcu. Zakończone zostaną również prace na drodze w Smolance, a na wyłonienie wykonawcy czekają kolejne odcinki dróg w tej miejscowości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ul. Dworcowa II

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: ul. Dworcowa II przed inwestycją

13 dróg uzyskało dofinansowanie w wysokości 95%

Dzięki blisko 8 000 000 zł z programu „Polski Ład” kolejne drogi zostaną gruntownie przebudowane.
          21 października na zamku w Nidzicy premier p. Mateusz Morawiecki przekazał zaproszonym samorządowcom oficjalną informację dotyczącą wyników pierwszego pilotażowego naboru wniosków w ramach programu „Polski Ład”. Samorządy mogły składać wnioski na inwestycje między innymi: drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Trzy wnioski złożone przez naszą gminę dotyczyły inwestycji drogowych, w których zakresie ujęto również wymianę: nawierzchni chodników, instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej, a także wybudowanie wzdłuż dróg kanałów technologicznych umożliwiających ułożenie w późniejszym okresie sieci teletechnicznych. Spośród trzech złożonych wniosków, dofinansowanie uzyskał jeden wniosek który zawiera 13 odcinków dróg. Dofinansowanie jakie uzyskała gmina pokryje 95% kwalifikowanych kosztów inwestycji. Jest to najwyższe dofinansowanie jakie kiedykolwiek możliwe było do uzyskania w naborach konkursowych  na tego typu inwestycje. Warto przypomnieć, że również bardzo duże dofinansowanie, jednak odrobinę mniejsze, bo wynoszące 90%, gminy mogły uzyskać w programie transgranicznym Polska-Rosja, jednak dofinansowanie otrzymały zaledwie 3 samorządy, w tym nasz. Większe dofinansowanie można uzyskać jedynie w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wynoszącej aż 100%. O takie wsparcie nasza gmina występuje corocznie już od kilku lat. Za to udzielaną pomoc bardzo dziękujemy, zwłaszcza dyrektorowi KOWR O/T Olsztyn p. Grzegorzowi Kierozalskiemu. Natomiast ogromne słowa podziękowania należą się posłowi ziemi bartoszyckiej p. Adamowi Ołdakowskiemu. To przede wszystkim dzięki jego pomocy nasza gmina uzyskała to gigantyczne wsparcie finansowe, które umożliwi wykonanie prac na kolejnych odcinkach dróg, tak oczekiwanych przez mieszkańców.
 
          W ramach inwestycji planowana jest przebudowa następujących ulic:
 • ul. Ogrodowej,
 • ul. Włókienniczej,
 • ul. Spółdzielczej,
 • ul. Mickiewicza,
 • ul. Piaskowej,
 • ul. Nad Gubrem,
 • ul. Bocznej,
 • ul. Dworcowej etap I, (etap II obecnie jest realizowany ze środków RFRD)
 • ul. Krótkiej,
 • ul. Przemysłowej,
 • rozwidlenie al. Wojska Polskiego przy byłej Roszarni,
 • oraz 2 odcinków dróg w miejscowości Dzietrzychowo.
 
          Łącznie wsparcie z programu „Polski Ład”, w wysokości 24 mld zł otrzyma 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
 
            W przygotowaniu są kolejne nasze wnioski do 2 naboru w ramach programu „Polski Ład”. Tym razem nasza gmina będzie mogła złożyć 3 wnioski (na podobnych zasadach jak to było w pierwszym naborze) oraz dodatkowo 2 dzięki temu, że na naszym terenie niegdyś funkcjonowały Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy wsparcie naszych kolejnych inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Drogi - Polski Ład

Przebudowa ul. Dworcowej w Sępopolu

Jeszcze w tym roku kolejna ulica zostanie gruntownie przebudowana…
          Z przyjemnością pragniemy poinformować, że zawarto umowę z firmą „ALTOR” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, na mocy której w najbliższych miesiącach zrealizowana zostanie gruntowna przebudowa ulicy Dworcowej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w prac, w wyznaczonym terminie złożono zaledwie 1 ofertę na kwotę 753 481,97 zł.  Kwota jaką zaproponowała firma z Mińska Mazowieckiego, przewyższała założone szacunkowe koszty realizacji prac (w oparciu o kosztorys inwestorski), które wynosiły 633 667,56 zł. Dlatego też, aby wykonać planowaną inwestycję niezbędnym było zwiększenie wkładu własnego gminy. Tak też uczyniono. Niestety w ostatnim okresie można zaobserwować, że koszty realizacji inwestycji drogowych znacząco wzrosły. Jak doskonale widać na przykładzie chociażby inwestycji w miejscowości Wiatrowiec, część firm proponuje ceny na poziomie podobnym do tych z ubiegłego roku, a znaczna większość podnosi drastycznie swoje oferty. Dlatego też, to co było planowane w minionych latach jest obecnie niezmiernie trudne do zrealizowania z uwagi na niewspółmierny wzrost cen usług budowlanych.
               
Nowa konstrukcja ulicy Dworcowej będzie się składać z:
- warstwy odsączającej o grubości 25 cm,
- warstwy podbudowy o grubości 22 cm,
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
 
Ponadto, wykonana zostanie:
- kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu korpusu drogi,
- nowa sieć wodociągowa,
- kanał technologiczny, umożliwiający wprowadzenie sieci teletechnicznych w późniejszym okresie bez ingerencji w konstrukcję nowej nawierzchni,
- nowa nawierzchnia chodników wraz z odpowiednią podbudową,
- ścieżka rowerowa prowadząca do istniejącego MOR’u, w ramach sieci Green Velo.
 
          Inwestycja realizowana jest dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego dysponentem na terenie naszego województwa jest wojewoda warmińsko-mazurski. Wsparcie jakie uzyskała gmina wynosi 60% kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

1 300 000 złotych na wodociągi

Otrzymaliśmy rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich w ramach RFIL…
 
          Kolejne inwestycje w gminie Sępopol, tym razem za 1 300 000 złotych. Urząd Miejski w Sępopolu pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Promesy wręczał p.Błażej Poboży (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji) oraz p.Artur Chojecki (wojewoda warmińsko-mazurski).
          Nadrabiamy inwestycyjne zaległości. Urząd Miejski w Sępopolu aktywnie zabiega by jak najwięcej środków finansowych pozyskać z zewnątrz, bo potrzeb jest jeszcze wiele. Skromy budżet gminy nie pozwala na to, aby w ramach własnych dochodów finansować remonty dróg, budowę sieci wodociągowych oraz realizować inne potrzebne inwestycje. Dlatego Irena Wołosiuk, burmistrz Sępopola zatrudniła w urzędzie miejskim specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem nowych wniosków na pozyskiwanie dofinansowań inwestycji miejskich z funduszy zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
           Tym razem otrzymaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Nasza inwestycja dotyczy budowy nowej sieci wodociągowej, łączącej dawne wsie popegeerowskie: Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol. Wiemy, że potrzeb jest jeszcze sporo, dlatego urzędnicy pracują nad kolejnymi wnioskami na dofinansowanie nowych inwestycji.
Łącznie nasze województwo otrzymało kwotę 47 milionów zł rządowego dofinansowania, które trafi do 48 gmin. Łącznie w skali całego kraju to aż 340 mln zł. Dofinansowanie prócz naszej gminy z powiatu bartoszyckiego otrzymała jeszcze zaprzyjaźniona z nami gmina Bartoszyce.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4 000 000 zł dla Gminy Sępopol.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wsparł inwestycje w naszej gminie.
         Wyłoniono inwestycje które otrzymały wsparcie  w ramach środków pochodzących z budżetu państwa, wśród przedmiotowych inwestycji znalazły się również 2 z naszej gminy. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Pomoc jest bezzwrotna i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Obie nasze inwestycje które znalazły się na liście dotyczą infrastruktury wodociągowej. Pierwsza obejmuje swym zakresem rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Langanki, zaopatrującej w wodę mieszkańców stanowiących 21% całości sieci wodociągowej gminy. Są to między innymi miejscowości: Liski, Langanki, Boryty, Wodukajmy, Domarady, Poniki, Rogielkajmy, Roskajmy, Turcz. Druga inwestycja również dotyczy Stacji Uzdatniania Wody, tym razem zlokalizowanej w mieście Sępopol, która zaopatruje w wodę prócz mieszkańców miasta, również mieszkańców miejscowości Miedna i Romankowo.
 
W ramach obecnie przyznanych środków samorządy z naszego powiatu otrzymały odpowiednio:
 
 • Gmina Sępopol –               4 000 000 zł
 • Gmina Bartoszyce –         2 500 000 zł
 • Powiat Bartoszyce –        1 500 000 zł
 • Gmina Bisztynek –            1 000 000 zł
 • Gmina Górowo Ił. –          1 000 000 zł
 • Miasto Górowo Ił. –             600 000 zł
          
          W ogłoszonym kolejnym uzupełniającym naborze wniosków, złożyliśmy kilka naszych propozycji inwestycji dotyczących między innymi przepraw mostowych, obiektów użyteczności publicznej oraz sieci oświetleniowej z terenu całej gminy. Mamy nadzieję, że chociaż jeden z nich uzyska wsparcie finansowe na wykonanie. Jednak tym razem pula środków finansowych przeznaczona na rozdysponowanie jest znacznie skromniejsza.

Budowa drogi w Smolance.

 
 

 
Kolejny przetarg na budowę drogi w ramach programu transgranicznego został rozstrzygnięty. Dofinansowanie 90%, pozostałe 10% pokryje RFIL.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej 121012N, zlokalizowanej w obrębie Smolanka. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 6 ofert dotyczących wykonania prac budowlanych, następujących firm:
 
 • PRD sp. z o.o. z Lidzbarka Warmińskiego – 598 753,51 zł
 • STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa – 936 703,57 zł
 • ŻWIR-WIK s.c. z Rusajn – 530 643,37 zł
 • ASFALT-TECHNIK sp. z o.o. z Olsztyna – 739 770,24 zł
 • Konsorcjum: PBDiM sp. z o.o. i ALTON sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego,– 576 832,96 zł
 • PTSB „PYZAK” z Lidzbarka Warmińskiego – 965 893,44 zł
 
Wszystkie oferty zawierały identyczny okres gwarancji na wykonane prace, wynoszący 60 miesięcy. Środki jakie gmina przeznaczyła na przebudowę drogi wynosiły 639 085,91 zł i pochodzą z programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Dofinansowanie inwestycji wyniesie 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od aktualnie panujących warunków atmosferycznych, a maksymalny końcowy termin wykonania to sierpień przyszłego roku. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej z kruszywa o grubości 35 cm, warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 22 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 8 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 69 cm. Taka konstrukcja drogi według obowiązujących norm, powinna zapewnić jej wieloletnią trwałość. Szerokość nawierzchni drogi to 5,5 m, a łączna szerokość poboczy to 2 metry. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na konstrukcję drogi.
            W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, których wykonanie planowane jest na przyszły rok.
 
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

12Galeria zdjęć: Smolanka - droga przed inwestycją

7Galeria zdjęć: Smolanka - zawarcie umowy

Remont chodnika przy ul.Leśnej w 100% ze środków zewnętrznych.

Rozpoczęto II etap prac zapoczątkowanych jeszcze w 2018 roku.
          Ruszyły prace dotyczące wymiany chodnika przy ulicy Leśnej w Sępopolu. W ogłoszonym postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawcy prac, w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty firm zainteresowanych realizacją inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Sępopola – „KWIAT” p. Mariusza Kwiecińskiego, na kwotę 21 000 zł. Odcinek na którym będą prowadzone prace wynosi około 200 metrów bieżących. Środki jakie gmina przeznaczyła na wykonanie prac pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i pokryją 100% wszystkich kosztów. Zakres obecnie realizowanej inwestycji stanowi kontynuację wykonanych pod koniec 2018 roku prac i jest II etapem remontu, a zarazem ostatnim dotyczącym nawierzchni chodnika przy ulicy Leśnej. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w obecnym roku.
 
          Za utrudnienia wywołane prowadzonymi pracami mieszkańców ulicy Leśnej przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont chodnika przy ul.Leśnej - 2020

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Remont chodnika przy ul.Leśnej - 2018

Przebudowa drogi Różyna - Sokolica

Kolejny przetarg wygrała firma „Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego. Dofinansowanie inwestycji to 90%.Pozostałe 10% pokryje RFIL.

          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Różyna, prowadzącej z centrum wsi w kierunku miejscowości Sokolica. W ogłoszonym postępowaniu złożono aż 6 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 549 999,99 zł. Wykonane prace objęte będą 60 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od zakończenia i odbioru inwestycji.
Pozostałe oferty złożyły następujące firmy:
 
 • AMR Budownictwo Sp. z o.o. z Biskupca
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna
 • Usługi Transportowe – Artur Kotarski z Mrągowa
 • P.H.U. „MARPOL” – Marcin Szutowicz z miejscowości Wiatrak
 • Spółdzielnia Wielobranżowa „NIEGOCIN” z Giżycka
           Przebudowa drogi wykonana zostanie na odcinku znajdującym się na terenie gminy Sępopol. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach na podobną inwestycję zdecyduje się również samorząd gminy Bartoszyce i dzięki temu obie wsie będą dużo lepiej skomunikowane między sobą. Droga stanowi również najkrótsze połączenie wsi Różyna z drogą wojewódzka numer 592 Bartoszyce – Kętrzyn. Inwestycja rozwiąże problem fatalnego stanu nawierzchni gruntowej, sygnalizowany od wielu lat. Wybór rodzaju nawierzchni przewidzianej w inwestycji podyktowany był możliwościami finansowymi gminy. Przeprowadzane w minionych latach jedynie doraźne naprawy, generowały znaczne wydatki i co najważniejsze, nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Naprawy wytrzymywały tylko okres suszy, a droga ulegała ponownemu zniszczeniu z chwilą wystąpienia pierwszych opadów deszczu. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej. Całkowita szerokość nowej drogi będzie wynosiła 5,7 m, a  głębokość nowych warstw konstrukcyjnych wyniesie 57 cm. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Wody opadowe odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi. Szansa na poprawę stanu technicznego  drogi pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków, w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Składając wniosek podjęto decyzję o wybudowaniu jak najwięcej dróg w ramach możliwych do uzyskania środków. W zasobie dróg gminny łącznie znajduje się ponad 300 km, z których bardzo wiele wymaga podjęcia pilnych prac, na które gmina ze względu na bardzo niskie dochody nie ma wystarczających środków w budżecie. Dlatego wybierając odcinki do inwestycji kierowano się kryterium uzyskania jak najwyższej punktacji za zaproponowane drogi. Stąd też decyzja o wyborze między innymi drogi w Różynie. Warto wspomnieć, że w identycznej technologii powstaną lub są w trakcie powstawania drogi w Romankowie, odcinek Domarady-Wodukajmy, czy też sukcesywnie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego drogi np. w miejscowościach: Prętławki, Stopki Osada, Rygarby, Wiatrowiec, Liski czy też ze środków KOWR’u w miejscowości Majmławki. Zastosowanie płyt drogowych ma tę przewagę, oprócz oczywistej jaką jest znacząco niższy koszt budowy, że z chwilą uzyskania zewnętrznych środków na zmianę nawierzchni np. na beton asfaltowy, można bez zniszczenia dotychczasową nawierzchnię rozebrać i ponownie ułożyć na innej drodze np. na drogach prowadzących do zabudowy kolonijnej wsi. Tak zrobiono już jakiś czas temu np. w miejscowości Stopki Osada, zmieniając drogę gruntową we wsi na wykonaną z płyt pochodzących z rozbiórki starej drogi. Obecnie przy wykonaniu bieżących inwestycji, gmina odzyskuje kruszywo z korytowania przebudowywanych dróg, które posłuży do naprawy innych odcinków dróg w tej samej miejscowości. Na wykonanie utwardzenia dróg czeka jeszcze bardzo dużo miejscowości, a na których wykonanie nie wystarczyło środków z obecnego programu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Obecnie wiemy, że trwają prace dotyczące konstruowania ram kolejnego programu transgranicznego na lata 2020-2027, w którym przedstawiciele gminy aktywnie biorą udział. Mamy nadzieję, że również i w tym naborze uzyskamy chociaż minimalne wsparcie finansowe.
 
 
 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Przebudowa drogi w Romankowie

„Technomel” z Lidzbarka Warmińskiego wykonawcą inwestycji. Dofinansowanie 90% pozostałe 10% pokryje RFIL.
          Wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w obrębie Romankowo, łączącej dwie drogi powiatowe 1396N (Sępopol - Lwowiec) i 1567N (Sępopol - Korsze). W ogłoszonym postępowaniu złożono 5 ofert na wykonywanie prac budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „TECHNOMELz Lidzbarka Warmińskiego, na kwotę 1 183 100,35 zł. Na wykonane prace oferent zaproponował 60 miesięczny okres gwarancji, liczony od zakończenia i odbioru prac. Przebudowywana droga łączy kolonijną zabudowę miejscowości Romankowo z jej centrum oraz dojazdem do drogi Sępopol - Korsze. Konieczność poprawienia jej stanu była sygnalizowana od wielu lat, jednak z uwagi na jej długość (blisko 2 km) i znaczne koszty, gminy nie było stać na wykonanie przebudowy ze środków własnych. Prowadzono jedynie doraźne naprawy, które generowały znaczne wydatki i nie przynosiły trwałych efektów poprawy nawierzchni. Tak jest zawsze w przypadku dróg o nawierzchni szutrowej, w sytuacji gdy stanowią szlak przemieszczania się ciężkiego sprzętu rolniczego, czy też którym prowadzony jest wywóz drewna pochodzącego z wyrębów lasów należących do Skarbu Państwa. Szansa na poprawę jej stanu pojawiła się w chwili ogłoszenia nabory wniosków w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja. Dzięki przyznanym środkom w wysokości ponad 10 000 000 zł w ramach w/w programu wyremontowanych w naszej gminie zostanie 6 dróg, tj. : Romankowo, Smolanka, Wodukajmy-Domarady, Różyna – Sokolica (na odcinku g. Sępopol), w miejscowości Różyna oraz ulica Grodzickiego w Sępopol. Dofinansowanie jakie uzyskała nasza gmina wynosi 90% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji. Nowa konstrukcja drogi składać się będzie z 4 warstw, odpowiednio: warstwy odsączającej o grubości 15 cm, warstwy podbudowy o grubości 22 cm, podsypki cementowo-piaskowej i zwieńczona zostanie płytami drogowymi o grubości 15 cm. Łącznie powstanie nowa konstrukcja o grubość 57 cm, co zapewni jej dużą trwałość. Wody opadowe z uwagi na zaprojektowany odpowiednio 2% i 6% spadek poprzeczny odprowadzane zostaną do rowów chłonnych, zlokalizowanych po obu stronach drogi, co dodatkowo poprawi jej trwałość.
          W najbliższych dniach planowane jest ogłoszenie przetargów dla kolejnych odcinków dróg, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a których wykonanie planowane jest na przyszły rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

This document has been produced with the financial assistance of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. The contents of this document are the sole responsibility of Commune of Sepopol and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Cmentarz w Sępopolu zdobić będzie aleja wykonana z kostki granitowej.

Inwestycja wykonana zostanie w 100% ze środków zewnętrznych - RFIL.
          Z przyjemnością możemy poinformować, że po długim okresie starań, gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, negocjacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzyskaniu pozwoleń „konserwatorskich”, wykonaniu projektu, otrzymaniu pozwolenia na budowę, wnioskowaniu o przyznanie wsparcia finansowego w różnego rodzaju naborach oraz konkursach, w końcu upragniona przez wielu mieszkańców inwestycja zostanie zrealizowana. A co cenniejsze, koszty jej realizacji zostaną pokryte ze środków przyznanych naszej gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie pokryje 100% całkowitych wydatków. Na początku września rozstrzygnęliśmy postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Mimo pełnego sezonu jaki aktualnie trwa w branży budowlanej, na ogłoszone zapytanie ofertowe odpowiedziała część działających na naszym terenie firm, składając swoje propozycje wykonania budowy alei. Wśród złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma „PROFBUD”, p. Janusza Kwiecińskiego z Bartoszyc. Oferta zawierała propozycję wykonania prac za kwotę 119 945,90 zł oraz udzielenie gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy. Kilkuwarstwowa konstrukcja alei umożliwi wjazd pojazdów uczestniczących w pochówkach, a zwieńczona zostanie kostką granitową łamaną. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, zakończenie prac planowane jest jeszcze na obecny rok.
         Po długich zmaganiach i ogromnym wysiłku włożonym przez gminę, cmentarz komunalny w Sępopolu zdobić będzie piękna aleja. Na taką aleję od dawna zasługiwała nasza zabytkowa nekropolia, jednak dotychczas nie udawało się z różnych powodów jej wykonać. Jest to kolejna inwestycja dzięki której Sępopol poprawia swój wizerunek w oczach mieszkańców, jak również odwiedzających nas gości oraz turystów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Aleja na cmentarzu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Aleja na cmentarzu - prace

Kontakt - stopka

Modernizacja Świetlicy w Ostrym Bardzie

Inwestycja wspierana przez LGD "Barcja" w wysokości 63,63%...
Ostre Bardo, malownicza wieś położona w sercu Barcji, od lat słynie z gościnności także miejsca zgromadzeń religijnych dla wiernych wyznania greckokatolickiego. Jednym z centralnych punktów życia społeczności lokalnej jest świetlica wiejska, pełniąca funkcję miejsca spotkań mieszkańców, organizacji uroczystości sołeckich, rodzinnych oraz kościelnych. W ramach ciągłego dążenia do poprawy warunków życia mieszkańców oraz zapewnienia atrakcyjnych miejsc do organizacji różnego rodzaju spotkań mieszkańców, gmina podjęła decyzję o gruntownej modernizacji świetlicy.
 
Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki pracownikom gminy z LGD „Barcja”, która wspiera inicjatywy rozwojowe na obszarach wiejskich. Projekt modernizacji świetlicy został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, z dofinansowaniem w wysokości imponujących 63,63%. Kwota jaką otrzymaliśmy to ponad 240 000 złotych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Pana Stanisława Góreckiego z Bisztynka na kwotę 200 000 złotych.
 
Inwestycja, której prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu, przyniesie zmiany zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i techniczne. Remont pomieszczeń ma na celu stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjała różnorodnym aktywnościom społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.
 
Planowane udogodnienia obejmują nie tylko odświeżenie wnętrza i zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, z myślą o zwiększeniu funkcjonalności, przewidziano rozbudowę sali głównej oraz stworzenie dodatkowych pomieszczeń, które będą służyć jako zaplecze sanitarne. Planowana jest również wymiana między innymi systemu ogrzewania, tynków wewnętrznych, schodów wewnętrznych, podłóg, drzwi, kominów.
 
Jednym z istotnych aspektów projektu jest zachowanie charakteru lokalnej społeczności oraz uwzględnienie specyfiki otoczenia. Świetlica wiejska w Ostrym Bardzie, ze względu na swoje sąsiedztwo z historyczną cerkwią, pełni również rolę miejsca organizacji uroczystości kościelnych. Dlatego też, w ramach modernizacji, szczególną uwagę poświęcono estetyce oraz funkcjonalności przestrzeni, aby zachować harmonię z otoczeniem.
 
Całkowita realizacja prac planowana jest do maja 2024 roku. Po zakończeniu modernizacji, mieszkańcy Ostrego Barda będą mieli do dyspozycji odnowioną, nowoczesną świetlicę, która stanie się nie tylko miejscem spotkań, ale także miejscem do zacieśniania więzi społecznych.
 
Inicjatywa ta nie tylko podkreśla zaangażowanie gminy w rozwój lokalnej społeczności. Dzięki środkom pozyskanym z programu PROW 2014-2020 oraz wsparciu LGD Barcja, możliwe stało się zrealizowanie tej niezwykle potrzebnej inwestycji, która przyniesie korzyści mieszkańcom Ostrego Barda na kolejne lata.
URZĄD MIEJSKI
W SĘPOPOLU
ul. 11 Listopada 7
11 -210 Sępopol
 
Tel. (89) 76 13 181        
Nr fax. (089) 679 08 21
 
e-mail : sepopol@sepopol.pl
NIP: 743-20-21- 679  REGON: 510743628
 
Nr konta 28 8855 0004 2004 0008 5316 0001
 
Pracujemy
poniedziałek  8.00 - 16.00
wtorek  - piątek 7.15 - 15.15
 

Godziny przyjęć interesantów:

Burmistrz
Irena Wołosiuk
 
zaprasza  interesantów:  
poniedziałek-piątek
w godzinach pracy Urzędu

Gminy Partnerskie

 • Logo: Lägerdorf Lägerdorf
 • Logo: Prawdinsk Prawdinsk